Bieżące - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

LISTOPAD 2015

30.11.2015r.

Projekt "W pracowni mistrza - nie ma sztuki bez fantazji"

Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, a jednym z celów działania jest współpraca ze wszystkimi podmiotami działajacymi w Nietkowie. Dobrym przykładem na taką współpracę jest wspólne ubieganie się o dofinansowanie projektów edukacyjnych i pozyskiwanie dodatkowych środków na ich realizację.

Z przyjemnością informujemy, że nasze Stowarzyszenie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Nietkowie aplikowało o środki na realizację projektu "W pracowni mistrza - nie ma sztuki bez fantazji". Wniosek przez nas złożony zyskał uznanie Fundacji Banku Zachodniego WBK i za kilka dni podpiszemy umowę o dofinansowaniu tego projektu. Weźmie w nim udział grupa 21. uczniów, a koordynatorem projektu jest p. Beata Kłos-Wygas. Dobra współpraca przynosi korzyści dla Nietkowa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.11.2015r.

Remont dobiegł końca - droga na Osiedlu Słonecznym oddana do użytku

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.11.2015r.

Opadające liście odsłoniły realny obraz zniszczeń drzew w parku

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.11.2015r.

Prace ziemne przy placu zabaw

To był spory wysiłek organizacyjny, aby dowieźć ziemię na działkę pod przyszły plac zabaw. Wielką pomocą była praca ciężkiego sprzętu i traktorów z przyczepami, które umożliwiły szybki transport ziemi. Prace trwały praktycznie cały dzień. Dajemy wyraźny sygnał, że na tym placu rekreacyjnym mieszkańcom bardzo zależy i część prac możemy wykonać we własnym zakresie. Co ważne, wszystko to odbywa się w ramach inicjatywy lokalnej - prace wykonywane były społecznie dla wspólnego dobra. Taka postawa zasługuje na słowa uznania i podziękowania. Kierujemy je pod adresem p. Henryka Olizarowicza, p. Pawła Płockiego i ich pracowników, p. Joanny i Jana Tom oraz p. Dariusza Fesztera. Doceniamy Wasze zaangażowanie, zrozumienie dla potrzeb mieszkańców i dziękujemy za bezinteresowną pomoc.

Sołtys, Rada Sołecka i radni z Nietkowa

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.11.2015r.

Zimowe utrzymanie dróg

Spółka POMAK zawarła z Zarządem Dróg Powiatowych w Zielonej Górze umowę dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 oraz z Gminą Czerwieńsk na utrzymanie dróg gminnych z terminem obowiązywania od 22 listopada 2015r. do 13 marca 2016r.
Wszystkie drogi gminne i powiatowe w granicach gminy Czerwieńsk utrzymywane będą w V standardzie zimowego utrzymania dróg określonym w Zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. To oznacza, że: jezdnia jest odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Ponadto przewiduje się dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte. I tak PO USTANIU OPADÓW - śnieg luźny ma być usunięty do 16 godzin; śnieg zajeżdżony może występować; nabój śnieżny może występować; zaspy powinny być usunięte do 24 godzin; dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. W celu właściwego zrealizowania umów zawartych na zimowe utrzymanie dróg Spółka POMAK zakupiła 90 ton piasku oraz 10 ton soli drogowej.
W celu usprawnienia komunikacji Spółka POMAK wyznacza dyspozytora służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Czerwieńsk. Funkcję dyspozytora pełni całodobowo pracownik spółki w Czerwieńsku pod nr telefonu 68-3278 562 oraz 696 761 399. Dyspozytor prowadzi dziennik służby i rejestr warunków pogodowych oraz otrzymuje na bieżąco komunikaty meteorologiczne. Dyspozytor koordynuje działania związane z prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg i ciągów komunikacyjnych.
Zgłoszenia i uwagi dotyczące stanu dróg i ciągów komunikacyjnych/pieszych można ponadto zgłaszać w następującej formie: osobiście w godzinach pracy w siedzibie Spółki POMAK przy ul. Składowej 2 w Czerwieńsku, telefonicznie pod nr tel. 68-3278 562, faksem  68-3278 023. Zastrzeżenia dotyczące realizacji obowiązków w zakresie zimowego utrzymania dróg przyjmuje p. Emilia Szumska lub p. Ireneusz Kowalski.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości dokonują uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości przy drodze publicznej poprzez ich odgarnięcie od krawędzi chodnika położonego wzdłuż nieruchomości do krawędzi chodnika z jezdnią w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów. Mamy nadzieję, że wszystkie drogi w Nietkowie tej zimy będą odśnieżane terminowo i skutecznie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.11.2015r.

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) od 1 stycznia 2016 roku Powiat Zielonogórski będzie realizował zadanie rządowe polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców. Punkt udzielania pomocy prawnej usytowany będzie w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 2. Czynny będzie w poniedziałki, środy i piątki od 8:00 do 12:00, a we wtorki i czwartki od 13:00 do 17:00.
Organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest nowym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej powiatów. Powiaty zobowiązane zostały do zapewnienia wyposażenia lokali, w których będą funkcjonowały punkty. Ponadto muszą zapewnić dostęp punktu do sieci telefonicznej i teleinformatycznej. Będą też ponosiły koszty na bieżące funkcjonowanie punktu obejmujące opłaty za media, zapewnienie materiałów biurowych oraz koszty pracownicze.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.11.2015r.

"Każą nam pić śmierdzącą wodę"

Pod takim tytułem w Tygodniku REGIONALNA ukazał się artykuł dotyczący problemów z wodą w Nietkowie. Zła jakość wody doskwiera nam już kilka lat. Brak jest widocznych efektów działań podejmowanych przez Spółkę POMAK. Cały czas płacimy za wodę dobrej jakości, tak jak wszyscy. Przekonuje się nas, że "coś wymyślamy", że nie mamy racji. Fakty jednak mówią same za siebie. Wystarczy przejść się po Nietkowie i porozmawiać z ludźmi. Mieszkańcy tracą już cierpliwość i są rozżaleni, że traktuje się ich w ten sposób. Więcej na ten temat w Tygodniku REGIONALNA. Zachęcamy do przeczytania tego tekstu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziś jest r.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego