Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

WRZESIEŃ 2017

25.09.2017r.

Wydatki z funduszu sołeckiego Nietkowa w 2018 roku

Podczas zebrania mieszkańców sołectwa Nietków podjęto decyzje co do przeznaczenia środków finansowych funduszu sołeckiego w 2018 roku. Pani Sołtys wraz z radą sołecką kontynuują przyjęty kierunek działań i konsekwentnie realizują poszczególne przedsięwzięcia. Zgodnie z informacją otrzymaną od Burmistrza Czerwieńska w przyszłym roku fundusz sołecki Nietkowa będzie wynosił 39.818,54 zł. Za te pieniądze planuje się realizację następujących zadań:

Zadanie nr 1: Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na działce gminnej nr 336. W ramach tego zadania doposażony będzie plac zabaw dla dzieci oraz zakupione wyposażenie dla zagospodarowania całego placu rekreacyjnego. Planowany koszt zadania: 24.000,00 złotych. Zadanie nr 1 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Sołectwa Nietków w zakresie prac nad zagospodarowaniem działki nr 336 na cele rekreacyjno-sportowe. Cały teren przeznaczony jest na plac zabaw i siłownię plenerową. Elementy siłowni do ćwiczeń sportowych będą zamontowane w październiku 2017r. Chcemy doposażyć plac zabaw dla dzieci i zabudować go atrakcyjnymi elementami do zabaw. Ponadto zakupione będą ławki i kosze, aby plac rekreacyjny spełniał swoje zadanie. Dobrze wyposażony plac będzie służył wszystkim mieszkańcom sołectwa. Powstanie zaplecze rekreacyjne dla integracji rodzinnej mieszkańców.
Zadanie nr 2: Wsparcie działalności kulturalnej mieszkańców sołectwa. W ramach tego zadania zorganizowane będą zajęcia i imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa oraz będą wspierane lokalne tradycje. Zabezpieczone są środki na następujące imprezy: ferie zimowe i wypoczynek letni w WDK, imprezy okolicznościowe w WDK oraz wsparcie organizacji Flisu Odrzańskiego ‘2018. Planowany koszt zadania: 2.818,54 złotych. Zadanie to jest wyrazem wsparcia działalności kulturalnej i przyczynia się do rozwoju zainteresowań młodzieży, organizuje jej czas wolny i wpłynie korzystnie na integrację pokoleniową.
Zadanie nr 3: Utrzymanie terenów zielonych, porządku i dbałość o estetyczny wygląd sołectwa. Zadanie obejmuje: zakup materiałów do prac porządkowych na terenie sołectwa, zakup krzewów, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, kory i środków ochrony roślin oraz obsługę techniczną kosiarek, kosy spalinowej, dmuchawy i traktorka-kosiarki (w tym także usługę pielęgnacji terenów zielonych). Planowany koszt całego zadania to: 7.000,00 złotych. Zadanie nr 3 jest kontynuacją przyjętego kierunku działań sołectwa w zakresie poprawy estetyki miejscowości. Powierzchnia terenów zielonych pod opieką sołectwa przekracza 5 ha (w tym park o powierzchni 2,48 ha). W zadaniu tym zabezpieczone są środki na materiały niezbędne do prac porządkowych i utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych w sołectwie. Wiosenne nasadzenie kwiatów „przy kamieniu”, utrzymanie istniejących klombów i rabat wpłynie korzystnie na przyjazne otoczenie wszystkich mieszkańców, a zakup drobnych narzędzi ogrodniczych, nawozów i środków ochrony roślin zabezpieczy utrzymanie terenów zielonych.
Zadanie nr 4: Wsparcie aktywności sportowej mieszkańców sołectwa. Zadanie obejmuje zakup siatek do bramek oraz koszy do koszykówki na boisko gminne przy szkole (działka nr 166). Planowany koszt zadania: 2.000,00 złotych. Zadanieto jest wyrazem wsparcia aktywności sportowej mieszkańców, szczególnie młodzieży. Przyczynia się do rozwoju zainteresowań, organizuje jej czas wolny i wpłynie korzystnie na integrację pokoleniową. Zakup siatek do bramek piłkarskich oraz koszy do koszykówki jest niezbędne również ze względów bezpieczeństwa na boisku.
Zadanie nr 5: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Nietkowa. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia ulic w Nietkowie. Planowany koszt zadania to 4.000,00 złotych. Zadanie to jest niezbędne do realizacji ze względu na rozbudowę miejscowości i konieczność doświetlenia istniejących już ulic. Zadanie służy poprawie warunków życia mieszkańców Nietkowa. Mieszkańcy wskazują szczególnie na konieczność zaplanowania montażu punktów świetlnych przy drodze na cmentarz, na ul. Sportowej, ul. Ogrodowej oraz przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb w tym zakresie na pozostałych ulicach w Nietkowie. Jest to niezbędne również ze względów bezpieczeństwa i jest zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz naszą Strategią Rozwoju.
Realizacja powyższych zadań ze środków funduszu sołeckiego na 2018 rok wykorzystuje całkowicie planowane środki w kwocie 39.818,54 złotych. Po dyskusji tak zgłoszone zadania zostały przyjęte do realizacji. Mając uchwałę zebrania mieszkańców Pani Sołtys zgłosi te zadania do Burmistrza Czerwieńska.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.09.2017r.

Zebranie Mieszkańców

Zebranie mieszkańców sołectwa Nietków odbędzie się w najbliższy piątek - 22 września - o godzinie 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie. Porządek obrad przewiduje dyskusje nad zadaniami możliwymi do realizacji z funduszu sołeckiego w 2018 roku oraz podjęcie niezbędnych uchwał dotyczących określenia zadań, wydatków i sposobu realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołectwa w przyszłym roku.

Tradycyjnie będzie też możliwość zgłaszania uwag i problemów oraz zadawania pytań w sprawach nurtujących mieszkańców. Ogłoszenia o zebraniu wraz z porządkiem obrad są wywieszone w tablicach informacyjnych sołectwa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.09.2017r.

Ciekawa konferencja kulturalno-historyczna

15 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się konferencja naukowa, a w jej ramach cykl wykładów pod tytułem.: "Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu na przestrzeni wieków w Czerwieńsku". Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Gimnazjum w Czerwieńsku oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwieńsku. Bardzo ciekawe prelekcje o tematyce historycznej wygłosili: dr Przemysław Góralczyk oraz dr hab. Daniel Koteluk. Wystąpienia były poparte prezentacją unikalnych rycin, zdjęć i dokumentów archiwalnych, były też doskonałą okazją do poznania dziejów Czerwieńska i okolic.
Konferencję zakończyło wystąpienie p. Marka Mizery na temat robienia zdjęć, z przykładami różnych technik i metod wykonywania fotografii. W holu gimnazjum zorganizowano wystawę kolekcji aparatów od lat zbieranych przez p. Marka oraz wystawę jego autorskich zdjęć, których tematem wiodącym był Czerwieńsk i jego najbliższe okolice. Te wyjątkowo piękne zdjęcia przypadły wszystkim obecnym szczególnie do gustu. Słowa uznania dla organizatorów tego wydarzenia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.09.2017r.

W derbach gminy ODRA Nietków pokonała 2:0 PIASTA Czerwieńsk

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.09.2017r.

Wspólny projekt przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

18 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z naszego województwa pokazało, że ścisła współpraca w celu pozyskania środków unijnych bardzo się opłaca. Działając wspólnie otrzymały 20.713.348,94 zł na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego" w ramach Poddziałania 2.1.1. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT".
Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie było wykazanie, że projekt będzie realizowany na obszarze co najmniej sześciu powiatów województwa lubuskiego. Każde z przedsiębiorstw z osobna nie spełniałoby tego warunku, ale składając wniosek wspólnie już tak. W grudniu 2016 roku prezesi i dyrektorzy 18 przedsiębiorstw podpisali umowę partnerską, w której określili zasady współpracy stron w ramach ubiegania się o dofinansowanie i realizację projektu. Wśród tych przedsiębiorstw jest Spółka POMAK z gminy Czerwieńsk. Ponieważ wniosek o dofinansowanie mógł złożyć tylko jeden podmiot, to partnerzy wyznaczyli na lidera Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. i zobowiązali je do formalnego złożenia wniosku w imieniu pozostałych.
Projekt obejmuje trzy moduły: nr 1 - System Informacji Przestrzennej; nr 2 - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta; nr 3 - Zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody. Spółka POMAK wdrażać będzie moduł nr 2 oraz moduł nr 3, w których przewidziano montaż systemu umożliwiający zdalny radiowy odczyt wodomierzy, instalację wodomierzy z nakładkami radiowymi oraz e-usługę w ramach portalu e-BOK za pomocą którego mieszkańcy będą mieli dostęp do informacji zawartych na własnym koncie oraz informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania spółki. Udział Spółki POMAK w tym przedsięwzięciu wynosi 6,74% - daje to następujący wymiar finansowy: wartość projektu w gminie Czerwieńsk wynosi 2.091.723,68 zł; wysokość dofinansowania 1.445.500,10 zł.
Realizacja projektu już się rozpoczęła i powinna się zakończyć we wszystkich przedsiębiorstwach do czerwca 2020 roku. Na wdrożeniu projektu skorzystają wszyscy odbiorcy wody. Montaż wodomierzy z radiową transmisją danych pozwoli na ich zdalny odczyt bez konieczności wchodzenia do budynku nawet podczas nieobecności mieszkańca. To znacznie usprawni i obniży koszty odczytów, a co najważniejsze: pozwoli na pełne zbilansowanie ilości sprzedawanej wody. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta pozwoli mieszkańcom załatwiać sprawy z przedsiębiorstwem bez wychodzenia z domu. Za pośrednictwem internetu będzie można otrzymać fakturę, złożyć wniosek czy też reklamację, a także będzie można sprawdzić historię zużycia wody i dokonać płatności.
Wdrożenie tego projektu to będzie jakościowa rewolucja w relacjach pomiędzy mieszkańcami a Spółką POMAK. O postępach w realizacji będziemy informować.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.09.2017r.

W parku w Laskach odsłonięto historyczne fundamenty pałacu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2017r.

Program Równać Szanse w Nietkowie

7 września grupę młodzieży - uczestników projektu "Co nam w duszy gra..." - odwiedził p. Artur Łęga (główny koordynator programu Równać Szanse). Przyjechał do nas specjalnie z Warszawy, żeby osobiście ocenić rozpoczęcie realizacji naszego projektu. Spotkał się z naszą grupą projektową podczas zajęć w WDK, sprawdził realizację harmonogramu realizacji przedsięwzięć, znalazł również czas na przekazanie swoich uwag i rozmowę z koodynatorem oraz osobami wspomagającymi realizację zadań opisanych w projekcie. Dobrze ocenił rozpoczęcie działań i przekazał wiele cennych rad. Projekt ten wymaga i bazuje na aktywności młodzieży - tylko w ten sposób nabędą oni nowych kompetencji i umiejętności. Cotygodniowe spotkania będą realizowane przez 15 miesięcy i obejmują wiele ciekawych zagadnień. Będą wyjazdy integracyjne, wycieczki, a nawet zajęcia z historii Nietkowa i przygotowanie tablic ścieżki historycznej. Efekty projektu będzie można zauważyć w Nietkowie już w przyszłym roku. Trzymamy kciuki za młodzież i życzymy im wytrwałości w działaniu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.09.2017r.

Bezpłatne badania lekarskie dla mieszkańców

Ogólnie znana jest sytuacja z dostępem do badań finansowanych przez NFZ. Mówiąc krótko: czeka nas jeszcze wiele pracy, aby system spełniał oczekiwania obywateli. Stąd niezwykle cenna jest oferta bezpłatnych badań w ramach programu "Strefa na zdrowie". Zakres badań obejmuje podstawowe badania kardiologiczne (poziom cukru i cholesterolu, EKG, ciśnienie krwi) oraz badanie okulistyczne (badanie przesiewowe w kierunku jaskry). Badania te są wykonywane bez skierowań i wcześniejszych zapisów. Badania kardiologiczne będą wykonywać pielęgniarki, a konsultacje kardiologiczne przeprowadzi 3 lekarzy kardiologów. Będzie również 2 lekarzy okulistów - oni sami robią badania wzroku. Wszystko to jest możliwe dzięki dobrej współpracy naszego Parafialnego Zespołu Caritas, Fundacji Hospicyjnej "Dajemy Nadzieję" oraz firmy farmaceutycznej Polpharma, która jest sponsorem tego wydarzenia.

Badania będą wykonywane 17 września 2017r., na placu przy Ratuszu w Czerwieńsku, od godz. 8:00 do godz. 18:00. Podczas badań zaplanowana jest mała przerwa dla lekarzy i pielęgniarek od 13:00 do 14:00. Przekazujemy te dobre wiadomości z nadzieją, że z oferty skorzysta jak największa grupa mieszkańców. Nie ma żadnych ograniczeń. Każdy może bezpłatnie i bez skierowania zrobić te badania. Nawet jeśli czujemy się zdrowo warto wybrać się na konsultacje i potwierdzić dobry stan zdrowia. Takie akcje pomogły już wielu - teraz jest czas na profilaktykę zdrowotną.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.09.2017r.

Zawody wędkarskie

Rywalizacja wędkarzy koła wędkarskiego SUMIK w ramach zawodów z cyklu Grand Prix w tym roku zbliża się do końca. W najbliższą niedzielę rozegrane zostaną już ostatnie zawody tego cyklu. 10 września 2017r. zapraszamy na zawody wędkarskie - zapisy uczestników od godziny 5:30 do godziny 6:00 przy stawie "Czerepak". Tradycyjnie, wpisowe od seniorów: 15 zł, od młodzieży: 5 zł.

Cykl Grand Prix 2017 dobiega końca, ale zostaną jeszcze do rozegrania zawody spinningowe. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.09.2017r.

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.09.2017r.

Oj, będzie w Nietkowie Wesele!

„Wesele. Dramat w trzech aktach” to utwór Stanisława Wyspiańskiego. Powstał na podstawie autentycznego wydarzenia - wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków, a w języku polskim ukazało się już ponad 120 wydań „Wesela”.

„Wesele” będzie czytane w ramach Narodowego Czytania, któremu patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W sobotę, 2 września w Nietkowie, będzie można usłyszeć fragmenty dramatu w formule wydarzenia czytelniczo-medialnego w Wiejskim Domu Kultury. Rozpoczęcie imprezy w WDK o godzinie 11:00. Prezentowane będą fragmenty dzieła oraz urywki filmu. Biblioteka szkolna i wiejska zapraszają na to wydarzenie wszystkich miłośników książki. Dla uczestników przygotowano okolicznościowe pieczątki i smaczny poczęstunek.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego