luty 2023 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

LUTY 2023

28.02.2023r.
Kolejny etap przygotowania budowy mostu na Odrze
Budowa mostu na Odrze pomiędzy miejscowością Wysokie a Pomorskiem jest inwestycją, która została wskazana w uchwale Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów”. Program ten obejmuje wsparcie dla projektów polegających na budowie mostów wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi. Aktualnie na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze firma Mosty  Gdańsk Sp. z o.o. opracowuje kompleksową dokumentację techniczno-prawną wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub innej decyzji, wynikającej z prawa budowlanego, umożliwiającej realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dokumentacja opracowywana jest na podstawie wstępnej koncepcji dla wariantu A, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Proponowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej 281 zaznaczony jest na mapie kolorem niebieskim (wariant A). Trasa wariantu A przechodzi po terenie niezabudowanym i ciągnie się od DW279 (na północy Zielonej Góry), aż do DW278 (przechodzącej przez Pomorsko). Nowy odcinek drogi ma początek, za pośrednictwem 4-wlotowego ronda na DW279 na zachód od m. Wysokie. Wlot południowy będzie umożliwiał w przyszłości włączenie z planowanej przez Urząd Miasta Zielona Góra Zachodniej Obwodnicy. Opracowanie kończy się 4-wlotowym rondem na DW278 (na zachód od m. Pomorsko). Północny wlot ronda będzie umożliwiać w przyszłości włączenie drogi w kierunku północnym. W projektowanym pasie drogowym, równolegle do jezdni o szerokości minimum 7 metrów, poprowadzony będzie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości minimum 2,5 metra z nawierzchnią asfaltową. Szczegółowe rozwiązania dotyczące połączenia ścieżki rowerowej z istniejącą drogą wojewódzką nr 279 oraz nr 278 będą wskazane w projekcie budowlanym.
Nowy przebieg obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej 281 na długości około 4,8 km, zapewnienie komunikacji za sprawą projektowanych rond i skrzyżowania, budowę dodatkowych jezdni klasy D, „mijanek” i placów do zawracania, budowę odwodnienia i rowów, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z nowym przebiegiem drogi, oświetlenie rond, oznakowanie pionowe i poziome, a przede wszystkim budowę: - mostu nad rzeką Odrą, - mostu nad Zimnym Potokiem, - wiaduktu nad linią kolejową, - przejazdu gospodarczego nad drogą gminną nr 001297F, - przepustów drogowych nad ciekami wodnymi. Aktualnie trwają pomiary geodezyjne do opracowania mapy do celów projektowych, dlatego może okazać się, że w obrębie niektórych nieruchomości obecni będą geodeci. Prosimy nie obawiać się!

24.02.2023r.
To nie żart. Nawet jedna kura to już "zakład produkcji drobiu"
Według przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wprowadzonej w listopadzie 2022 roku, każdy właściciel drobiu musi zarejestrować fakt posiadania ptactwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tak zwany „zakład produkcji drobiu” rozpoczyna się już od jednej sztuki. Oznacza to, że obowiązek ten dotyczy nawet osób, które w przydomowym ogródku trzymają na własny użytek choćby jedną kurę. Termin rejestracji mija 6 kwietnia 2023 roku. Zmiany w prawie budzą niezadowolenie drobnych hodowców.
Nowa ustawa precyzuje nie tylko konkretne gatunki drobiu, które muszą zostać zarejestrowane (m.in. kura, kaczka, gęś, przepiórka, czy perlica), ale także co ARiMR zalicza do "zakładu drobiu". Jest to - oprócz zakładu wylęgu drobiu, czy zakładu hodowli drobiu rzeźniczego - także chów przydomowy. Nowa ustawa wynika z konieczności dostosowania naszego prawa do przepisów unijnych, zgodnie z którymi (w myśl rozporządzenia UE 2016/429) rejestracja wszelkich zakładów, w których utrzymywane są jakiekolwiek zwierzęta, jest konieczna. Taki rejestr ma pomóc w zapobieganiu i zwalczaniu ognisk chorób drobiu. W uzasadnieniu ustawy można przeczytać, że „rejestracja wszystkich zakładów utrzymujących drób umożliwi Inspekcji Weterynaryjnej skuteczny nadzór, w szczególności w zakresie zwalczania grypy ptaków”.
Przepisy spotkały się ze sporą krytyką środowiska rolniczego. Wprowadzenie obowiązku rejestracji „zakładu drobiu” niezależnie od posiadanej liczby drobiu jest dużym zaskoczeniem i wydaje się absurdalne. Zwolnienie z tego obowiązku posiadaczy wyłącznie drobiu przyzagrodowo powinno być uzasadnione ze względu na brak realnego zagrożenia zarówno dla zdrowia zwierząt, jak i ludzi i szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Mała ilość ptactwa nie stanowi dużego ryzyka w przypadku rozwoju chorób drobiu. Serwis strefaagro.pl poinformował, że resort rolnictwa jest w trakcie prac związanych ze zmianą przepisów dotyczących „rejestracji zakładów drobiu w zakresie odstępstwa od rejestracji niektórych podmiotów utrzymujących ptactwo”. Mamy nadzieję, że zmiany prawa wejdą w życie szybko i wyeliminują absurdalne zapisy. Jeśli do tego nie dojdzie, trzeba będzie rejestrować "zakłady produkcji drobiu".

21.02.2023r.

Zabawa karnawałowa - wystrój naszego Domu Kultury


18.02.2023r.
Dofinansowanie do usuwania eternitu

W 2023 roku Gmina Czerwieńsk będzie kontynuować działania związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu. W związku z tym będzie można ubiegać się o dofinansowanie, przeznaczone na demontaż pokryć dachowych z eternitu. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniesie prawdopodobnie do 40% całkowitego kosztu. Oznacza to, że pozostała część kosztu około 60% stanowić będzie koszt Właściciela, który to koszt Właściciel zobowiązuje się pokryć z własnych środków. Przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitej ilości  unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest fakt ujęcia danej nieruchomości w wykazie inwentaryzacyjnym, który posiada Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

Osoby zainteresowane, które zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2023 roku, prosi się o złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ulica Rynek 25, w terminie do 31 marca 2023 roku (Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pokój 109). Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 68-3278179. Stosowny wniosek wraz z klauzulą RODO można też pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Gminy Czerwieńsk.

15.02.2023r.

Nawierzchnia rozjeżdżonej drogi została wyrównana


13.02.2023r.
1,5% podatku to duże wsparcie dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Darowizny 1,5% otrzymywane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa są wielkim wsparciem przy realizacji różnych projektów w Nietkowie. W ostatnich latach z pieniędzy zebranych w tej akcji wspieraliśmy działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej naszej OSP, wzbogaciliśmy wyposażenie placu zabaw, doposażyliśmy Wiejski Dom Kultury w gry planszowe, lustra, tablicę informacyjną oraz nowe wyposażenie kuchenne, postawiliśmy maszt na 100-lecie niepodległości Polski, przeprowadziliśmy dość skuteczną akcję odkomażania terenów wspólnych, zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający, namioty i wyposażenie do imprez plenerowych, a także zabezpieczyliśmy wkład własny w realizowanych projektach na rzecz mieszkańców Nietkowa - w tym na "Piknik nad Odrą" w roku ubiegłym.
Środki zbieramy za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, który ma status OPP. Środki finansowe w ramach 1,5% są skrupulatnie rozliczane, a nasze Stowarzyszenie prowadzi przejrzystą działalność finansową, wypełniając wszystkie zobowiązania sprawozdawcze wobec urzędu skarbowego, bazy danych beneficjentów rzeczywistych, czy Krajowej Administracji Skarbowej. Działamy transparentnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potwierdza to również ostatnia zrzutka zorganizowana na rzecz mieszkanki Nietkowa.
W przygotowanym przez urząd skarbowy PIT za 2022 rok podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną Organizację Pożytku Publicznego, której przekazał darowiznę w roku ubiegłym. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa zbiera środki za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (KRS 0000169865). To organizacja, której wiarygodność jest potwierdzona wieloletnią działalnością, stosująca najwyższe standardy rozliczania środków, mająca od lat status Organizacji Pożytku Publicznego.
Podobnie jak w roku poprzednim od 15 lutego na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl), na każdego podatnika czeka wstępnie przygotowany Twój e-PIT. Podatnik znajdzie tam przygotowaną deklarację. W formularzu znajdą się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące informacji o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał darowiznę podatku. Dane można skorygować i przeznaczyć 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Wystarczy w rubryce OPP wpisać numer KRS 0000169865 (to numer ZLOP) oraz koniecznie wpisać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. My z każdej złotówki rozliczamy się co do grosza!

10.02.2023r.
Problem złej jakości dróg powodem powszechnej irytacji
Jeszcze się dobrze zima nie skończyła, a jak bumerang wraca problem złej jakości nawierzchni dróg w Nietkowie. Temat ten budzi powszechną irytację. Pojawiają się opinie, że nikt nie zgłasza tych problemów do gminy, że nikt nie widzi dziur i kolein na drogach, że trzeba "walczyć" o poprawę sytuacji, itp. Niewielu jednak zadaje sobie trud, aby sprawdzić jak jest na prawdę, a fakty są zupełnie inne. Sołtys i radni wielokrotnie zgłaszają problemy występujące na drogach - i te zapadające się studzienki kanalizacyjne, i te dziury (ubytki) w nawierzchni, i te rozjeżdżone drogi gruntowe. Na bieżąco wszystkie zdarzenia są przekazywane do urzędu gminy. Często są poparte dokumentacją fotograficzną. Temat ten jest też poruszany na komisjach Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Przykładem niech będzie ostatnie zgłoszenie radnego Smorąga dotyczące nawierzchni drogi od ul. Żwirowej w kierunku cmentarza - oto odpowiedź urzędu:
Aktualny status zgłoszenia: Naprawa jest niemożliwa. Informacja: W odpowiedzi na zgłoszenie informuję, że aktualnie panujące warunki atmosferyczne nie pozwalają na prace mające na celu poprawę stanu nawierzchni przedmiotowej drogi. Z uwagi na istniejące wiadukty znajdujące się na trasie dojazdowej do przedsiębiorstw znajdujących się na ul. Żwirowej w Nietkowie oraz do nowo powstających nieruchomości jedyną drogą dojazdową dla części pojazdów ciężarowych jest droga przechodzącą przez tereny kolejowe i łączącą się z drogą znajdującą się przy cmentarzu komunalnym. Dodam, że po okresie zimowym pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku dokonają przeglądu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i w ramach posiadanych środków finansowych zostanie ustalona kolejność niezbędnych napraw biorąc pod uwagę ilość przemieszczających się daną drogą osób. Sposób i możliwość rozwiązania niniejszej sprawy zostanie ponownie rozpoznane po ustaniu aktualnie panujących warunków atmosferycznych. Będziemy informować na bieżąco o kolejnych postępach w realizacji e-usługi.
Bezpośrednich zgłoszeń do gminy można dokonać za pomocą aplikacji e-usterka dostępnej na stronie internetowej urzędu gminy. Zachęcamy do korzystania z tej aplikacji - to jest proste.

08.02.2023r.

Dzieci i młodzież szkolna podczas ferii zimowych uczestniczą w ciekawych zajęciach w WDK


06.02.2023r.
Wiosna nieśmiało zawitała w naszych ogródkach


03.02.2023r.
Emeryt lub rencista też może przekazać 1,5% swojego podatku
15 lutego ruszy akcja rozliczania podatku za rok 2022, a co się z tym wiąże - przekazywania 1,5% podatku dochodowego na cel zgodny z wolą podatnika. Możliwość pozyskiwania 1,5% ma bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa. Dzięki pozyskiwanym w ten sposób środkom finansowym realizowanych jest wiele dobrych inicjatyw na rzecz naszej lokalnej społeczności. Po kilku latach działania Stowarzyszenia w Nietkowie widać wymierne korzyści dla mieszkańców.
Ustawodawca bardzo uprościł formalności. Podatnik rozliczający roczne zeznanie PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT ma możliwość przekazania 1,5% podatku na wybraną przez siebie organizację. Emeryci i renciści również mają możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Dla nich udostępniono druk PIT-OP, dzięki któremu będą mogli wskazać organizację bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT za 2022 rok. Wystarczy wpisać nr KRS 0000169865 oraz dopisać cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Za wszystkie przekazane środki dziękujemy. Będą one wykorzystane na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści