Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

LUTY 2017

28.02.2017r.

Projekt placu rekreacyjnego w Nietkowie

We wrześniu, na zebraniu mieszkańców zdecydowano, że na działce w rejonie ulicy Kasprowicza i Kwiatowej powstanie plac rekreacyjny. Kto pamięta tę działkę, to wie, jak wiele społecznej pracy trzeba było włożyć, żeby doprowadzić ją do stanu aktualnego. Późną jesienią plac został ogrodzony - został też przygotowany projekt techniczny placu.
Projekt przewiduje, że od strony rowu będzie rząd pięciu elementów siłowni plenerowej wraz z tablicą informacyjną, a w części głównej placu dwa okazałe zestawy zabawowe (PRO 103B i PRO 104), sześcian sprawnościowy, karuzela, bujak sprężynowiec i dwie huśtawki dwustanowiskowe. Na placu zaprojektowano też miejsce do siedzenia dla opiekunów dzieci oraz regulamin placu zabaw. Nadchodzi wiosna i z niecierpliwością czekamy na etap realizacji. Projekt będzie wykonany przy wsparciu z Lokalnej Grupy Działania "Między Odrą a Bobrem", co umożliwi uzyskanie dodatkowych środków. Pieniądze sołectwa będą "wkładem własnym" w to przedsięwzięcie. O postępach prac będziemy informować.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.02.2017r.

Obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku

Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 22 lutego. Po otwarciu obrad oraz zmianie porządku obrad, do którego wprowadzono dwa projekty uchwał, radni wysłuchali informacji Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym oraz złożyli swoje interpelacje. Procedowane w czasie sesji uchwały dotyczyły zmian w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na mocy przyjętych uchwał zwiększono plan wydatków: na budowę budynku szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Płotach, na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej w Czerwieńsku oraz budowę domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Nietkowie.
Projekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk reguluje opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie dla dzieci do lat 5 w wysokości 1 zł  za każdą godzinę zajęć. Jednomyślnie przyjęto uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Czerwieńsk oraz przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk. Ceny wody oraz opłata za odprowadzane ścieki pozostają do końca roku bez zmian. Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego lasów ochronnych położonych w naszej gminie oraz zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku zbadania skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska.
Najwięcej emocji podczas obrad wywołała uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Reforma oświaty postawiła wiele gmin przed trudnymi decyzjami związanymi z zamykaniem i przenoszeniem szkół. Sieć szkół w naszej gminie jest stabilna i nie musimy borykać się z takimi problemami. Procedura wprowadzania reformy oświatowej gwarantuje stałą kontrolę działań władz samorządowych przez Kuratorium Oświaty. Po sesji Rady podjęta uchwała zostanie skierowana do kuratora oświaty oraz organizacji związkowych, które będą miały 21 dnia na wyrażenie swojej opinii na temat treści uchwały. Ostateczna uchwała zostanie podjęta na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się pod koniec marca. Podczas sesji przyjęte zostały również sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i komisji stałych Rady za 2016 rok. Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała też zmiany w statucie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego oraz pismo do Starosty Zielonogórskiego w sprawie remontu ulicy Granicznej w Czerwieńsku.
Na interpelację radnego Smorąga w sprawie złej nawierzchni drogi prowadzącej na cmentarz w Nietkowie Burmistrz zapewnił, że po naturalnym osuszeniu gruntu droga zostanie wyrównana i poprawiona. W sprawach sołeckich głos zabrała Sołtys Nietkowa, która również poruszyła problem drogi prowadzącej na cmentarz oraz wieloletni już problem z jakością wody w Nietkowie. Uciążliwe dla mieszkańców sprawy są systematycznie zgłaszane do Urządu Gminy w Czerwieńsku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.02.2017r.

Krzyż na cmentarzu nie wytrzymał próby czasu...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.02.2017r.

Muzyczne tradycje z Nietkowiankami

Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa realizuje kolejny projekt. Tym razem to „Muzyczne tradycje z Nietkowiankami”. Do 15 maja, co tydzień, w naszym Domu Kultury będą się odbywać warsztaty wokalno-instrumentalne otwarte dla wszystkich - i starszych, i młodszych. Mile będą też widziane osoby potrafiące grać na różnych instrumentach muzycznych (sprzęt trzeba przynieść ze sobą). Te zajęcia mają zaspokoić potrzebę twórczego wyrażania siebie oraz rozwój zainteresowań tradycjami muzycznymi Nietkowa. Motorem napędowym działań projektowych będzie zespół Nietkowianki. Na bazie wykonywanych dawniej i dzisiaj utworów zespołu będą realizowane zajęcia z emisji głosu, poprawnej dykcji, ruchu scenicznego, pracy z mikrofonem oraz zasad prezentacji na scenie. Zajęcia prowadzi instruktor z wykształceniem muzycznym. Pierwsze zajęcia już w najbliższą środę od godz. 18:00. Zapraszamy!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.02.2017r.

Zebranie sprawozdawcze OSP Nietków

Celem zebrania strażaków było przyjęcie rozliczenia z działań OSP w roku poprzednim. Zgodnie z procedurami opisanymi w statucie OSP Nietków wysłuchano sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w 2016 roku.
Można się było dowiedzieć, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna liczy 31 członków. W swoim składzie ma dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - chłopców i dziewcząt. W 2016 roku OSP uczestniczyła w 58 akcjach, z których większość to były pożary (44) i likwidacja miejscowych zagrożeń (12). Zdarzyły się też dwa fałszywe alarmy. Poza teren gminy do akcji nasza straż wyjeżdżała dwa razy. W ramach działalności prewencyjnej odbyto 5 pogadanek. Strażacy uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, a w ostatnim roku przybyło im sporo specjalistycznego sprzętu bojowego.
Sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte i zarządowi OSP udzielono absolutorium za 2016 rok.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego