maj 2023 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

MAJ 2023

30.05.2023r.
Raport o stanie Gminy Czerwieńsk wpłynął do Rady Miejskiej
Zgodnie z przepisami do 31 maja każdego roku Burmistrz Czerwieńska przedstawia Radzie Miejskiej "Raport o stanie Gminy Czerwieńsk". Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego. Raport wpłynął do biura rady terminowo. Konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy takiego dokumentu wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z 2018 roku i kolejny już rok z rzędu jest realizowana obligatoryjnie we wszystkich samorządach w Polsce. Rada Miejska finalnie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Generalna ocena "Raportu o stanie Gminy Czerwieńsk za 2022 rok" odbędzie się po zapoznaniu się radnych z dokumentem i omówieniem go w szczegółach na posiedzeniach komisji. Na sesji, którą Przewodniczący Rady zwoła w czerwcu, Burmistrz Czerwieńska prezentuje treści raportu, a następnie odbywa się ostateczna debata nad tym dokumentem. W dyskusji prezentowane są opinie poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej, a następnie indywidualne oceny radnych. Szczegóły związane z formą i zakresem tego dokumentu omówione będą podczas prac w komisjach, stąd podczas sesji głos zabierają przewodniczący komisji stałych.
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20 000 mieszkańców). Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w dyskusji według kolejności złożenia zgłoszenia. Wszystkie te informacje oraz raport o stanie gminy zamieszczone już są zarówno na stronie internetowej www.czerwiensk.pl, jak i w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk. W celu ułatwienia zgłoszenia się do debaty wraz z raportem zamieszczono pomocniczy druk zgłoszenia do debaty. Spełnione zostały wszystkie warunki do bezpośredniego udziału mieszkańców w debacie i można skorzystać z prawa do oceny działalności gminy w 2022 roku.

26.05.2023r.

Uroczystość w Laskach - upamiętnienie twórczości Mieczysława Warszawskiego

23.05.2023r.
Wojsko zaprasza kobiety na zajęcia z samoobrony
Niebezpieczne sytuacje mogą zdarzyć się wszędzie. Nie zawsze można liczyć na pomoc postronnych osób, dlatego warto dowiedzieć się, jak można skutecznie się obronić. Taką okazję będą miały mieszkanki naszego regionu, dla których wojsko przygotowało specjalne zajęcia.
Bezpłatne szkolenia z samoobrony dla kobiet to ogólnopolski projekt realizowany w każdym województwie. Szkolenia będą odbywać się w wybrane weekendy w parkach, na placach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całego kraju. W ten sposób wojsko chce pokazać paniom, że słaba płeć to mit i zachęcić je do zadbania o własne bezpieczeństwo. Podczas cyklu zajęć panie będą doskonalić umiejętności szybkiego reagowania i prawidłowego oceniania zagrożeń. Nauczą się bronić adekwatnie do ataku napastnika oraz stosować skuteczne techniki w bliskim kontakcie z przeciwnikiem. Wszystko to pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Uczestniczki zajęć będą miały także okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia oraz odświeżyć wiedzę dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenia będą się odbywać w wybrane soboty i niedziele. W bezpłatnych, blisko czterogodzinnych zajęciach mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie panie. Pełnoletność to jedyne ograniczenie, a projekt będzie realizowany od końca maja do sierpnia. W południowej części województwa lubuskiego szkolenia zostaną przeprowadzone: 17-18.06 w Sulechowie, 24-25.06 w Szprotawie, 22-23.07 w Lubsku, 05-06.08 w Zielonej Górze-Zatoniu, a 19-20.08 w Żaganiu.
W każdym z tych miejsc w czasie szkolenia ochotniczek ich bliscy, osoby towarzyszące, mogą odwiedzić punkty promocyjno-informacyjne lokalnych jednostek wojskowych. Każdy zainteresowany służbą w wojsku będzie mógł znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych i porozmawiać z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na zakończenie szkolenia nie zabraknie kulinarnego hitu, czyli pożywnej wojskowej grochówki. Każda z uczestniczek zajęć otrzyma też pamiątkowy certyfikat. To atrakcyjne i wartościowe szkolenie dla kobiet, a bezpłatna forma czyni je ciekawą formą spędzenia weekendu. Wojsko zaprasza, a więcej informacji można uzyskać na www.mon.gov.pl lub www.wojsko-polskie.pl.

20.05.2023r.

Barwny korowód i turniej szkół rozpoczął Dni Czerwieńska '2023

19.05.2023r.
Będą nowe mieszkania w Czerwieńsku
Wydaje się, że to żart, ale nie - to prawda. Już ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czerwieńsku przy ulicy Kolejowej (na działce nr 250/7).
Budynek mieszkalny wielorodzinny ma być budynkiem niepodpiwniczonym o dwóch kondygnacjach nadziemnych i poddaszu użytkowym. Budynek będzie się składać z dwóch lustrzanych, zdylatowanych segmentów. W każdym segmencie na parterze i 1. piętrze zaprojektowano po 4 lokale mieszkalne, na poddaszu po 3 lokale mieszkalne. Na poddaszu jednego z segmentów zaprojektowano wspólną kotłownię gazową, w drugim natomiast wspólne pomieszczenie techniczne i gospodarcze. W poziomie parteru, z wejściem z wiatrołapu zaprojektowano pomieszczenia na wodomierze. Budynek w poziomie parteru będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Łącznie w budynku zaprojektowano 22 mieszkania (po 11 w każdym segmencie), w tym: 6 mieszkań typu 3 pokoje + kuchnia oraz 16 mieszkań typu 2 pokoje + kuchnia. Na nieużytkowym poddaszu (strychu) będą usytuowane urządzenia techniczne związane z projektowaną wentylacją hybrydową. Konstrukcja budynku ma być tradycyjna: ściany murowane warstwowe, stropy żelbetowe prefabrykowane, nad poddaszem strop półmonolityczny typu Filigran. Dach drewniany dwuspadowy. Lukarny na dachu o konstrukcji drewnianej. Pokryciem dachu i lukarn ma być dachówka ceramiczna. Kąt nachylenia połaci dachowych będzie wynosił 40 stopni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach, które to stanowią integralną część dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkownie budynku.
Inwestorem w imieniu Gminy Czerwieńsk jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o.o. Środki finansowe na realizację tego zadania są zabezpieczone. Lada dzień przetarg zostanie rozstrzygnięty, a potem nastąpi przekazanie terenu budowy. Zamówienie ma zostać zrealizowane w terminie 15 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Stąd jest wielce prawdopodobne, że mieszkania będą gotowe do zamieszkania w listopadzie 2024 roku. Będą to pierwsze od wielu, wielu lat nowe mieszkania w Czerwieńsku.

17.05.2023r.
Zapowiedź laptopów dla wszystkich uczniów IV klas szkół podstawowych
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Nowe przepisy nakładają na gminy obowiązek przekazywania laptopów czwartoklasistom oraz zagospodarowania zwracanego przez uczniów i nauczycieli sprzętu pozyskanego z innych programów. Zgodnie z poselskim projektem ustawy, laptopy przeznaczone dla uczniów IV klas szkół podstawowych zostaną zakupione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i przekazane uczniom za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Laptopy powinny trafić do organów prowadzących placówkę w terminie umożliwiającym przekazanie ich uczniom do 30 września.
Proponowane rozwiązanie zmierza do wyrównania szans wszystkich uczniów w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych. Jednocześnie pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, która w obecnym kształcie bazuje na korzystaniu nowych technologii w procesie nauczania. Zanim laptopy trafią do uczniów, zostaną oznaczone wzorem identyfikacji wizualnej. Do każdego laptopa muszą być dołączone dokumenty otrzymane przy zakupie, w szczególności deklaracje i certyfikaty lub równoważne oraz poradniki obsługi w języku polskim dostępne online lub na dysku twardym laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Zgodnie z projektem, laptop przekazany uczniowi staje się własnością jego rodziców na podstawie umowy zawartej z organem prowadzącym szkołę. Laptop przekazany uczniowi nie podlega zbyciu lub użyczeniu w okresie 5 lat.
W projekcie ustawy określono też zasady przyznawania wsparcia dla nauczycieli publicznych szkół podstawowych. Zgodnie z projektowanymi przepisami, nauczyciele otrzymają bon w wysokości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Otrzymane środki będzie można wykorzystać do 31 grudnia 2025 r. Ustawa dopuszcza zakup laptopa o wyższej wartości niż 2500 zł, ale w takim przypadku pozostałą kwotę nauczyciel będzie musiał pokryć z własnych środków. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie projekt ustawy został skierowany do Biura Legislacji Kancelarii Sejmu oraz do Biura Analiz Sejmowych. Jest duża szansa na sprawną realizację tego pomysłu po przyjęciu ustawy przez Sejm.

15.05.2023r.

Gminne obchody Dnia Strażaka '2023

13.05.2023r.
Konsultacje w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Miasto Zielona Góra wraz z miastami i gminami wchodzącymi w skład Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) kontynuują prace nad ważnym dokumentem - Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla ZNOF.
Prowadzone konsultacje i plan mają pomóc w określeniu potrzeb komunikacyjnych. Konsultacje społeczne są okazją do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących transportu w regionie; mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski związane z ich codziennym przemieszczaniem się w regionie. Spotkania konsultacyjne są niezbędne, by wykonać prawidłową diagnozę sytuacji mobilności, czyli tego, jak obecnie oceniamy komunikację, ścieżki rowerowe, piesze, możliwości przemieszczania się pociągami, autobusami, rowerem, czy też pieszo. Ważne i cenne dla zespołu specjalistów są oczekiwania mieszkańców i propozycje zmian, dotyczących różnych środków transportu. To jest najlepszy moment, aby zgłaszać swoje uwagi, wnioski i pomysły dotyczące organizacji transportu publicznego w naszej gminie. Wszyscy obecni na spotkaniu docenili profesjonalne przygotowanie danych i materiałów pomocniczych przygotowanych przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Stare przysłowie pszczół mówi, że „nieobecni nie mają głosu” - tak też jest w tych sprawach. Mimo akcji informacyjnej, plakatów i informacji w mediach konsultacje odbyły się przy niskej frekwencji mieszkańców. Szkoda. Niech żałują ci, których pomysły i uwagi nie będą uwzględnione w tym dokumencie.
Przy opracowaniu tego dokumentu nie chodzi tylko o miasto, ale także o siedem gmin, które wchodzą w skład obszaru funkcjonalnego. Są to: Zielona Góra oraz Nowa Sól, Sulechów, Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk, Otyń, Świdnica i Zabór. Ten obszar zamieszkuje prawie ćwierć miliona osób. Transport w Zielonej Górze musi uwzględniać transport z okolicznych gmin. Promowany jest pomysł Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta, liczącej 26 przystanków. To prawda, że połowę z nich trzeba będzie dopiero wybudować, a do tego systemu włączyć autobusy, ścieżki rowerowe, stacje wypożyczania rowerów oraz system ścieżek pieszych. Zadanie jest ogromne. Ten ważny dokument (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla ZNOF) wyznaczy kierunki działań na najbliższe kilkanaście lat, a dobrze zorganizowany transport wpłynie korzystnie na komfort życia mieszkańców - również mieszkańców Gminy Czerwieńsk. Z obowiązku reporterskiego informujemy, że mieszkańców Nietkowa, a pośrednio również całej naszej gminy, reprezentował radny Krzysztof Smorąg. Dziękujemy.

10.05.2023r.

Ciąg dalszy wiosennych porządków w Nietkowie

08.05.2023r.

Sukces zespołu "Nietkowianki" na festiwalu w Słubicach

05.05.2023r.
Projekt "Bezpieczny Internet"
W ostatnich tygodniach nasiliły się akcje informacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Pojawiły się spoty informacyjne banków przestrzegające przed próbami oszustw i wyłudzeniem danych osobowych. Policja co rusz informuje o przestępstwach i stratach obywateli oszukanych metodami „na wnuczka”, „na policjanta” czy na dopłatę do przesyłki kurierskiej. Metod takich oszustw jest bardzo wiele i warto poznać elementarne sposoby ochrony przed takimi działaniami przestępców.
Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa właśnie rozpoczyna realizację projektu „Bezpieczny Internet”. U jego podstaw jest założenie, że ochrona mieszkańców jest realizowana w każdych warunkach, okolicznościach i przez cały czas, a jednym z jej elementów jest stan permanentnego czuwania i doraźnego reagowania (codzienne czynności zapobiegające łamaniu prawa, oszustwom, wyłudzeniom danych oraz likwidacja zagrożenia w sytuacjach nagłych, zapobieganie i przeciwdziałanie tym zagrożeniom). Taka ochrona obejmuje też osłonę prawną oraz przygotowanie edukacyjne i merytoryczne do radzenia sobie z pojawiającymi się zagrożeniami cyfrowymi. Na poziomie indywidualnym dokonuje się ona poprzez nabycie zdolności do samodzielnego eliminowania zarzewi zagrożeń. Wiadomo: najlepszą ochroną przed oszustami i naciągaczami jest wiedza. W środowisku lokalnym nie mamy zbyt wiele osób radzących sobie z zagrożeniami cyfrowymi współczesnego świata. Nie chodzi tu o wysoce specjalistyczną wiedzę, lecz o elementarne zasady ograniczonego zaufania i umiejętność reagowania na próby wyłudzania danych osobowych, danych objętych tajemnicą bankową, prób oszustw internetowych, czy też różnych zagrożeń w cyberprzestrzeni. To dzięki edukacji człowiek ma szansę pozyskać wiedzę i nabyć umiejętności, które mogą okazać się przydatne do rozpoznania zagrożeń, wstępnej oceny i ewentualnego poinformowania odpowiednich służb o próbie np. wyłudzenia danych osobowych, czy próbie oszustwa.
Projekt będzie realizowany w Nietkowicach, w Leśniowie Wielkim i w Nietkowie. Plakaty dotyczące terminów i miejsc realizacji zajęć już pojawiły się na tablicach ogłoszeń. Polegać będzie na realizacji zajęć z elementami praktycznymi mających na celu przełamanie barier dotyczących użytkowania profilu zaufanego (PZ), prowadzenia osobistego konta bankowego (bankowość elektroniczna), posługiwania się Internetowym Kontem Pacjenta. Jednym z głównych celów projektu jest zwrócenie szkolonym uwagi na zagadnienia bezpieczeństwa w sieci, próby wyłudzenia danych i sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu. Zapraszamy zainteresowanych do udziału w tych zajęciach i bezpłatnego skorzystania z praktycznego szkolenia.

02.05.2023r.

Obchody Święta Flagi oraz Konstytucji 3. Maja w Czerwieńsku

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści