Bieżące - www.nietkow.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

WRZESIEŃ 2014

22.09.2014r.

Fundusz Sołecki Nietkowa na rok 2015

W piątek odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Nietków, na którym ustalano zadania do realizacji w przyszłym roku. Zgodnie z informacją przesłaną przez Burmistrza Czerwieńska nasz fundusz sołecki na przyszły rok wynosi 29.321,- złotych. Pani Sołtys i Rada Sołecka już od kilku tygodni przygotowywała wyliczenia, zastanawiano się nad sposobem realizacji zadań, szukano oszczędności i analizowano dokładnie potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Tak powstawał dokument, który formalnie nazywany jest wnioskiem sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2015 rok. Aby taki wniosek mógł być w gminie rozpatrzony pozytywnie musi być też przygotowana i przegłosowana uchwała zebrania mieszkańców. Tak też się stało.
Pani Sołtys zaproponowała realizację trzech zadań:
Zadanie nr 1: Rozwój warunków do rekreacji i wypoczynku, dbałość o warunki służby strażaków OSP Nietków i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży. Zadanie to jest wyrazem wsparcia rozwoju rekreacji i wypoczynku wśród mieszkańców bez względu na warunki atmosferyczne, dbałości o godne pełnienie służby przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie, a także rozwój zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży. Realizacja tego zadania wpłynie korzystnie na integrację mieszkańców. Zakup wyposażenia zespołowego oraz mundurów dla strażaków obejmuje 6 kompletów tłumic oraz trzy komplety umundurowania. To elementarne wyposażenie jest niezbędne dla właściwej realizacji zadań przez jednostkę OSP Nietków, służy poprawie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców sołectwa szczególnie w zakresie wypalania traw, mieści się wśród zadań własnych gminy i jest zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018. Zakup solidnego namiotu biesiadnego o wymiarach 6 x 12 metrów, jednolitych strojów sportowych, bramek treningowych oraz siatek do bramek będzie służyło szczególnie młodzieży, wpłynie korzystnie na integrację oraz tak ważny dla niej rozwój fizyczny. Zakupy te są również zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz ze Strategią Rozwoju Gminy Czerwieńsk. Planowany koszt zadania nr 1:  10.400 złotych.
Zadanie nr 2:
Rozwój działalności kulturalnej wśród mieszkańców Sołectwa, wsparcie tradycji, promocja wsi oraz współpraca z partnerem z Niemiec.
Zadanie to obejmuje kilka zadań składowych: 1) Organizację spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz w ramach współpracy polsko-niemieckiej (promocja wsi). 2) Wsparcie działalności zespołów śpiewaczych w zakresie transportu. 3) Wykonanie tablic upamiętniających Honorowych Obywateli Gminy Czerwieńsk pochodzących z Nietkowa. 4) Zabezpieczenie środków na autokar w ramach organizacji spotkań z Greifenhain.
Zadanie to przyczynia się do rozwoju zainteresowań młodzieży, organizuje jej czas wolny i wpłynie korzystnie na integrację pokoleniową. Ma też na celu wsparcie tradycji, zacieśnienie więzi społecznych, poprawę stosunków międzyludzkich oraz pozwoli zagospodarować czas wolny mieszkańcom wsi. Zadanie obejmuje zakup niezbędnych materiałów/artykułów do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa. Mamy zabezpieczone środki na następujące imprezy integracyjne: Ferie Zimowe w WDK, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Biesiada w Nietkowie, Wypoczynek Letni w WDK, Obchody 710-lecia Nietkowa, Otwarcie przystani rzecznej na Odrze, Dożynki 2015, Dzień Patrona Szkoły (70-lecie Szkoły Podstawowej), Dzień Seniora, Wigilia integracyjna sekcji WDK.
W roku 2015 obchodzić będziemy 710-lecie Nietkowa, 70-lecie szkoły, planowane jest też otwarcie przystani rzecznej na Odrze i w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczone są środki na te uroczystości. Ponadto będzie wspierane szereg imprez kulturalnych organizowanych w naszym WDK, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych i wypoczynku letniego. W Nietkowie prężnie działają zespoły śpiewacze
Malinki, Nietkowianki oraz Rezonans promując naszą miejscowość w gminie i na szerszym forum. Wsparcie tej działalności w zakresie transportu (zwrot za paliwo) jest wyrazem troski o dalszy rozwój działalności kulturalnej naszych mieszkańców. Realizacja tego zadania przyczyni się też do pogłębienia i rozwoju współpracy transgranicznej Nietkowa z Greifenhain (wioska partnerska z gminy Drebkau, Niemcy). Przewidujemy jeden wyjazd delegacji naszych mieszkańców do Greifenhain musimy więc zabezpieczyć środki na autokar. Chcemy nadać właściwą rangę obchodom 710-lecia Nietkowa i wykonać tablice pamiątkowe dla mieszkańców Nietkowa, którzy zostali wyróżnieni tytułem „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk” zostaną one odsłonięte podczas głównych uroczystości. Całokształt tych działań wpłynie pozytywnie na promocję Nietkowa. Planowany koszt całego zadania nr 2:  13.921 złotych.
Zadanie nr 3:
Utrzymanie porządku i dbałość o estetyczny wygląd Sołectwa. Zadanie to obejmuje następujące przedsięwzięcia: zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych - paliwo, olej, żyłka, worki na liście, części zamienne; serwisowanie dwóch kosiarek z napędem, kosy spalinowej Stihl i traktorka-kosiarki; pielęgnację terenów zielonych oraz zakup krzewów, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, kory i środków ochrony roślin.
Zadanie nr 3 jest kontynuacją przyjętego kierunku działań Sołectwa w zakresie poprawy estetyki miejscowości. Powierzchnia terenów zielonych w Sołectwie przekracza 4 hektary (w tym park o pow. 2,48 ha) i trzeba te tereny systematycznie wykaszać. Zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych na terenie Sołectwa zapewni właściwy poziom utrzymania i serwisowania posiadanego sprzętu oraz obsługę techniczną i paliwo. Nasadzenie roślin, utrzymanie istniejących klombów i rabat wpłynie korzystnie na poprawę warunków życia i przyjazne otoczenie wszystkich mieszkańców. Planowany koszt całego zadania nr 3:  5.000 złotych.
Kończąc swoje wystąpienie p. Sołtys poprosiła mieszkańców o przyjęcie tak sformułowanych zadań. Na sali rozległy się oklaski. Po krótkiej dyskusji mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok, a następnie kolejną uchwałę - w sprawie wniosku o wykonanie zadań, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców w Sołectwie Nietków w 2015 roku. Teraz cała dokumentacja zebrania, treść podjętych uchwał i wniosek o fundusz sołecki zostaną przekazane do Urzędu Gminy w Czerwieńsku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

19.09.2014r.

Komputery i Internet dla mieszkańców

Komisja rekrutacyjna zakończyła już weryfikację uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk – et@p II”. Dokonano wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Utworzona została lista główna (210 uczestników) oraz lista rezerwowa (30 uczestników).
W przypadku rezygnacji przez osobę znajdującą się na liście głównej jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. Dobrą wiadomością jest również to, że po otrzymaniu zgody Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na wykorzystanie środków zaoszczędzonych podczas realizacji projektu, kolejne 11 osób z listy rezerwowej w najbliższym czasie otrzyma zestawy komputerowe wraz ze szkoleniem i dostępem do Internetu. Publikujemy te listy:

1. Lista główna uczestników.       2. Lista rezerwowa uczestników.       3. Lista dodatkowego przydziału komputerów.

Uczestnicy zostaną indywidualnie poinformowani o terminach: montażu, dostawy i o szkoleniach przez firmę STIMO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.09.2014r.

Oświadczenie naszego radnego - Krzysztofa Smorąga

Fragment ulotki wyborczej z 2010 roku

Każdy ma prawo mieć własne zdanie. Kiedy jednak pisze się kłamstwa i insynuacje trzeba zareagować natychmiast. Tak jest w przypadku zamieszczonego w wydaniu wrześniowym gazetki U Nas listu do redakcji Janusza Sekleckiego. Problemy z pamięcią tego jegomościa mnie nie interesują. Jest wiele spraw w naszej gminie, o których chętnie zapomniałby i on, i radny Góralczyk, i radny Jędras, no i sam burmistrz. Tak się jednak składa, że otrzymałem ulotkę wyborczą Piotra Iwanusa z 2010 roku z programem wyborczym (zamieszczam zdjęcie ulotki z uwypukleniem niektórych zagadnień). Kandydat jednoznacznie w części końcowej obiecuje, że „… zrealizujemy go z nawiązką”. Panie Seklecki, proszę nie ośmieszać siebie i burmistrza mieszkańcy tego nie zapomną.

Druga sprawa wymaga nieco obszerniejszego wyjaśnienia. Ocena wdrażania strategii gminy musi opierać się o podbudowę teoretyczną. Sam o to wielokrotnie zabiegałem. Robiąc studia podyplomowe z administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu napisałem i obroniłem „na 5” pracę dyplomową dotyczącą kluczowych czynników sukcesu przy wdrażaniu Strategii Rozwoju Gminy, na przykładzie Gminy Czerwieńsk. Miałem szczęście być kształcony przez ludzi inteligentnych, otwartych i twórczych. Strategia rozwoju Gminy Skąpe na lata 2000-2010 jest mi zupełnie nieznana. Podbudowę teoretyczną czerpałem z opracowań naukowych doktorantów i profesorów Akademii Ekonomicznych: w Poznaniu, w Katowicach oraz we Wrocławiu. To poglądy tego grona naukowców ukształtowały moje spojrzenie na sprawy związane z wdrażaniem strategii rozwoju w naszej gminie. Praca dyplomowa była też sprawdzana pod kątem zachowania praw autorskich te standardy obowiązują od kilku lat i nie są niczym szczególnym. W swoich wystąpieniach używam fragmentów tej pracy i mam do tego pełne prawo! To, że autorzy opracowania strategii Gminy Skąpe korzystali z podobnych materiałów naukowych niczego nie dowodzi. Potwierdza jedynie, że nie jestem odosobniony w moich poglądach. Żeby było wszystko jasne w moim wystąpieniu przekazanym do protokołu z sesji Rady Miejskiej stosowne przypisy ze wskazaniem źródła naukowego są!!! Gdyby Janusz Seklecki chciał być rzetelny mógł to sobie sprawdzić w biurze rady.
Tyle, że tu wcale o rzetelność nie chodzi… Brudna gra wyborcza rozpoczęła się na dobre. Histeryczne ataki nie tylko na moją osobę, ale również na innych członków Klubu Radnych Niezależnych, obrzucanie błotem, posługiwanie się kłamstwem i insynuacjami budzi mój zdecydowany sprzeciw. Jest na szczęście grupa ludzi, która może taki stan rzeczy zmienić. Stanowią bardzo realne zagrożenie dla aktualnego układu władzy w gminie. To od wyborców zależy kogo wybiorą do działania w organach gminy w nadchodzącej kadencji. Wierzę, że zwycięży zdrowy rozsądek.

Januszowi Sekleckiemu polecam fajne powiedzenie: „Lepiej siedzieć cicho i być uważanym za głupca, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości”.

Krzysztof Smorąg

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.09.2014r.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że we wrześniu na terenie gminy odbędzie sie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić dzień wcześniej od daty ich odbioru przez firmę TONSMEIER, w miejscu widocznym przed posesją. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa, Borynia i Lasek przewidziany jest we czwartek, 25 września 2014r.
Czym są odpady wielkogabarytowe? Najprościej ujmując to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery i inne sprzęty domowe o dużych rozmiarach. Jednak do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się np. odpadów budowlanych, sanitarnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Tych odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany w Czerwieńsku - plac za narzędziownią, przy ul. Rycerskiej. Czynny od 8:00 do 11:00, raz w tygodniu – we wtorki.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.09.2014r.

Powitanie Księdza Proboszcza Marka Kidonia

Tydzień temu pożegnaliśmy Księdza Pawła Koniecznego, a dzisiaj powitaliśmy Księdza Marka Kidonia - nowego proboszcza naszej parafii. Na mocy dekretu Ks. Bpa Stefana Regmunta od 13 września nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza. Ks. Paweł Konieczny został mianowany proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Żarach. Na jego miejsce - w parafii pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku - mianowany został Ks. Marek Kidoń.
Na rozpoczęcie mszy świętej delegacja parafian serdecznie powitała Księdza Proboszcza, życząc mu sił,
wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów. Niech nie zabraknie Ci ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich działaniach dla dobra naszej wspólnoty parafialnej. Zapewniamy Cię, że możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Dołożymy starań byś dobrze czuł się w naszej parafialnej społeczności. Szczęść Boże Księże Proboszczu!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2014r.

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Nietków

Na tablicach informacyjnych pojawiły się już zawiadomienia o zebraniu mieszkańców sołectwa, które odbędzie się w piątek - 19 września - o godzinie 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie.
Porządek obrad przewiduje informację Pani Sołtys o stanie realizacji zadań funduszu sołeckiego w 2014 roku, podjęcie uchwał: w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2015 oraz w sprawie
wniosku o wykonanie zadań, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców w sołectwie Nietków w 2015 roku. Tradycyjnie będzie też możliwość zadawania pytań w sprawach nurtujących mieszkańców sołectwa.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ZEBRANIU

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.09.2014r.

Zakończenie rejestracji komitetów wyborczych

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 16 listopada. W naszej gminie wybierzemy 15 radnych Rady Miejskiej w Czerwieńsku oraz Burmistrza Czerwieńska. W poniedziałek minął termin przewidziany w kalendarzu wyborczym na złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Według informacji uzyskanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze na obszarze Gminy Czerwieńsk zarejestrowano następujące komitety wyborcze wyborców (kolejność według terminu zgłoszenia):

1. Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa.
2. Komitet Wyborczy Wyborców Na Rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk.
3. Komitet Wyborczy Wyborców Piękne Zaodrze
4. Komitet Wyborczy Wyborców Laski.
5. Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Czerwieńsk.
6. Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Gmina.

Jedynie KWW Wspólnota Samorządowa prowadzi stronę internetową - www.wspolnotaczerwiensk.pl. Można się tam dowiedzieć o przyczynach powołania komitetu i jego programie wyborczym. Można też przekazać swoje uwagi poprzez zakładkę "Kontakt z wyborcami". To w gminie nowa i ciekawa forma prowadzenia kampanii wyborczej.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.09.2014r.

Pożegnanie z parafią Księdza Proboszcza Pawła Koniecznego

Wydaje się, że tak niedawno witaliśmy księdza Pawła wśród nas, a już dzisiaj nadszedł dzień pożegnania naszego Proboszcza Pawła Koniecznego. W porannej mszy świętej, odprawianej przez księdza Pawła uczestniczyło wyjątkowo dużo wiernych. Każdy chciał się pożegnać. Wieść o zakończeniu u nas posługi kapłańskiej i przeniesieniu go do nowej parafii w Żarach obiegła mieszczkańców "lotem błyskawicy".
Dziękując mu
za te lata przeżyte razem z nami, za msze święte, nabożeństwa, procesje i za to wszystko, co składa się na życie Kościoła podkreślano, że mogliśmy przez te lata obcować z mądrym, dobrym, pracowitym, cierpliwym, spokojnym i skromnym człowiekiem o dużym poczuciu humoru. Cieszymy się, że doceniona została jego praca w naszej parafii. Bóg zapłać księże Pawle za całe dobro jakie nam wyświadczyłeś i szczęść Boże w nowej parafii.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.09.2014r.

Zawody kończące sezon Grand Prix 2014

Informujemy, że w najbiższą niedzielę - 7 września 2014 roku - odbędą się zawody koła wędkarskiego "Sumik" w Nietkowie na rzece Odrze. Zapisy uczestników przy Moście PKP od godziny 5:30 do godziny 6:00. Tradycyjne wpisowe: seniorzy 10 zł, młodzież 5 zł. Zawody te są ostatnimi już w cyklu klasyfikacji Grand Prix koła wędkarskiego "Sumik".
Spieszymy też z informacją, że
to jeszcze nie koniec sezonu wędkarskiego. 12 października dla członków koła będą zorganizowane zawody spinningowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.09.2014r.

Podsumowanie Akcji Lato w WDK

W Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie Akcja Lato realizowana była przez całe wakacje. Zajęcia w ramach Akcji Lato przeprowadzane były dwa razy w tygodniu, a w pozostałe dni uczestnicy świetnie bawili się przy grach planszowych czy grach zespołowych na dworze.
Wakacje rozpoczęliśmy "Wielkim Grillowaniem", w którym udział wzięli rodzice wraz ze swoimi pociechami. Na początek były gry, zabawy, gigantyczne bańki mydlane oraz różnego rodzaju konkursy. Na zakończenie wszyscy zajadaliśmy się wspaniałymi kiełbaskami z grilla
.
Kolejnymi atrakcjami było wspólne pieczenie ciasta
, czy robienie kolorowych ciasteczek. Powstała również piękna wystawa egzotycznych zwierzątek z masy solnej. Dzieci mogły sprawdzić swoje siły także podczas turnieju z zakresu "Bajkowa wiedza".
W ostatnim tygodniu wakacji gościliśmy w WDK pracowników MGOK
z Czerwieńska, którzy razem z nami odkrywali "Co w trawie piszczy". Na zakończenie wakacji wspólnymi siłami zrobiliśmy pamiątkowy wakacyjny album. To były niezapomniane wakacje pełne wrażeń i radosnych uśmiechów dzieci.

Dziękuję bardzo rodzicom za włączenie się w akcję, a przede wszystkim małym pociechom, które brały w niej udział :)

Instruktor WDK - Marta Maciejewska

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.09.2014r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia, jego rodziców i dziadków. Rozpoczęty właśnie rok nauki w szkole podstawowej jest jednak szczególny. To dlatego, że wkracza obowiązek szkolny dla sześciolatków, ale w tym roku w szkolnych ławkach zasiądzie tylko połowa rocznika 2008 - ta urodzona w pierwszej połowie roku. Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008r., czyli od 1 lipca do 31 grudnia, pójdą obowiązkowo do szkoły dopiero za rok - we wrześniu 2015 r. wraz z wszystkimi dziećmi sześcioletnimi urodzonymi w 2009 roku. Niektórych starszych uczniów też czekają zmiany - np. szóstoklasiści napiszą w kwietniu sprawdzian według nowej formuły.
W naszej szkole dzieci jest tak dużo, że trzeba było dokonać podziału na dwie klasy pierwsze. Każde dziecko otrzymało bezpłatny elementarz.
Z budżetu państwa sfinansowany będzie również podręcznik do nauki języka obcego i ćwiczenia. To kolejna zmiana, która weszła od tego roku. Rozwiane zostały w ten sposób obawy, że ministerstwo nie zdąży, że to się nie uda... Dobrze zaplanowane i zrealizowane zmiany przyniosą efekty pozytywne. Widać to również w naszej szkole - sale lekcyjne są kolorowe, ładne i dostosowane do potrzeb maluchów. Zmienione zostały przepisy prawa tak, by nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, czyli klas I-III szkół podstawowych mieli większą swobodę pracy z uczniami - lekcja nie musi trwać 45 minut, tylko tyle, ile według nauczyciela jest potrzebne. Poza tym w trosce o bezpieczeństwo dzieci z Lasek wyznaczono opiekunów, którzy będą przywozić i odwozić uczniów do szkoły.
Uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wytrwałości i udanego roku szkolnego. Powodzenia!!!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego