Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

LIPIEC 2020

07.07.2020r.

Ponowne wykorzystanie wody opadowej
MOJA WODA to program, w którym można uzyskać 5 tys. złotych dofinansowania inwestycji związanej z ponownym wykorzystaniem wody opadowej i roztopowej na terenie nieruchomości. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, na tereny sąsiadujące, ulice, place, itp. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.
Budżet projektu to 100 mln zł. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwalifikowanych kosztów instalacji i jej wykonania. Musi ona również działać przynajmniej 3 lata po jej zakończeniu.
Wnioski składamy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - drogą elektroniczną lub tradycyjnie. WFOŚiGW w Zielonej Górze znajduje się na ulicy Miodowej 11. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przed siedzibą Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra. Wnioski już można składać. Będą przyjmowane do momentu wyczerpania puli środków finansowych przewidzianych na jego realizację.
W przypadku pytań dotyczących wniosków do programu MOJA WODA, można skonsultować się z infolinią WFOŚiGW w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 419 69 49.

04.07.2020r.
Nowe wyposażenie w Punkcie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach realizacji projektu "Lepsze jutro II" utworzył na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu zielonogórskiego  sieć Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Jeden z takich punktów funkcjonuje w Nietkowie. Pomoc organizacyjną w realizacji przedsięwzięć projektowych zapewnia Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Uczestnicy projektu mogą bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zmienić swój wizerunek lub odkryć w sobie nowe zainteresowania. ZLOP organizuje wsparcie specjalistów (prawnika, informatyka, specjalisty ds. wizerunku, psychologa, dietetyka), wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, a także aktywne poszukiwanie pracy i rozwój indywidualny uczestników.
Kilka dni temu pomieszczenia punktu w Nietkowie zostały doposażone w estetycznie wykonane stoły i krzesła. To wyposażenie będzie służyć uczestnikom projektu w kolejnych zajęciach. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, które są długotrwale bezrobotne (nieprzerwanie przez 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, a dla osób poniżej 25 lat - nieprzerwanie przez 6 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat) lub osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Projekt skierowany jest głównie do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z opiekunem punktu w Nietkowie. Reintegracja społeczno-zawodowa uczestników projektu odbywa się podczas atrakcyjnych i interesujących zajęć.

02.07.2020r.

Wyprawka dla dziecka DOBRY START w 2020 roku

1 lipca ruszył nabór elektronicznych wniosków o świadczenie „DOBRY START” 300,- zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Środki programu przysługują bez żadnych warunków dla wszystkich rodziców - dochody w rodzinie nie są brane pod uwagę. Podstawą do wypłacenia świadczenia jest wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie. Od 1 lipca wniosek o świadczenie można składać on-line przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.
Z kolei od 1 sierpnia będzie można składać także wnioski w formie papierowej - bezpośrednio w urzędzie gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej lub listownie. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Złożenie wniosku o świadczenie "DOBRY START" w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub w listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Warto dodać, że świadczenie "DOBRY START" jest zwolnione od podatku i nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie "DOBRY START" przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego oraz osobom uczącym się. Świadczenie przysługuje na dziecko do ukończenia 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, albo do ukończenia 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie "DOBRY START" nie przysługuje: jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Świadczenie nie przysługuje też na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków o to świadczenie. Więcej informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

CZERWIEC 2020

30.06.2020r.
To już ostatnie prace przy nowej nawierzchni drogi

27.06.2020r.
Wczoraj na wodowskazie w Nietkowie Odra przekroczyła stan ostrzegawczy

26.06.2020r.
Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Czerwieńska

24 czerwca obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez nowego radnego z Leśniowa Wielkiego - Izydora Zastawnego. Następnie radni debatowali na temat "Raportu o stanie Gminy Czerwieńsk". Konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy takiego dokumentu wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i drugi już rok z rzędu jest realizowane obligatoryjnie we wszystkich samorządach w Polsce.

Zgodnie z przepisami do 31 maja każdego roku Burmistrz Czerwieńska przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego. Raport został złożony do biura rady terminowo. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Po zaprezentowaniu przez Burmistrza Piotra Iwanusa treści raportu odbyła się debata nad jego treścią. W dyskusji zaprezentowano opinie poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej, a następnie indywidualną ocenę radnych. Wiele szczegółów związanych z formą i zakresem tego dokumentu omówionych zostało podczas prac w komisjach, stąd podczas sesji głos zabrało tylko kilkoro radnych. Generalna ocena "Raportu o stanie Gminy Czerwieńsk w 2019 roku" oraz działalności Burmistrza Czerwieńska wypadła pozytywnie. Radni widzą efekty pracy, duże zaangażowanie i aktywność burmistrza w realizację zadań stojących przed naszą gminą. Potwierdziło to głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania. Piotr Iwanus drugi już raz w historii gminy otrzymał wotum zaufania.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogli zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciał zabrać głos w debacie, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20 000 mieszkańców). Zgłoszenie należało złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wszystkie te informacje oraz raport o stanie gminy zamieszczone były zarówno na stronie internetowej www.czerwiensk.pl, jak i w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk. Spełnione zostały wszystkie warunki do bezpośredniego udziału mieszkańców w debacie, ale zgłoszeń do zabrania głosu w debacie nie było. Szkoda...

Podczas sesji radni ocenili działalność Burmistrza w roku poprzednim również pod kątem realizacji budżetu. W tym zakresie szczególną rolę odgrywa Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, która bardzo wnikliwie kontroluje realizację budżetu. To na jej wniosek, opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze, podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie absolutorium. W tym roku żadnych niespodzianek nie było. Po podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2019 rok Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus pewnie otrzymał absolutorium za rok 2019.

W trakcie sesji podjęto też wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały Rady Miejskiej. Treść podjętych uchwał publikowana jest w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Wszystkich czytelników zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznych tych dokumentów.


24.06.2020r.
Ponad milion odsłon internetowej strony Nietkowa
Czas płynie nieubłaganie szybko. Niedługo redakcja strony internetowej www.nietkow.pl będzie obchodzić 10. rocznicę funkcjonowania. Strona w tym czasie przeszła wiele modyfikacji, zmian technicznych i aktualizacji. Zawsze jednak na bieżąco i jak najszybciej przekazuje informacje dotyczące Nietkowa i spraw jego mieszkańców. Skuteczność takiego działania można zaobserwować po ilości odsłon witryny www.nietkow.pl - w pierwszych dniach czerwca licznik odwiedzin odnotował przekroczenie progu 1.000.000 odsłon. To spory sukces dla naszej strony. Cieszymy się, że mieszkańcy Nietkowa i całej naszej gminy chętnie czytają materiały zamieszczane na stronie Nietkowa.
Teraz nadchodzi czas kolejnych zmian technicznych. Zmieniamy „silnik strony” - oprogramowanie umożliwiające obróbkę i publikowanie materiałów w Internecie. Postaramy się, aby strona zachowała swój dotychczasowy układ, bo do tego przyzwyczailiśmy już sporą grupę stałych czytelników. Drobne zmiany kosmetyczne układu zakładek będą wprowadzane w najbliższych dniach i mamy nadzieję, że spotkają się one z Państwa przychylnością. Nasze informacje zawsze są odzwierciedleniem aktywności mieszkańców Nietkowa, odpowiedzią na nurtujące ich pytania i kronikarskim utrwaleniem lokalnej historii Nietkowa. Zapraszamy również do profilu nietkow.pl na Facebook’u.

22.06.2020r.
Parafianie pamiętają o imieninach Księdza Proboszcza Marka Kidonia

20.06.2020r.
Cmentarz to szczególne miejsce dla każdej społeczności
W każdej społeczności miejsce pochówku najbliższych jest traktowane w sposób szczególny, wyjątkowy. Tak też jest z naszym cmentarzem w Nietkowie, który ogromnym wysiłkiem i nakładem pracy utrzymywany jest od lat jako zadbane miejsce szacunku dla osób tam pochowanych. Zdarzały się już na nim akty dewastacji, głupich wybryków i aktów wandalizmu. Spotykały się zawsze z ostrą krytyką i oburzeniem lokalnej społeczności. Cmentarz jest miejscem szczególnym i nie ma żadnej akceptacji dla takich bezmyślnych zachowań. To, co się zdarzyło ostatnio przekracza jednak wszelkie granice.
Kradzież ogrodzenia frontowego, do której doszło w nocy 18/19 czerwca to akt wyjątkowego barbażyństwa. Skradziono 13 paneli ogrodzenia frontowego cmentarza. Są one dość charakterystyczne, bo to zwykły ocynk pomalowany na grafitowo. Sprawa została już zgłoszona na Policji. Ufundowano też nagrodę pieniężną za wiarygodne informacje dotyczące sprawców tej kradzieży. Zróbmy wszystko, aby odszukać i ukarać sprawców tego okropnego czynu. Wszelkie pomocne informacje w tej  sprawie prosimy kierować do p. Sołtys, na Policję (tel. 112) lub do urzędu gminy w Czerwieńsku. Nie bądźmy obojętni!

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail: stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fb:   nietkow.pl
Sołtys Nietkowa:    +48 509 412 393
Wróć do spisu treści