Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

LISTOPAD 2017

20.11.2017r.

Promocja książki księdza Marka Kidonia

Rzadko mamy przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym mającym na celu promocję nowo wydanej książki. Tym bardziej cieszy fakt, że swoje rozważania na temat drogi krzyżowej wydał ksiądz proboszcz Marek Kidoń. W piątek, w gościnnych murach Gimnazjum w Czerwieńsku, odbyło się spotanie z autorem książki "Droga krzyżowa ludzkich zmagań i zmian". Spotkanie z autorem poprowadził Krzysztof Romankiewicz.

Temat główny jest niełatwy i mocno osobisty, ale ksiądz Marek podjął się przelania na papier swych myśli. Czytelnik znajdzie w tej książce odniesienie do własnych przeżyć i doświadczeń życiowych - często trudnych i wymagających zmian. Recenzje i opinie o książce zachęcają do jej uważnego przeczytania. Ważnym również jest fakt, że całkowity dochód ze sprzedaży tego wydawnictwa autor przeznaczył na wsparcie Fundacji Hospicyjnej "Dajmy Nadzieję".

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.11.2017r.

Kolejny element placu rekreacyjnego został zamontowany

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.11.2017r.

W kościele montowane jest ogrzewanie

Firma „Kamo” montuje już w kościele w Nietkowie ogrzewanie. Po wielu rozmowach, konsultacjach i wizjach lokalnych w kościołach różnych parafii zdecydowano się na montaż sprawdzonego, energooszczędnego rozwiązania. Wybrana metoda polega na tym, że nie ogrzewa się całego kościoła, tylko miejscowo wiernych poprzez ogrzewanie siedzeń. Na ławkach zamontowane zostaną maty grzewcze, które dostarczą ciepło siedzącym na nich osobom. Produkt posiada niezbędne badanie bezpieczeństwa i certyfikat CE wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie i jest absolutnie neutralny dla rozruszników serca i tym podobnych, dla skóry i innych organów człowieka. Wierni mają zagwarantowane pełne bezpieczeństwo. Ogrzewanie firmy „Kamo” posiada certyfikat „Laur Eksperta”.

Ważne również jest to, że jest ono rekomendowane przez konserwatorów zabytków do montażu w obiektach sakralnych, bo jest neutralne dla całego obiektu i zabytków znajdujących się w kościele. Potwierdzają to liczne badania i dotychczas przeprowadzone inwestycje (np. Bazylika Mariacka w Gdańsku, Bazylika Archidiecezjalna w Częstochowie i wiele innych).
Zaletą tego rodzaju ogrzewania jest przede wszystkim niskie zużycie energii na jedną osobę w czasie godzinnej Mszy św. które wynosi ok. 10 W. Przy 200 osobach zużycie to ok. 2 kWh. Cena 1 kWh wynosi średnio obecnie 0,60 zł. Koszt ogrzania kościoła i wiernych zamknie się kwotą około 1,20 zł. Inną zaletą jest bezpieczne zasilanie 24V, krótki czas ok. 3-5 minut podgrzewania mat przed Mszą św. oraz konkurencyjna cena. Gwarancja zadowolenia jest tak wysoka, że jeśli ogrzewanie nie spełni oczekiwań wiernych firma deklaruje zwrot kosztów. Komfort wiernych będzie zwiększony już podczas nadchodzącego okresu zimowego.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.11.2017r.

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Czerwieńsk

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.11.2017r.

Elementy sportowe zostały zamontowane na placu rekreacyjnym

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.11.2017r.

Jesienna ofensywa inwestycyjna w Nietkowie

Wiele inwestycji realizowanych jest aktualnie w Nietkowie. Przybędzie nam kolejna. Burmistrz Czerwieńska właśnie ogłosił przetarg na budowę kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nietkowie. Przetarg będzie rozstrzygnięty już za dwa tygodnie - 22 listopada bieżącego roku, a zakończenie inwestycji planowane jest na 30 czerwca 2018 roku..

Nowobudowana kaplica to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, z umieszczoną w kalenicy sygnaturką, posiadający poddasze nieużytkowe. Dach kryty będzie dachówką karpiówką. Obiekt wykonany będzie w technologii tradycyjnej i wyposażony w instalację elektryczną. Projekt zakłada, że poza realizacją obiektu podstawowego wykonane również będzie odnowienie istniejącego budynku gospodarczego. Wjazd i wyjazd na cmentarz pozostanie bez zmian. Dojście piesze generalnie pozostanie bez zmian, ale zakłada się zmianę nawierzchni w alejce na dojściu wraz z placykiem przed kaplicą. Długość kaplicy - 8,20m, szerokość elewacji frontowej - 6,22m, powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 27,38m2, a wysokość całkowita to 9,55m. Wykonawcą projektu jest firma ARCHIBER z Zielonej Góry i dzięki jej uprzejmości zamieszczamy niniejsze informacje i materiały graficzne.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.11.2017r.

W Nietkowie powstanie Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

W Centrum Integracji Społecznej podpisano umowę dotyczącą projektu "Lepsze jutro". Jego celem jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym również ludzi uzależnionych, niepełnosprawnych i bezdomnych, oraz ich najbliższego otoczenia. Program zasięgiem obejmie gminy: Zabór, Sulechów, Czerwieńsk i miasto Zielona Góra.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych wygrał konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach projektu pn. "Lepsze jutro” w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia poprzez utworzenie Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. We współpracy z władzami samorządowymi zostanie utworzonych 21 Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej: w Zielonej Górze - 10, w gm. Czerwieńsk - 3, w gm. Sulechów - 5,  w gm. Zabór - 3. Dobrą wiadomością jest, że jeden taki punkt powstanie w Nietkowie, w obiekcie WDK. Dwa pozostałe zostaną utworzone w Czerwieńsku i w Nietkowicach. Właśnie rozpoczyna się proces podpisywania porozumień pomiędzy ZLOP a zainteresowanymi gminami.

W zakresie działalności każdego Punktu przewidziano między innymi zajęcia integracyjne dla uczestników projektu połączone z realizacją warsztatów szkoleniowych, m.in. rękodzieła, gastronomiczne, gospodarcze, sportowe oraz zajęcia społeczno-edukacyjne dla dzieci w formie zajęć świetlicowych, a także doradztwo personalne (specjaliści z zakresu m.in. prawa, doradztwa finansowego, terapeuci uzależnień). W ramach aktywnej integracji poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych planowane są zajęcia specjalistyczne w zakresie kursów zawodowych dla uczestników i strażaków. W ramach realizacji zadania zostanie też przeprowadzony dla wszystkich potencjalnych chętnych Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu. Aktualnie trwają intensywne prace nad szybkim uruchomieniem Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.11.2017r.

Będzie nowa droga od Borynia w kierunku przystani

Z niemałymi problemami przebiegał proces wdrożenia do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową 1.580 metrów drogi od Borynia w kierunku przystani rzecznej na Odrze. Najpierw trzeba było zabezpieczyć środki finansowe na realizację tego zadania. Gmina realizuje wiele inwestycji w tym roku i Burmistrz musiał "nieźle główkować" jak wygospodarować te środki w napiętym budżecie. Kiedy to się udało, to ogłoszono przetarg na realizację zadania. Niestety, najtańsza oferta była wyższa od możliwości gminy o ok. 100 tyś.zł. Trzeba było przetarg odwołać i zastanowić się, co dalej. Burmistrz wybrał drogę ponownego przetargu i to była dobra decyzja. Oferty otworzono 31. października. Tym razem znalazł się wykonawca, który zadeklarował wykonanie tego zadania w przewidzianym limicie.

Przedmiotem robót jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej w obrębie Nietków (od Borynia w kierunku Odry). Roboty będą obejmować przebudowę istniejącej drogi. Parametry techniczne: długość drogi - 1.580m, szerokość drogi 3,60m + szerokość pobocza 2 x 0,20m. Zakres robót budowlanych: modernizacja istniejącej drogi od Borynia do wału rzeki Odry w zakresie działek nr 140, 492 i 594 w celu poprawienia parametrów technicznych drogi. Powierzchnia jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego, a podbudowa z kruszywa łamanego. Konstrukcja nawierzchni jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy 5 cm, skropienie warstwy konstrukcyjnej jezdni emulsją asfaltową K1-65, uzupełnienie/profilowanie - podbudowa tłuczniowa, bazaltowa o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy 5 cm, na szerokości 4,0 m - pobocze utwardzone, obustronnie, na szerokości 2 x 20 cm, obsypane klińcem bazaltowym, grubość warstwy 5 cm. Roboty obejmują też wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej na odcinku długości 250 mb wraz uzupełnieniem ubytków. Zakończenie wykonywania robót budowlanych do 27 listopada 2017r.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego