Bieżące - www.nietkow.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

PAŹDZIERNIK 2014

 

WRZESIEŃ 2014

30.09.2014r.

Pod rozwagę kandydatów na radnych

Zbliżają się wielkimi krokami wybory samorządowe - czas podejmowania decyzji dotyczących naszej gminy i tego, kto będzie reprezentować mieszkańców w radzie gminy. Przedstawiamy kilka rad dla naszych kandydatów na radnych.
1. Radny realizuje zadania uchwałodawcze i kontrolne. Reprezentuje interes mieszkańców w relacjach z władzą wykonawczą. Tylko tyle i aż tyle. Radny działa w imieniu mieszkańców - zastanów się, czy sprostasz temu zadaniu.
2.
Już w trakcie kampanii dobrze przemyśl, co będziesz robić po wygranej. Zadaniem radnego nie jest sadzenie roślin w parkach, malowanie ławek czy organizowanie festynów. Jeśli to jest twój pomysł na przyszłość, może lepiej poszukaj pracy w firmie ogrodniczej, budowlanej czy w MGOK? Radny zajmuje się naprawdę innymi sprawami.
3. Udział w pracach komisji i sesjach będzie twoim obowiązkiem, oprócz przywileju brania kasy bierzesz na siebie też odpowiedzialność za losy mieszkańców. Czytaj teksty uchwał, pogłębiaj swoją wiedzę, bo przecież nikt nie jest fachowcem od wszystkiego. Nie bój się pytać specjalistów, sprawdzać jak to robią w innych gminach - to nie wstyd. Szukaj najlepszych rozwiązań.
4. Możesz zostać jednym z 15 najbardziej godnych zaufania ludzi w gminie. Nie zawiedź tego zaufania. Nie wykorzystuj stanowiska dla swojego interesu. Działaj dla dobra ogółu - jako radny musisz myśleć o całej gminie, a nie o swojej rodzinie, znajomych czy firmie.
5. Od radnego wymaga się więcej. Mieszkańcy chcieliby widzieć w radnych pewne wzory zachowań i nie odwracać głowy ze wstydu, gdy się oni pojawiają. Nie zwracaj na siebie uwagi ani głośnym zachowaniem, ani nadmiernym apetytem na imprezach gminnych czy sołeckich. Unikaj alkoholu.
6. Instytucje kultury, szkoły lub burmistrz będą cię zapraszać na organizowane przez siebie imprezy. To z ich strony wyraz szacunku dla funkcji radnego, a z drugiej okazja, byś przyjrzał się pracy ludzi, o których losie decydujesz, przyznając im fundusze na działalność. Dobry radny potrafi zadzwonić i podziękować za zaproszenie, przy okazji potwierdzić udział lub przeprosić, że tym razem nie jest on możliwy. To ważne ze względów organizacyjnych.
Podsumowanie: Kadencja radnego trwa cztery lata. Wyborcy wcale nie muszą ci zaufać kolejny raz. Nie przynoś nikomu wstydu. Bądź aktywny i pracuj uczciwie dla gminy i dla mieszkańców. Nie domagaj się honorów. Historia i mieszkańcy cię ocenią - być może i docenią...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.09.2014r.

Oddany nowy odcinek chodnika

Jak już informowaliśmy zarząd powiatu przeznaczył pieniądze na dokończenie chodnika na ulicy Kościuszki. Prace właśnie zostały zakończone. Z dużą przyjemnością można było przez kilka dni obserwować dobrze zorganizowane prace, właściwy nadzór i duże zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę. Firma wykonująca ten chodnik przyłożyła się do roboty. Jak twierdził kierownik: "To nic nadzwyczajnego. Zawsze się tak staramy". To się chwali!
Mieszkańcy tego końca miejscowości oczekiwali na upragniony fragment chodnika od kilku lat.
Po wykonaniu kanalizacji prace nie zostały dokończone. Dzisaj to już przeszłość. Przekazujemy podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w szczęśliwe doprowadzenie sprawy do końca. Zamieszczamy też kilka historycznych już zdjęć.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.09.2014r.

Przedostatnia sesja Rady Miejskiej w tej kadencji

24 września odbyły się obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku. To była przedostatnia sesja rady w tej kadencji władz samorządowych. W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych. Po otwarciu obrad i wysłuchaniu informacji z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym Radni złożyli swoje interpelacje i zapytania.
W kolejnym punkcie obrad Pani Skarbnik zapoznała zebranych z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o samorządowych instytucjach kultury i pozostałych samorządowych osobach prawnych. W tym punkcie obrad opinię do materiału przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Radni jednomyślnie przyjęli tą informację.
Następnie rozpatrywana była informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Czerwieńsk w roku szkolnym 2013/2014. Szczegółowo przedstawiony materiał przez Panią Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty został dodatkowo podparty pozytywną opinią wygłoszoną przez Przewodniczącą Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego. Informacja została przyjęta.
W kolejnych punktach posiedzenia Radni głosowali nad projektami uchwał: w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014 oraz w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023. Ważną informacją dla mieszkańców Nietkowa jest pozostawienie w budżecie gminy środków finansowych na modernizację remizy OSP w Nietkowie poprzez wykonanie w niej jeszcze w tym roku kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania (kwota 72.262 zł).
Podjęto też uchwały w sprawie: 1)
przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. Na mocy tej uchwały drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Czerwieńsk będą odśnieżane przez Spółkę POMAK. 2) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk”. Ten zaszczytny tytuł został przyznany pierwszemu proboszczowi parafii Czerwieńsk, żołnierzowi Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość księdzu Ignacemu Zoniowi. 3) zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2014 rok. 4.) zmiany planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2014 rok. Dwie ostatnie uchwały mają związek z wystąpieniem naszej Gminy z Zielonogórskiego Związku Gmin. Na październikowych posiedzeniach radni rozpatrzą sprawozdanie burmistrza dotyczące udziału Gminy Czerwieńsk w Zielonogórskim Związku Gmin z uwypukleniem zagadnień finansowych.
Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad przewodniczący rady zakończył posiedzenie Rady Miejskiej.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.09.2014r.

Fundusz Sołecki Nietkowa na rok 2015

W piątek odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Nietków, na którym ustalano zadania do realizacji w przyszłym roku. Zgodnie z informacją przesłaną przez Burmistrza Czerwieńska nasz fundusz sołecki na przyszły rok wynosi 29.321,- złotych. Pani Sołtys i Rada Sołecka już od kilku tygodni przygotowywała wyliczenia, zastanawiano się nad sposobem realizacji zadań, szukano oszczędności i analizowano dokładnie potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Tak powstawał dokument, który formalnie nazywany jest wnioskiem sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2015 rok. Aby taki wniosek mógł być w gminie rozpatrzony pozytywnie musi być też przygotowana i przegłosowana uchwała zebrania mieszkańców. Tak też się stało.
Pani Sołtys zaproponowała realizację trzech zadań:
Zadanie nr 1: Rozwój warunków do rekreacji i wypoczynku, dbałość o warunki służby strażaków OSP Nietków i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży. Zadanie to jest wyrazem wsparcia rozwoju rekreacji i wypoczynku wśród mieszkańców bez względu na warunki atmosferyczne, dbałości o godne pełnienie służby przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie, a także rozwój zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży. Realizacja tego zadania wpłynie korzystnie na integrację mieszkańców. Zakup wyposażenia zespołowego oraz mundurów dla strażaków obejmuje 6 kompletów tłumic oraz trzy komplety umundurowania. To elementarne wyposażenie jest niezbędne dla właściwej realizacji zadań przez jednostkę OSP Nietków, służy poprawie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców sołectwa szczególnie w zakresie wypalania traw, mieści się wśród zadań własnych gminy i jest zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018. Zakup solidnego namiotu biesiadnego o wymiarach 6 x 12 metrów, jednolitych strojów sportowych, bramek treningowych oraz siatek do bramek będzie służyło szczególnie młodzieży, wpłynie korzystnie na integrację oraz tak ważny dla niej rozwój fizyczny. Zakupy te są również zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz ze Strategią Rozwoju Gminy Czerwieńsk. Planowany koszt zadania nr 1:  10.400 złotych.
Zadanie nr 2:
Rozwój działalności kulturalnej wśród mieszkańców Sołectwa, wsparcie tradycji, promocja wsi oraz współpraca z partnerem z Niemiec.
Zadanie to obejmuje kilka zadań składowych: 1) Organizację spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz w ramach współpracy polsko-niemieckiej (promocja wsi). 2) Wsparcie działalności zespołów śpiewaczych w zakresie transportu. 3) Wykonanie tablic upamiętniających Honorowych Obywateli Gminy Czerwieńsk pochodzących z Nietkowa. 4) Zabezpieczenie środków na autokar w ramach organizacji spotkań z Greifenhain.
Zadanie to przyczynia się do rozwoju zainteresowań młodzieży, organizuje jej czas wolny i wpłynie korzystnie na integrację pokoleniową. Ma też na celu wsparcie tradycji, zacieśnienie więzi społecznych, poprawę stosunków międzyludzkich oraz pozwoli zagospodarować czas wolny mieszkańcom wsi. Zadanie obejmuje zakup niezbędnych materiałów/artykułów do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa. Mamy zabezpieczone środki na następujące imprezy integracyjne: Ferie Zimowe w WDK, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Biesiada w Nietkowie, Wypoczynek Letni w WDK, Obchody 710-lecia Nietkowa, Otwarcie przystani rzecznej na Odrze, Dożynki 2015, Dzień Patrona Szkoły (70-lecie Szkoły Podstawowej), Dzień Seniora, Wigilia integracyjna sekcji WDK.
W roku 2015 obchodzić będziemy 710-lecie Nietkowa, 70-lecie szkoły, planowane jest też otwarcie przystani rzecznej na Odrze i w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczone są środki na te uroczystości. Ponadto będzie wspierane szereg imprez kulturalnych organizowanych w naszym WDK, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych i wypoczynku letniego. W Nietkowie prężnie działają zespoły śpiewacze
Malinki, Nietkowianki oraz Rezonans promując naszą miejscowość w gminie i na szerszym forum. Wsparcie tej działalności w zakresie transportu (zwrot za paliwo) jest wyrazem troski o dalszy rozwój działalności kulturalnej naszych mieszkańców. Realizacja tego zadania przyczyni się też do pogłębienia i rozwoju współpracy transgranicznej Nietkowa z Greifenhain (wioska partnerska z gminy Drebkau, Niemcy). Przewidujemy jeden wyjazd delegacji naszych mieszkańców do Greifenhain musimy więc zabezpieczyć środki na autokar. Chcemy nadać właściwą rangę obchodom 710-lecia Nietkowa i wykonać tablice pamiątkowe dla mieszkańców Nietkowa, którzy zostali wyróżnieni tytułem „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk” zostaną one odsłonięte podczas głównych uroczystości. Całokształt tych działań wpłynie pozytywnie na promocję Nietkowa. Planowany koszt całego zadania nr 2:  13.921 złotych.
Zadanie nr 3:
Utrzymanie porządku i dbałość o estetyczny wygląd Sołectwa. Zadanie to obejmuje następujące przedsięwzięcia: zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych - paliwo, olej, żyłka, worki na liście, części zamienne; serwisowanie dwóch kosiarek z napędem, kosy spalinowej Stihl i traktorka-kosiarki; pielęgnację terenów zielonych oraz zakup krzewów, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, kory i środków ochrony roślin.
Zadanie nr 3 jest kontynuacją przyjętego kierunku działań Sołectwa w zakresie poprawy estetyki miejscowości. Powierzchnia terenów zielonych w Sołectwie przekracza 4 hektary (w tym park o pow. 2,48 ha) i trzeba te tereny systematycznie wykaszać. Zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie Sołectwa zapewni właściwy poziom utrzymania i serwisowania posiadanego sprzętu oraz obsługę techniczną i paliwo. Nasadzenie roślin, utrzymanie istniejących klombów i rabat wpłynie korzystnie na poprawę warunków życia i przyjazne otoczenie wszystkich mieszkańców. Planowany koszt całego zadania nr 3:  5.000 złotych.
Kończąc swoje wystąpienie p. Sołtys poprosiła mieszkańców o przyjęcie tak sformułowanych zadań. Na sali rozległy się oklaski. Po krótkiej dyskusji mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok, a następnie kolejną uchwałę - w sprawie wniosku o wykonanie zadań, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców w Sołectwie Nietków w 2015 roku. Teraz cała dokumentacja zebrania, treść podjętych uchwał i wniosek o fundusz sołecki zostaną przekazane do Urzędu Gminy w Czerwieńsku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

19.09.2014r.

Komputery i Internet dla mieszkańców

Komisja rekrutacyjna zakończyła już weryfikację uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk – et@p II”. Dokonano wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Utworzona została lista główna (210 uczestników) oraz lista rezerwowa (30 uczestników).
W przypadku rezygnacji przez osobę znajdującą się na liście głównej jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. Dobrą wiadomością jest również to, że po otrzymaniu zgody Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na wykorzystanie środków zaoszczędzonych podczas realizacji projektu, kolejne 11 osób z listy rezerwowej w najbliższym czasie otrzyma zestawy komputerowe wraz ze szkoleniem i dostępem do Internetu. Publikujemy te listy:

1. Lista główna uczestników.       2. Lista rezerwowa uczestników.       3. Lista dodatkowego przydziału komputerów.

Uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani o terminach: montażu, dostawy i o szkoleniach przez firmę STIMO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.09.2014r.

Oświadczenie naszego radnego - Krzysztofa Smorąga

Fragment ulotki wyborczej z 2010 roku

Każdy ma prawo mieć własne zdanie. Kiedy jednak pisze się kłamstwa i insynuacje trzeba zareagować natychmiast. Tak jest w przypadku zamieszczonego w wydaniu wrześniowym gazetki U Nas listu do redakcji Janusza Sekleckiego. Problemy z pamięcią tego jegomościa mnie nie interesują. Jest wiele spraw w naszej gminie, o których chętnie zapomniałby i on, i radny Góralczyk, i radny Jędras, no i sam burmistrz. Tak się jednak składa, że otrzymałem ulotkę wyborczą Piotra Iwanusa z 2010 roku z programem wyborczym (zamieszczam zdjęcie ulotki z uwypukleniem niektórych zagadnień). Kandydat jednoznacznie w części końcowej obiecuje, że „… zrealizujemy go z nawiązką”. Panie Seklecki, proszę nie ośmieszać siebie i burmistrza mieszkańcy tego nie zapomną.

Druga sprawa wymaga nieco obszerniejszego wyjaśnienia. Ocena wdrażania strategii gminy musi opierać się o podbudowę teoretyczną. Sam o to wielokrotnie zabiegałem. Robiąc studia podyplomowe z administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu napisałem i obroniłem „na 5” pracę dyplomową dotyczącą kluczowych czynników sukcesu przy wdrażaniu Strategii Rozwoju Gminy, na przykładzie Gminy Czerwieńsk. Miałem szczęście być kształcony przez ludzi inteligentnych, otwartych i twórczych. Strategia rozwoju Gminy Skąpe na lata 2000-2010 jest mi zupełnie nieznana. Podbudowę teoretyczną czerpałem z opracowań naukowych doktorantów i profesorów Akademii Ekonomicznych: w Poznaniu, w Katowicach oraz we Wrocławiu. To poglądy tego grona naukowców ukształtowały moje spojrzenie na sprawy związane z wdrażaniem strategii rozwoju w naszej gminie. Praca dyplomowa była też sprawdzana pod kątem zachowania praw autorskich te standardy obowiązują od kilku lat i nie są niczym szczególnym. W swoich wystąpieniach używam fragmentów tej pracy i mam do tego pełne prawo! To, że autorzy opracowania strategii Gminy Skąpe korzystali z podobnych materiałów naukowych niczego nie dowodzi. Potwierdza jedynie, że nie jestem odosobniony w moich poglądach. Żeby było wszystko jasne w moim wystąpieniu przekazanym do protokołu z sesji Rady Miejskiej stosowne przypisy ze wskazaniem źródła naukowego są!!! Gdyby Janusz Seklecki chciał być rzetelny mógł to sobie sprawdzić w biurze rady.
Tyle, że tu wcale o rzetelność nie chodzi… Brudna gra wyborcza rozpoczęła się na dobre. Histeryczne ataki nie tylko na moją osobę, ale również na innych członków Klubu Radnych Niezależnych, obrzucanie błotem, posługiwanie się kłamstwem i insynuacjami budzi mój zdecydowany sprzeciw. Jest na szczęście grupa ludzi, która może taki stan rzeczy zmienić. Stanowią bardzo realne zagrożenie dla aktualnego układu władzy w gminie. To od wyborców zależy kogo wybiorą do działania w organach gminy w nadchodzącej kadencji. Wierzę, że zwycięży zdrowy rozsądek.

Januszowi Sekleckiemu polecam fajne powiedzenie: „Lepiej siedzieć cicho i być uważanym za głupca, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości”.

Krzysztof Smorąg

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego