sierpień 2022 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

SIERPIEŃ 2022

31.08.2022r.

Profil Zaufany otwiera możliwości komunikacji elektronicznej

Z usługi Profilu Zaufanego (PZ) korzysta już niemal 9 mln Polaków. W tegoroczne wakacje, czyli od początku lipca do końca sierpnia, Profil Zaufany założyło ponad 400.000 osób. To o wiele więcej niż w tym samym czasie przed pandemią covid-19. Trzeba podkreślić, że Profil Zaufany to "klucz do e-usług". Obecnie z PZ, a co za tym idzie także z e-administracji, korzysta już prawie 9 mln Polaków. To ponad jedna czwarta wszystkich dorosłych obywateli naszego kraju.
Profil Zaufany, dzięki któremu można potwierdzić tożsamość w internecie, jest ważny trzy lata. Procedura założenia tego profilu jest bardzo prosta, wymaga jednak potwierdzenia danych w uprawnionym urzędzie. Można go też założyć z wykorzystaniem konta bankowego. Jeśli ktoś nie ma konta w banku lub nie może udać się do punktu potwierdzającego, to można na 3 miesiące założyć tymczasowy Profil Zaufany. Wniosek można wypełnić on-line, a tymczasowy PZ potwierdzić podczas wideorozmowy z urzędnikiem. Procedura nie jest trudna.
Resort Cyfryzacji wyliczył, że PZ jest najczęściej wykorzystywany do wysyłania i podpisywania pism. Tylko w te wakacje Polacy skorzystali z tej e-usługi ponad 300 tys. razy. To lepszy wynik od osiągniętego w wakacje 2021 roku. Dzięki PZ można np. zgłosić narodziny dziecka, otrzymać dla niego numer PESEL, akt urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu i inne dokumenty. Dużą popularnością cieszą się e-usługi wydania dowodu osobistego. Przez internet można też zawnioskować o odpis aktu stanu cywilnego. Sporo osób złożyło on-line wniosek o dofinansowanie w programie "Mój prąd" i zgłosiło zbycie lub nabycie pojazdu. Widać wyraźny wzrost zainteresowania e-usługami.
Każdy posiadacz PZ może też w pełni korzystać z funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta na portalu pacjent.gov.pl. Pomoc w tym zakresie mieszkańcom Nietkowa udzielana jest przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. W ramach różnych projektów udzielana jest pomoc przy zakładaniu Profilu Zaufanego, a następnie w przystępny sposób podawane są wiadomości dotyczące wykorzystania informacji zawartych w Internetowym Koncie Pacjenta, funkcjonalności e-recept, a także bazy danych gromadzonych o naszym stanie zdrowia. Wystarczy odrobina dobrych chęci i można mieć założony swój osobisty PZ. Od komunikacji elektronicznej nie ma odwrotu. Będzie ona coraz szerzej wykorzystywana i w coraz większym zakresie będzie gościła w naszym życiu - począwszy od komunikacji z urzędem gminy, poprzez załatwianie wszystkich spraw obywatelskich w różnych urzędach państwowych (e-usługi), aż po portale dotyczące naszego zdrowia, bezpieczeństwa, czy spraw finansowych. Profil Zaufany będzie nam potrzebny coraz częściej i nie należy odkładać decyzji o jego założeniu. Warto skorzystać z oferowanych zajęć w Domu Kultury, możliwości sali komputerowej, wsparcia instruktorów i przełamać bariery wejścia w cyfrowy świat usług dla ludności.

29.08.2022r.

Projekt "Zdrowe Wakacje" dobiegł końca
Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa zakończyło realizację projektu pod nazwą "Zdrowe Wakacje". Wszystkie zaplanowane zajęcia już się odbyły. Projekt obejmował cykl zajęć na temat zdrowego trybu życia i odżywiania się, szczególnie w wieku senioralnym. Zajęcia, przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych były prowadzone w pomieszczeniach WDK oraz na siłowni plenerowej w Nietkowie. W formie warsztatów zostały zrealizowane zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania, zasad przygotowywania dietetycznych posiłków, obliczania wskaźnika BMI członków rodziny, obliczania kaloryczności posiłków, zasad zdrowego przygotowywania ciekawych potraw, koktajli, surówek, sałatek, deserów, itp. Atrakcją warsztatów był również element praktycznego wykonywania omawianych potraw. Uczestnicy zajęć z dostarczonych produktów osobiście przygotowywali potrawy, a następnie sprawdzali organoleptycznie ich smak i jakość. Ta część zajęć spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Każdy mógł się osobiście przekonać jak smakują niskokaloryczne potrawy.
Dochowując najwyższej staranności, w okresie wakacyjnym, w naszym WDK zrealizowano przedsięwzięcia szkoleniowe, a podsumowano je przy grillu. Było smacznie i zdrowo, a projekt zrealizowano ze wsparciem finansowym Gminy Czerwieńsk. Organizatorzy dołożyli starań, aby był przeprowadzony bezpiecznie i z zachowaniem wszelkich standardów sanitarnych.

26.08.2022r.

Rozpoczyna się remont nawierzchni ulicy Strażackiej i ulicy Krzywej

23.08.2022r.

Zbieranie grzybów to przyjemność, ale trzeba pamiętać o kilku sprawach
Popadało, jest ciepło i pojawiają się pierwsze grzyby. Niestety, brak wiedzy i lekceważenie przepisów widoczne jest podczas grzybobrania. Miłośnicy grzybów często źle parkują samochód, zostawiają auto nawet w środku lasu. Mało tego, niszczą wszystko, wyrywają grzyby, których nie zbierają, hałasują. Zbieranie grzybów w Polsce nie jest zabronione, ale są pewne ważne sprawy, o których należy pamiętać. Uniknie się wtedy sporych mandatów. Straż leśna może nałożyć kary w wysokości do 500 zł.
Grzyby w polskich lasach można zbierać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń, ale są pewne wyjątki. Jak informuje nadleśnictwo, nie wolno zbierać grzybów w niektórych częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu: na uprawach do 4 m wysokości w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych w ostojach zwierzyny nie wolno ich także zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe. Należy oszczędzać duże, stare owocniki grzybów, gdyż nie są atrakcyjne kulinarnie, a mają duże znaczenie dla rozwoju grzybów. Jeśli wiemy, że jakiś grzyb jest rzadki i ginący to także go oszczędźmy, nawet jeśli jest jadalny. Korzystając z bogactwa lasu pamiętajmy o ochronie środowiska.
Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. ustawy o lasach. Wynika z nich, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości czy parkingu leśnego). Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego. Nie ma, niestety, jednolitego i czytelnego systemu oznakowania dróg publicznych biegnących przez lasy. Najlepiej kierować się ogólną zasadą wjeżdżania samochodem do lasu tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe.
W Polsce jazda po lesie samochodem czy motorem jest zabroniona. Osoby, które rozjeżdżają tereny leśne łamią nie tylko ustawę o lasach, ale też kodeks wykroczeń. Mówi o tym art. 161 KW „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”. Szanujmy las i środowisko naturalne.

20.08.2022r.

Tradycyjny wieniec dożynkowy wykonany przez KGW w Nietkowie zajął 1. miejsce w gminnym konkursie

18.08.2022r.
Można już składać wnioski o dodatek węglowy
Już jest. Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy weszło w życie w środę 17 sierpnia, zostało podpisane i opublikowane (Dz.U. z 2022 r., poz. 1712). Taką informację przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Polacy, którzy używają węgla jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego, mogą otrzymać rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Oczekiwanie na druk wzoru wniosku zakończyło się i od dzisiaj można już składać wnioski do gminy o wypłatę świadczenia.
Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł trzeba będzie złożyć wniosek w gminie do 30 listopada. Gmina będzie miała 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będą mogli otrzymać opalający swoje domy węglem kamiennym bądź jego pochodnymi. Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy w Czerwieńsku - osobiście lub za pomocą poczty oraz online (np. przez e-PUAP). Druki wniosków są już przygotowane i można je pobierać w urzędzie. Wniosek o dodatek węglowy ma sześć stron. Ważnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ten wpis będzie weryfikowany, a następnie przekazywany do Ośrodka Pomocy Społecznej celem wypłaty świadczenia. Środki będą przekazywane wyłącznie na konto.
Dodatek jest zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.

16.08.2022r.

Efekty prac nad wieńcem dożynkowym oceni komisja konkursowa

13.08.2022r.
Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do węgla dla gospodarstw domowych
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym. Ta szybka ścieżka legislacyjna kończy sprawy proceduralne i wkraczamy w etap realizacji tego zadania.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia określającego wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Ułatwi to proces składania wniosków oraz ich weryfikację przez gminy. Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest ułatwienie procesu składania i weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego, przez określenie wzoru takiego wniosku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego.
Jak zaznaczono w uzasadnieniu, weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. We wniosku należy wskazać miejsce zamieszkania, co jest istotne przy ustalaniu właściwości miejscowej gminy, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Przez rachunek bankowy należy rozumieć także rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Kluczowe z punktu widzenia weryfikacji przez gminę przesłanek wypłaty dodatku węglowego jest zawarcie we wniosku informacji o źródle ogrzewania na paliwo stałe.
Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Aby otrzymać dodatek trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada bieżącego roku. Gmina będzie miała z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia.

10.08.2022r.
Katastrofa ekologiczna na Odrze
W związku z licznymi doniesieniami o śnięciu ryb w rzece Odrze potwierdzamy zanieczyszczenie rzeki substancją chemiczną. Sygnały od wędkarzy o śnięciu ryb zostały zgłoszone do WIOŚ w Zielonej Górze oraz PGW Wody Polskie we Wrocławiu. Wiemy, że problem występuje na terenie województw opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.
W ciągu kilku godzin prawdziwy raj dla wędkarzy oraz turystów zamienił się w piekło. Tysiące martwych i śniętych ryb wypłynęło na brzeg, kolejne płyną w nurcie Odry. Rzeka została zatruta najprawdopodobniej jeszcze w województwie opolskim, to tam pod koniec lipca okoliczni wędkarze zgłaszali masowe przypadki śnięcia ryb. Zatruta woda z każdym dniem przemieszczała się w dół rzeki docierając do województwa lubuskiego. W wyniku przeprowadzonych badań, po dokładnej analizie udało się ustalić, że w wodzie pobranej z Odry znajdują się znaczne ilości mezytylenu. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy sklasyfikował wykrytą w Odrze substancję jako szkodliwą, drażniącą i niebezpieczną dla środowiska. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe oraz drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Działa toksycznie na organizmy wodne. Może też powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.
Informacje o zdarzeniu zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, a także do okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze. Martwe ryby znajdziemy praktycznie na każdej "główce" wzdłuż Odry. Są to m.in. brzany, klenie, leszcze, jazie, sandacze oraz sumy. Niektóre z padniętych ryb to prawdziwe okazy, których nie powstydziłby się żaden wędkarz. Niestety oprócz dorodnych okazów katastrofy nie przetrwało też sporo narybku.
Rozpoczęły się prace mające na celu wyłowienie martwych ryb z wody. Niestety jest to działanie żmudne i długotrwałe. Padnięte ryby znajdują się na odcinku wielu kilometrów, zebranie ich wszystkich jest praktycznie niewykonalne. Dodatkowym problemem jest ptactwo, które żeruje na padlinie i również może ulec zatruciu. Zebrane ryby zostaną zutylizowane.
Na stronie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego ukazał się komunikat:
Wędkarzu! W związku z zatruciem rzeki Odry nieznaną substancją i masowym śnięciu ryb, zaleca się unikanie wędkowania na Odrze i absolutnie nie konsumowania złowionych ryb. Zalecamy również kołom PZW odwołanie zawodów wędkarskich zaplanowanych na rzece Odra w najbliższym weekendzie do czasu wyników badania wody. Obecnie sprawę bada WIOŚ oraz RZGW Wrocław. O wynikach będziemy informować na stronie internetowej.” Zarząd Okręgowy PZW zwraca się do wędkarzy z prośbą - oto jej treść: „Ze względu na zatrucie rzeki Odry zwracamy się z prośbą o pomoc przy odławianiu zatrutych ryb, aby zapobiec pogłębianiu się katastrofy ekologicznej. Wszystkie Koła PZW Okręgu w Zielonej Górze mogące wesprzeć pracowników naszego Okręgu w tych działaniach poświęcając swój czas i odławiając rybę z brzegu, jak i wody, korzystając z prywatnych środków pływających prosimy o pilny kontakt. PZW Okręg w Zielonej Górze zapewnia zwrot kosztów związany z zakupem worków i rękawic. Osoba do kontaktów w tej sprawie - p. Katarzyna Matuszewska tel. 530 272 990.

08.08.2022r.
Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Dwa razy do roku przez gminę organizowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości. Wykorzystując wakacyjne porządki można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo takich odpadów. Zbliża się dobra okazja do zrobienia takiej analizy, bo już wkrótce odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informujemy o tym z dużym wyprzedzeniem - odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia zaplanowany jest na wtorek, 13. września 2022r.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach, pralki, lodówki, zamrażarki, monitory, radia, itp. oraz zużyte opony od samochodów osobowych (max. 4 szt.). Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK. Jest on czynny raz w tygodniu (we wtorki) od 11:00 do 14:00.

05.08.2022r.
Fundusz Sołecki w teorii i praktyce
Gmina to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, a jednym z zadań jakie realizuje jest współpraca z jednostkami pomocniczymi, czyli sołectwami. Mieszkańcy sołectwa mają nieograniczone możliwości działania. Mogą na przykład zrzeszać się w formie stowarzyszeń albo podejmować współpracę w ramach inicjatywy lokalnej. Skala współpracy gminy i jednostki pomocniczej zależy od obu stron - od burmistrza i urzędników gminnych oraz od poparcia i aktywności mieszkańców.
Budżet sołectwa jest częścią budżetu gminy. Podlega tym samym regułom, co finanse publiczne. Rada Miejska w Czerwieńsku wiele lat temu zdecydowała o tym jak będzie prowadzona gospodarka finansowa sołectw. Decyzją radnych jest ona oparta na ustawie o funduszu sołeckim. Sołtysi już otrzymali informację o wysokości funduszu sołeckiego na 2023 rok. Każde sołectwo ma ściśle określoną kwotę do wykorzystania. Sołectwo Nietków dysponuje kwotą 55.968,59 zł. Zgodnie z ustawą środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które: (1) są zgłoszone we wniosku sołectwa; (2) są zadaniami własnymi gminy; (3) służą poprawie warunków życia mieszkańców; (4) są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Mieszkańcy tworzący wiejską wspólnotę stanowią najwyższą „władzę” w sołectwie, jeśli przez to rozumiemy zdolność do podejmowania decyzji i do wdrażania ich w życie. Mieszkańcy wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej. Mieszkańcy tworzą też zebranie wiejskie - gremium, które podejmuje uchwały wiążące dla sołtysa.
Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Dobrze jest wiedzieć, jak się wieś ma, jak się ludziom żyje, z czym się borykają - dzieci, młodzież, dorośli i ci „wcześniej urodzeni” - seniorzy. Potrzebne też jest zwyczajne, systematyczne gromadzenie informacji: o problemach z dojazdem do posesji, utrzymaniu terenów zielonych, zapotrzebowaniu na budowę/remonty chodników, o potrzebach rozwojowych dzieci i młodzieży, działalności świetlic i domów kultury, o potrzebach biednych mieszkańców, o transporcie, o stanie technicznym sieci energetycznej i oświetleniu ulic, o tym, ile osób codziennie dojeżdża i dokąd, itd. Bo jak się wie, to można zarządzać rozwojem i dobrze planować wydatki na to, co naprawdę ważne.
Wniosek sołectwa powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji wraz z szacunkiem ich kosztów i uzasadnieniem. Nie jest to łatwe zadanie dla osób zajmujących się planowaniem wydatków sporadycznie, przy okazji zgłaszania zadań do funduszu sołeckiego. Niezmiernie ważna jest tu rola urzędników gminnych, którzy powinni służyć pomocą, swoją wiedzą i doświadczeniem. Można też skorzystać z wiedzy lokalnych przedsiębiorców. Uzasadnienie powinno zaś odnosić się do kwestii zawartych w ustawie - tzn. przedsięwzięcia mają mieścić się w zadaniach własnych gminy, powinny służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Tyle i aż tyle. Nie ma wśród tych warunków żadnych innych ograniczeń i nie ma podstaw prawnych do ich wprowadzania na poziomie gminy. Dziwne zabiegi wokół zadań zgłaszanych przez sołectwa i przekonywanie do ich zmiany nie powinny mieć miejsca. Władze gminy, radni czy urzędnicy nie mogą wpływać na tę suwerenną decy­zję mieszkańców sołectwa. Decyzja mieszkańców jest wiążąca. Wniosek o fundusz sołecki sprawdzany jest jedynie pod kątem poprawności formalnej. Jeśli wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, to musi zostać uwzględniony w bu­dżecie gminy na kolejny rok. Realizacja zadań w sołectwach może być przyjemna i powinna wzmacniać lokalną wspólnotę, powinna też wzmacniać poczucie podmiotowości - potwierdzać realny wpływ mieszkańców wsi na podejmowane decyzje. To zebranie wiejskie decyduje ostatecznie o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na wybrane inicjatywy. Tak przynajmniej powinno być i do tego należy wytrwale dążyć.

02.08.2022r.
Dożynki Gminne odbędą się w Leśniowie Małym
20. sierpnia, o godz. 14:00, Mszą św. plenerową w intencji rolników rozpoczną się w parku w Leśniowie Małym uroczyste obchody Święta Plonów 2022. Po poświęceniu wieńców, korowód przemaszeruje na boisko. Tutaj odbędzie się tradycyjny ceremoniał dożynkowy, podczas którego Starostowie Dożynek przekażą symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza gminy, Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa. Rozstrzygnięty zostanie też tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Przewidywany jest energetyczny występ Orkiestry Dętej OSP Babimost oraz prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży. Nieodłącznym punktem programu dożynkowego jest Turniej Gmin Partnerskich - będzie to już XXI edycja turnieju - w którym drużyny poszczególnych sołectw partnerskich zmagać się będą w różnych, zabawnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci - będą dmuchane zamki, pyszne lody, cukrowa wata i strzelnica sportowa. Będą też występy zespołów śpiewaczych z naszej gminy oraz zaprzyjaźnionej gminy Drebkau. Gwiazdą występów będzie zespół "Lepiej Późno Niż Wcale" - finaliści programu "The Voice Senior". Wieczór zakończy dyskoteka plenerowa. To będzie atrakcyjna impreza dożynkowa. Zachęcamy do udziału w tych tradycyjnych obchodach.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści