Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

GRUDZIEŃ 2018

17.12.2018r.
Odpady komunalne - trudne decyzje o podwyżkach opłat
Od kilku tygodni mieszkańcy wielu gmin są informowani o podwyżkach opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Sięgają one od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 procent. Na przykład od 1 grudnia mieszkańcy ośmiu gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego Natura (Grójca, Belska Dużego, Błędowa, Goszczyna, Chynowa, Jasieńca, Warki oraz Promnej) otrzymali nowe stawki odbioru odpadów, które wzrosły tam z 10 do 21 zł za odpady segregowane, i z 15 do 32 zł za niesegregowane. O około 100% wzrosną opłaty w wielu gminach w Polsce.
Podwyżka opłat dotyczy również mieszkańców Gminy Czerwieńsk. Warto pamiętać, że w naszej gminie od 2013 roku (przez 6 lat) opłaty były na tym samym poziomie i nie były podwyższane (niektóre gminy podnosiły opłaty o 1-2 złote co roku, więc teraz tam są niższe podwyżki). Od kilku miesięcy trwa już u nas zbiórka BIO-odpadów, a koszt tej usługi nie był wliczony do opłat. Gołym okiem też widać, że ilość odpadów odbierana od mieszkańców z roku na rok wzrasta. Wprowadzoną podwyżkę opłat wymusza głównie strona wydatkowa systemu, a więc odbieranie i transport odpadów oraz ich zagospodarowanie. Na wysokość podwyżki wpływ ma m.in. znaczny wzrost kosztów transportu, wzrost cen energii i tzw. „opłaty marszałkowskiej" (opłaty ponoszonej z tytułu składowania i magazynowania odpadów). Są to takie czynniki, na które gmina nie ma żadnego wpływu, a musi je uwzględnić w ogólnych kosztach odbioru odpadów.
Rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych mogą doprowadzić do utraty samofinansowania się systemu gospodarki odpadami, co stanowiło główne założenie wprowadzonych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gminy nie mogą „zarabiać” na odpadach, ale nie mogą też dopłacać do realnych kosztów ich odbioru i utylizacji. Opłaty wnoszone przez mieszkańców muszą pokrywać wydatki gminy w tym zakresie. Decyzje o podwyżkach, choć trudne, musiały być podjęte. Budżet Gminy Czerwieńsk na 2019 rok przewiduje wpływy z opłat od mieszkańców w wysokości 2.185.772,- złote, oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2.185.772,- złote. Ten system musi być, i w naszej gminie jest, odpowiednio zbilansowany (można to sprawdzić w BIP-ie gminy - w projekcie uchwały budżetowej na 2019r.).
Niepokojące informacje płyną z Ministerstwa Środowiska. Wiceminister Sławomir Mazurek potwierdził, że „na pewno skończy się czas tanich śmieci, które nie są segregowane, a zacznie się czas, w którym surowce wtórne będą miały swoją wartość". Resort środowiska przygotowuje kolejną zmianę przepisów, która przewiduje między innymi 4-krotny wzrost opłat za odbiór odpadów niesegregowanych. Gminy kolejny raz będą musiały uwzględnić te zmiany w opłatach od mieszkańców, a to oznacza, że nie jest to koniec podwyżek…

14.12.2018r.
Wyróżnienie sponsorów gminnego Centrum Rehabilitacji

11.12.2018r.
Uczestnicy projektu "Lepsze jutro II" podczas zajęć wykonali piękne ozdoby świąteczne

08.12.2018r.
ARiMR będzie rejestrować Koła Gospodyń Wiejskich
Wiele zmian przepisów możemy obserwować w ostatnim czasie. Coraz częściej dotyczą one również różnych form aktywności naszych mieszkańców. Kilka dni temu, 29 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z zapisami ustawy mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej rejestracji, wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.
Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.
Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną. Według nowych zapisów na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.
KGW wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, a nadzór nad jego działalnością będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zmiana dotychczasowych przepisów wymusza konkretne działania na działających w Nietkowie Kołach Gospodyń Wiejskich. Dostosowanie działalności do wymogów najnowszych przepisów jest nakazem czasu i wyzwaniem, które zagwarantuje rozwój organizacji w kolejnych latach.

05.12.2018r.
Koniec użytkowania wieczystego
5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018, poz. 1716). Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie to nastąpi z mocy prawa.
Nowe przepisy dotyczą gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połową liczby lokali są lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków. Podstawą ujawnienia prawa własności gruntów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez burmistrza.
Zaświadczenia będą wydawane z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (to jest od 1.01.2019r.) albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się dopiero w kolejnym roku - w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.  
Więcej informacji na temat zmian w użytkowaniu wieczystym można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, w pokoju 109 (parter) - tel. 68 327 81 79. Osoby zainteresowwane tym tematem proszone są o kontakt osobisty.

03.12.2018r.
Bezpłatne kursy dla mieszkańców Nietkowa
Na terenie województwa lubuskiego realizowany jest projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego organizowane są bezpłatne kursy komputerowe dla mieszkańców w ramach podnoszenia kwalifikacji. Nasza redakcja stara się pomóc w dotarciu do osób, które chciałby skorzystać z takich kursów.
Kurs skierowany jest do osób w wieku 25-64 lata (osoby w wieku 25-49 lat z wykształceniem najwyżej średnim, a w wieku 50-64 lata bez względu na wykształcenie), Zajęcia komputerowe trwać będą 120 godzin dydaktycznych i prowadzone będą w 10-osobowych grupach w WDK Nietków. Uczestnicy będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz dobrą i wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Wszystkie zajęcia zakończą się międzynarodowym egzaminem certyfikującym. Osoby potencjalnie zainteresowane kursami z Nietkowa i okolic proszone są o kontakt pod numerem telefonu 570-177-987 lub mailowo: m.chmielowska@brcon.pl.

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści