Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści
Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

MARZEC 2018

19.03.2018r.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych już w kwietniu
Informujemy, że w kwietniu na terenie gminy odbędzie sie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić najlepiej dzień wcześniej od daty ich odbioru przez firmę TONSMEIER, w miejscu widocznym przed posesją. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia przewidziany jest w piątek, 27 kwietnia 2018 roku.

Czym są odpady wielkogabarytowe? Najprościej mówiąc to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach. Jednak do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Tych odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany w Czerwieńsku - na terenie spółki POMAK. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 13:00 do 16:00.

15.03.2018r.

Świąteczny kiermasz w szkole
Tyle pięknego rękodzieła dawno nie oglądano w naszej szkole. Już od dłuższego czasu trwały prace nad świątecznymi ozdobami. Wiele godzin ciężkiej pracy włożyła w to grupa młodzieży uczestniczącej w realizacji projektu „Co nam w duszy gra…” w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym programu Równać Szanse. Zapraszamy na wielkanocny kiermasz stroików, palm i innych świątecznych różnorodności, które z pewnością wniosą wiele wiosennej świeżości i świątecznego klimatu do naszych domów. Kiermasz zorganizowany został w szkole podstawowej w Nietkowie. Podczas wizyty w naszej placówce oświatowej zapraszamy do podziwiania tych pięknych ozdób i robienia korzystnych zakupów. To prawdziwa okazja na zdobycie oryginalnych ozdób świątecznych.

12.03.2018r.

Wiosenno-świąteczne stroiki wykonane w naszym Domu Kultury

08.03.2018r.

Nowa strategia rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2019-2023
W tym roku traci swoją ważność uchwała Rady Miejskiej dotycząca strategii rozwoju naszej gminy na lata 2011-2018. Zachodzi konieczność opracowania i wdrożenia nowego dokumentu strategicznego. Zgodnie z procedurami wyłoniona została firma, która przygotuje ten obszerny dokument, a we wtorek i środę odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie nowej strategii rozwoju Gminy Czerwieńsk. Rozpoczął się proces zbierania informacji i gromadzenia danych niezbędnych do tego, aby powstał dokument na miarę naszych pragnień, oczekiwań i możliwości.
Słowo strategia pochodzi od greckich słów oznaczających sztukę dowodzenia armią. I choć pierwotnie była to koncepcja prowadzenia walki, dziś jest częściej rozumiana jako bój o siłę oddziaływania, miejsce na rynku, przyszłe pokolenia czy skuteczność wychowania. O to, co sami wspólnie wybierzemy jako naszą przyszłość. Strategia to wybór tego, co najważniejsze dla całej naszej gminnej wspólnoty. Proces dyskutowania i wypracowywania najlepszych rozwiązań to nie tylko ustalanie wspólnych celów i kierunków działania - to także umiejętność wsłuchiwania się w to, co mówią inni. Wyłapywania wartości w odmiennym punkcie widzenia. To szukanie większego dystansu i odnajdywanie interesu całości - wymiana myśli i doświadczeń, z której powinna powstawać wizja bliska większości. To sztuka dochodzenia do mądrych odpowiedzi poprzez stawianie pytań, a nie przyjmowanie z góry oczywistych rozwiązań. To też sztuka określania priorytetów i umiejętność rezygnowania z rzeczy mniej ważnych. Dzięki strategii wiemy, co robić, na co wydawać pieniądze, czym się przejmować, a co traktować jako rzeczy mniej istotne. Wreszcie, umiemy wykorzystać nadarzające się sytuacje, bo jesteśmy przygotowani i szybko reagujemy na zmiany w naszym otoczeniu. Potrafimy minimalizować ryzyko i koszty związane z szybkim podejmowaniem trudnych decyzji.
Każdy z mieszkańców gminy może włączyć się w proces kształtowania tego ważnego dla przyszłości naszej jednostki samorządowej dokumentu. Można to zrobić poprzez wypełnienie ankiety, która zamieszczona już jest na stronie internetowej urzędu gminy. Poświęcając odrobinę wolnego czasu (kilka minut) można przekazać swoją ocenę aktualnego stanu rzeczy w obszarach obejmujących zakres nowej strategii. Oczywiście zachęcamy do wyrażania swoich oipnii - im ich będzie więcej, tym bardziej reprezentatywna będzie strategia. Skrót do ankiety znajduje się TUTAJ.
Mamy nadzieję, że nowa strategia gminy będzie dokumentem pomocnym, będzie wspomagać rozwój gospodarczy i przyniesie nam wszystkim wiele korzyści.

05.03.2018r.

Barwy klubowe w szatni ODRY Nietków

01.03.2018r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej był dość obszerny. Obejmował 24 punkty. Wśród interpelacji radni zgłaszali problemy z oświetleniem drogi wojewódzkiej (ul. Składowa 5A i dalej w kierunku Nietkowa), problem jakości i czystości wody w Czerwieńsku oraz stan nawierzchni ul. Żwirowej i skrzyżowania przy przedszkolu w Nietkowie.
Wszystkie przedłożone projekty uchwał, również te wprowadzone do prządku obrad w dniu sesji, zostały przez Radę Miejską uchwalone (w zdecydowanej większości jednomyślnie). Wśród uchwał m.in. przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w naszej gminie na rok 2018, uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, przyjęto też regulacje wprowadzające nową frakcję selektywnego zbierania odpadów - odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Odpady te trzeba będzie zbierać do worka koloru brązowego, a odbierane będą zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty za wywóz odpadów nie ulegnie zmianie.
Na zakończeie obrad Sekretarz Gminy przekazała komunikat dotyczący naboru wniosków dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu Priorytetowego: „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego, zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów spalania paliw stałych poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych. Każdy może skorzystać z tego programu. Chodzi o likwidację lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych  paliwami stałymi (węglem, drewnem, itp.) oraz ich wymianę na nowoczesne źródła ciepła. W ramach tego programu wnioskodawca może uzyskać dotację: do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż do 5.000 zł dla domu jednorodzinnego i do 3.000 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia 27.02.2018r. do czasu wyczerpania puli środków finansowych, nie później niż do 31.05.2018 roku. Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane w kolejności zgłoszeń. Decyduje data wpływu wniosku do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Szczegółowe informacje o tym programie udzielane są pod numerami telefonów: 68 419 69 14, 68 419 69 30. Warto szybko skorzystać z tego wsparcia.

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści