Bieżące - www.nietkow.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

STYCZEŃ 2015

30.01.2015r.

Sołtys Nietkowa informuje

Ważne spotkanie z sołtysami odbyło się Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku kilka dni temu. Głównym celem spotkania, które prowadził Burmistrz Czerwieńska, było przygotowanie i zatwierdzenie planu współpracy Gminy Czerwieńsk z partnerami z Niemiec. W obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej, Dyrektor MGOK i Kierownika Hali Sportowej wypracowano propozycje współpracy, które zostaną przedstawione i omówione z partnerami z Niemiec.

Istotne dla mieszkańców Nietkowa są przedsięwzięcia plenerowe, które rozpoczynają się organizacją Dni Czerwieńska (od 22 do 24 maja 2015r.), a już tydzień po nich będziemy mogli uczestniczy w biesiadzie z okazji 710-lecia Nietkowa (30.05.2015r.). To nie koniec. Tegoroczne dożynki mają być organizowane w Sudole (29.08.2015r.), ale jeśli z różnych przyczyn nie będzie to możliwe, to dożynki będą w Nietkowie. Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy Czerwieńsk.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.01.2015r.

Spotkanie z przedsiębiorcami

W siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku zorganizowano spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami firm i przedsiębiorstw działających  na terenie naszej gminy. Na zaproszenie Burmistrza Czerwieńska w spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Rady Miejskiej.

Burmistrz przedstawił przybyłym strukturę dochodów i wydatków budżetu gminy oraz główne przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane ze środków publicznych. W toku dyskusji poruszono wiele zagadnień, które mogą sprzyjać rozwojowi gospodarczemu naszej gminy. Mamy nadzieję, że takich spotkań będzie więcej.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.01.2015r.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Ponad  stu pięćdziesięciu seniorów z Lasek, Borynia i Nietkowa odwiedziło szkołę podstawową z okazji uroczystości Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie przygotowali specjalny koncert piosenek i życzeń, zaprosili dziadków do obejrzenia swoich klas oraz - oczywiście - wręczyli przygotowane przez siebie prezenty.
Przedszkolaki również zachwyciły występami przed szeroką widownią. Bogaty program artystyczny pokazał jak wiele dzieci już się nauczyły. Dziadkowie gromkimi brawami oklaskiwali popisy i występy, i ze smakiem zjedli wypieczone przez maluchy specjalnie na tę okazję ciasteczka. Jest oczywistym i wszystkim o tym wiadomo, że dziadek z babcią są nie do zastąpienia, a na taki dzień - zarówno wnuki, jak i dziadkowie - czekają cały rok. To było bardzo przyjemne spotkanie integrujące środowisko szkolne, a buziakom i uściskom nie było końca.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.01.2015r.

Gmina Czerwieńsk obniża podatki


To nie żart. Rzeczywiście na nadzwyczajnej sesji - zwołanej 21 stycznia - radni uchwalili obniżenie stawek podatku od środków transportowych. Ta wiadomość powinna ucieszyć i dużych, i mniejszych właścicieli firm. Co ciekawe, obniżając podatek nie dokonano zmian w budżecie gminy (nie zmniejszono dochodów budżetu). Jest w tym pewna logika. Dynamicznie działające firmy transportowe (na terenie gminy mamy jednego potentata w tej dziedzinie) dbają o wzrost obrotów – potwierdzają to stosowne sprawozdania finansowe tych przedsiębiorstw. Przy założeniu, że organizacja przewozów jest optymalna taki wzrost obrotów może zapewnić rozwój firmy - tzn. większa liczba ciężarówek i naczep (przyczep). Z kolei zwiększająca się ilość tych środków to większe wpływy do budżetu gminyNo i w ten prosty sposób, używając mechanizmu obniżenia podatków de facto gmina nie traci. Co więcej: jest to działanie pożądane w trudnej sytuacji branży transportowej. Elastyczna i szybka reakcja na zmieniającą się sytuację (m.in. wzrost płacy minimalnej do 8,5 € na terenie Niemiec) świadczy o poważnym traktowaniu przedsiębiorców na terenie naszej gminy. I choć „majstrowanie przy podatkach” jest przedsięwzięciem ryzykownym, to jednak trzeba mieć nadzieję, że decyzja Rady Miejskiej w rozrachunku ogólnym przyniesie korzyści – i gminie, i przedsiębiorcom.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.01.2015r.

ODRA Nietków zwycięzcą Turnieju Halowej Piłki Nożnej o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.01.2015r.

Honorowi Obywatele z Nietkowa

Na naszej stronie internetowej w zakładce Historia i Turystyka pojawiła się nowa karta - Honorowi Obywatele. W karcie tej prezentujemy informacje dotyczące Honorowych Obywateli Gminy i Miasta Czerwieńsk, a pochodzących z Nietkowa.

Podajemy rok nadania tytułu oraz krótki opis sylwetki poszczególnych osób zaczerpnięty z treści mowy pochwalnej obrazującej zasługi i przyczyny nadania tego zaszczytnego tytułu (tzw. laudacji). Rocznica 710-lecia Nietkowa jest dobrym powodem, aby przypomnieć sobie osoby, które w nieodległej przeszłości miały tak ważny wpływ na historię i rozwój naszej miejscowości.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.01.2015r.

Gminna Spółka Wodna


Eksploatacją i utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Czerwieńsk zajmuje się Gminna Spółka Wodna. Spółka jest suwerenną organizacją, która posiada swój statut, i której organami są: Walne Zgromadzenie Delegatów, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Organem kontrolującym działalność GSW z urzędu jest Starosta Zielonogórski. Przewodniczącym Zarządu Spółki jest Ryszard Przygocki z Będowa. Za każde posiedzenie członkowie zarządu otrzymują ekwiwalent pieniężny (uchwała nr 6/03/2013). Podstawowym celem działania tej Spółki jest utrzymanie oraz konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych (rowów melioracyjnych), wynikających z dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu GSW oraz LZMiUW w Zielonej Górze.
Do Gminnej Spółki Wodnej w Czerwieńsku należy 11 sołectw, jako członków zbiorowych mających swoich przedstawicieli (Delegatów). Przynależność do GSW określiły zebrania wiejskie w sołectwach, które również dokonały wyboru Delegatów do GSW. Tym samym wszyscy właściciele gruntów objętych utrzymaniem GSW są członkami tej spółki wodnej. Co więcej: właściciele gruntów, które są położone w obrębie korzystnego oddziaływania urządzenia melioracji szczegółowej (rowu melioracyjnego) – najczęściej jest to pas ziemi przylegający do rowu o szerokości 100 metrów – zobowiązani są do wnoszenia opłat do GSW. Ta składka, określona uchwałą nr 01/03/2014 z 27.03.2014r., określona została w wysokości 60 złotych za jeden hektar zmeliorowanych użytków rolnych. Ciekawostką jest fakt, że w naszej gminie długość rowów melioracji szczegółowej wynosi 294 kilometry (dane z czerwca 2013r.), a w 2014 roku na ich konserwację zaplanowano kwotę 185.201,10 zł. Co roku też Gmina Czerwieńsk dopłaca do melioracji wodnych (np. na rok 2015 zaplanowano w budżecie kwotę 26.500,00 zł). Realizacja zadań przez Spółkę różnie jest oceniana przez właścicieli gruntów – często słychać głosy niezadowolenia i poirytowania nienajlepszym stanem rowów w gminie…
Nadchodzi jednak czas zmian. Melioracja szczegółowa już niedługo zostanie zadaniem własnym gmin – tak przewiduje nowe Prawo Wodne, którego założenia przyjął rząd. Gmina pozyska środki poprzez zastąpienie dotychczasowych składek na rzecz spółek wodnych opłatą uiszczaną przez właścicieli gruntów, którzy odnoszą korzyści z urządzeń melioracji wodnych, wprost do budżetu gminy.
Do końca 2020 roku gminy dodatkowo otrzymają dotację podmiotową z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych. Trzeba mieć nadzieję, że nowe rozwiązania wpłyną korzystnie na realizację zadań, które stoją przed Gminną Spółką Wodną w Czerwieńsku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.01.2015r.

Weekendowa wichura nie oszczędziła masztu w Nietkowie

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.01.2015r.

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  Odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku. Całość pokazywana jest w bezpośredniej transmisji przez Program 2 Telewizji Polskiej. Blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze, rozliczane następnie w ponad 1700 sztabach. Jeden z nich miał swoją siedzibę w Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowie, a swoim zasięgiem działania obejmował miejscowości Nietków, Laski i Boryń.

Celem tegorocznego Finału była zbiórka "Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów". Na ten cel kwestowało u nas 29. wolontariuszy, a najwięcej pieniędzy zebrały do puszki Klaudia Frątczak, Inez Rudnicka i Iza Kurowska. 23. Finał WOŚP już za nami. Pozostają jednak miłe wspomnienia i zdjęcia z przebiegu tej imprezy (w galerii zdjęć) - to przecież kolejna piękna karta historii naszej miejscowości. Ogółem podczas tegorocznego Finału WOŚP w Nietkowie zebrano 3.204,65 zł. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane na konto Fundacji WOŚP. Dziękujemy za ofiarność i wsparcie tej akcji. Sie Ma!!!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.01.2015r.

Czy w Nietkowie potrzebne jest stowarzyszenie mieszkańców?


Sołectwo nie ma podmiotowości prawnej. Jako jednostka pomocnicza gminy działa samodzielnie jedynie w wąskich, wyznaczonych przez gminę ramach (statut sołectwa). Ale sołectwo to przede wszystkim ludzie, mieszkańcy. Mogą oni wprawdzie liczyć na wspierające zainteresowanie ze strony gminy, bo to nakazuje konstytucyjna zasada pomocniczości, ale w praktyce… bywa różnie.
Czy stowarzyszenie mieszkańców jest potrzebne, żeby wprowadzać we wsi zmiany, poprawiać jakość życia? Odpowiedź brzmi: TAK. Można znaleźć wiele przykładów społecznych działań, które są prowadzone właśnie przez stowarzyszenia, naznaczają wieś twórczą inicjatywą, współdziałaniem, nowym smakiem życia. Dobrze zorganizowane stowarzyszenie to podmiot prawny, niezależny, samodzielny, zakorzeniony w lokalnej społeczności, pozarządowy (niepubliczny). Dzięki temu można formalnie i niezależnie podejmować różne działania, w tym zadania o charakterze publicznym. Stowarzyszenie może dysponować majątkiem, wybiera swoje władze, stosuje procedury, prowadzi księgowość, używa symboli, tworzy strategie, ale głównie uczestniczy w życiu publicznym. W imieniu stowarzyszenia działają pojedyncze osoby (np. prezes, skarbnik), są także organy (zarząd stowarzyszenia) i walne zgromadzenie członków, które rozstrzyga o najważniejszych kwestiach. Stowarzyszenie powinno dysponować kontem bankowym, a jego działalność podlegać standardom określonym dla organizacji pozarządowych. Tak zorganizowane stowarzyszenie może być partnerem dla innych podmiotów i ubiegać się o środki finansowe z różnych źródeł. Wreszcie, po kilku latach działalności, stowarzyszenie może ubiegać się o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego.
Taka organizacja daje poczucie uczestnictwa i wpływu na to, co we wsi się dzieje, jest dobrą szkołą myślenia i działania kategoriami wspólnego dobra. Sens tworzenia stowarzyszenia jest w tym, że wzmacnia się potencjał wsi. Wzajemne wsparcie i różnorodność pozwalają podjąć więcej zadań i pozyskać na nie środki. Przecież ludzie, którzy zmieniają polską wieś, są wszędzie – również w Nietkowie. Wraz z 710-leciem naszej miejscowości pojawia się inicjatywa powołania do życia Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Zachęcam do dyskusji i refleksji nad tym, co w najbliższych latach powinno się robić w naszej miejscowości i jak najlepiej wykorzystać szansę, którą daje możliwość współdziałania mieszkańców w ramach stowarzyszenia.
Krzysztof Smorąg

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.01.2015r.

Tak kiedyś wyglądał pałac Rothenburgów w Nietkowie...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.01.2015r.

Dofinansowanie do usuwania eternitu

Informujemy, że w 2015 roku Gmina Czerwieńsk będzie kontynuować działania związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu. W związku z tym będzie można ubiegać się o dofinansowanie, które jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbestKwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniesie do 100% kosztu unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. By skorzystać z dofinansowania konkretna nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji, którą posiada nasz urząd gminy. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane, które zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2015 roku, prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w terminie do 27 stycznia 2015r. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 68/3219059 w referacie urzędu gminy zajmującym się gospodarką odpadami.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.01.2015r.

Powitaliśmy Nowy Rok

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego