luty 2017 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

LUTY 2017

28.02.2017r.

Projekt placu rekreacyjnego w Nietkowie

We wrześniu, na zebraniu mieszkańców zdecydowano, że na działce w rejonie ulicy Kasprowicza i Kwiatowej powstanie plac rekreacyjny. Kto pamięta tę działkę, to wie, jak wiele społecznej pracy trzeba było włożyć, żeby doprowadzić ją do stanu aktualnego. Późną jesienią plac został ogrodzony - został też przygotowany projekt techniczny placu.
Projekt przewiduje, że od strony rowu będzie rząd pięciu elementów siłowni plenerowej wraz z tablicą informacyjną, a w części głównej placu dwa okazałe zestawy zabawowe (PRO 103B i PRO 104), sześcian sprawnościowy, karuzela, bujak sprężynowiec i dwie huśtawki dwustanowiskowe. Na placu zaprojektowano też miejsce do siedzenia dla opiekunów dzieci oraz regulamin placu zabaw. Nadchodzi wiosna i z niecierpliwością czekamy na etap realizacji. Projekt będzie wykonany przy wsparciu z Lokalnej Grupy Działania "Między Odrą a Bobrem", co umożliwi uzyskanie dodatkowych środków. Pieniądze sołectwa będą "wkładem własnym" w to przedsięwzięcie. O postępach prac będziemy informować.

24.02.2017r.

Obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku

Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 22 lutego. Po otwarciu obrad oraz zmianie porządku obrad, do którego wprowadzono dwa projekty uchwał, radni wysłuchali informacji Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym oraz złożyli swoje interpelacje. Procedowane w czasie sesji uchwały dotyczyły zmian w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na mocy przyjętych uchwał zwiększono plan wydatków: na budowę budynku szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Płotach, na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kolejowej w Czerwieńsku oraz budowę domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Nietkowie.

Projekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk reguluje opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie dla dzieci do lat 5 w wysokości 1 zł  za każdą godzinę zajęć. Jednomyślnie przyjęto uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Czerwieńsk oraz przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk. Ceny wody oraz opłata za odprowadzane ścieki pozostają do końca roku bez zmian. Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego lasów ochronnych położonych w naszej gminie oraz zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku zbadania skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska.
Najwięcej emocji podczas obrad wywołała uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Reforma oświaty postawiła wiele gmin przed trudnymi decyzjami związanymi z zamykaniem i przenoszeniem szkół. Sieć szkół w naszej gminie jest stabilna i nie musimy borykać się z takimi problemami. Procedura wprowadzania reformy oświatowej gwarantuje stałą kontrolę działań władz samorządowych przez Kuratorium Oświaty. Po sesji Rady podjęta uchwała zostanie skierowana do kuratora oświaty oraz organizacji związkowych, które będą miały 21 dnia na wyrażenie swojej opinii na temat treści uchwały. Ostateczna uchwała zostanie podjęta na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się pod koniec marca. Podczas sesji przyjęte zostały również sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i komisji stałych Rady za 2016 rok. Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała też zmiany w statucie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego oraz pismo do Starosty Zielonogórskiego w sprawie remontu ulicy Granicznej w Czerwieńsku.
Na interpelację radnego Smorąga w sprawie złej nawierzchni drogi prowadzącej na cmentarz w Nietkowie Burmistrz zapewnił, że po naturalnym osuszeniu gruntu droga zostanie wyrównana i poprawiona. W sprawach sołeckich głos zabrała Sołtys Nietkowa, która również poruszyła problem drogi prowadzącej na cmentarz oraz wieloletni już problem z jakością wody w Nietkowie. Uciążliwe dla mieszkańców sprawy są systematycznie zgłaszane do Urządu Gminy w Czerwieńsku.


22.02.2017r.

Krzyż na cmentarzu nie wytrzymał próby czasu...


20.02.2017r.

Muzyczne tradycje z Nietkowiankami

Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa realizuje kolejny projekt. Tym razem to „Muzyczne tradycje z Nietkowiankami”. Do 15 maja, co tydzień, w naszym Domu Kultury będą się odbywać warsztaty wokalno-instrumentalne otwarte dla wszystkich - i starszych, i młodszych. Mile będą też widziane osoby potrafiące grać na różnych instrumentach muzycznych (sprzęt trzeba przynieść ze sobą). Te zajęcia mają zaspokoić potrzebę twórczego wyrażania siebie oraz rozwój zainteresowań tradycjami muzycznymi Nietkowa. Motorem napędowym działań projektowych będzie zespół Nietkowianki. Na bazie wykonywanych dawniej i dzisiaj utworów zespołu będą realizowane zajęcia z emisji głosu, poprawnej dykcji, ruchu scenicznego, pracy z mikrofonem oraz zasad prezentacji na scenie. Zajęcia prowadzi instruktor z wykształceniem muzycznym. Pierwsze zajęcia już w najbliższą środę od godz. 18:00. Zapraszamy!


17.02.2017r.

Zebranie sprawozdawcze OSP Nietków

Celem zebrania strażaków było przyjęcie rozliczenia z działań OSP w roku poprzednim. Zgodnie z procedurami opisanymi w statucie OSP Nietków wysłuchano sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w 2016 roku.
Można się było dowiedzieć, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna liczy 31 członków. W swoim składzie ma dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - chłopców i dziewcząt. W 2016 roku OSP uczestniczyła w 58 akcjach, z których większość to były pożary (44) i likwidacja miejscowych zagrożeń (12). Zdarzyły się też dwa fałszywe alarmy. Poza teren gminy do akcji nasza straż wyjeżdżała dwa razy. W ramach działalności prewencyjnej odbyto 5 pogadanek. Strażacy uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, a w ostatnim roku przybyło im sporo specjalistycznego sprzętu bojowego.
Sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte i zarządowi OSP udzielono absolutorium za 2016 rok.

14.02.2017r.

Wolontariuszem Caritas może zostać każdy

Szanowni Mieszkańcy, w najbliższą środę odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas. W trakcie spotkania przeprowadzone będzie szkolenie z Wolontariatu, które poprowadzi Dominika Danielak z Caritasu Diecezjalnego.
Zachęcamy do poświęcenia swojego czasu innym i niesienia pomocy potrzebującym. Wolontariuszem może zostać każdy - bez względu na wiek, pochodzenie, czy wyznanie. Ważna jest chęć zaangażowania się w działalność Caritas, poczucie odpowiedzialności i odrobina wolnego czasu. Poprzez dobro można uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem dać innym coś bardzo potrzebnego i ważnego.
W imieniu organizatorów zapraszamy w środę (15. lutego), o godzinie 17:30 do Wiejskiego Domu Kultury w Nietkowie.

13.02.2017r.

Młodzież ODRY Nietków na obozie kondycyjnym         - fotorelacja w galerii zdjęć


11.02.2017r.

Ferie w Wiejskim Domu Kultury dobiegły końca         - fotorelacja w galerii zdjęć


09.02.2017r.

Co dalej z wodą w Nietkowie?

Od początku grudnia ubiegłego roku spółka POMAK zakończyła stosowanie środka SeaQuest do czyszczenia wodociągu dostarczającego wodę do odbiorców w Nietkowie. Tą substancję chemiczną dozowano na ujęciu wody przez dwa i pół roku. Kosztowało to spółkę ponad 200 tyś. złotych. W grudniu i w styczniu trzykrotnie przeprowadzono płukanie sieci wodociągowej, a następnie (bezpośrednio po trzecim płukaniu) pobrano próbki wody na ujęciu wody i w kilku miejscach u mieszkańców. Właśnie opublikowano te wyniki badań na nowej stronie internetowej spółki POMAK.
Już wstępna analiza wyników próbek pobranych na ujęciu wody pokazuje, że woda uzdatniona spełnia wymagania i jest wodą dobrej jakości. Filtry spełniają swoje zadanie i skutecznie obniżają mętność, zawartość żelaza i manganu w wodzie surowej. Do wodociągu tłoczona jest woda o dobrych parametrach. Wyniki próbek wody u mieszkańców nie są już niestety wszędzie zadowalające. Nadal mamy mocno przekroczone dopuszczalne wartości żelaza i mętności (ul. Kwiatowa, ul. Kościuszki od strony Czerwieńska oraz ul. Kościuszki od strony Lasek). Poprawiła się natomiast jakość wody na ulicy Kasprowicza. Pogorszenie jakości wody obserwowane jest w różnych miejscach z różnym natężeniem. To nic nowego. Taką sytuację mamy przecież w Nietkowie od 5 lat. Mimo wielu różnych działań badania wody - z różnym nasileniem - wykazują jej kiepską jakość. POMAK planuje kolejne kontrole i analizę sposobu wykonania przyłączy do sieci wodociagowej, w tym indywidualnych ujęć wody mieszkańców (hydroforów). Czy te działania przyniosą oczekiwane efekty? Wciąż mamy nadzieję, że tak. Uciążliwości codziennego używania wody złej jakości mocno nadwyrężają zaufanie do zarządcy wodociągu w Nietkowie.

06.02.2017r.

Realizacja w Gminie Czerwieńsk programu Rodzina 500+

Rządowy program "Rodzina 500+" budził wiele emocji i często skrajnych opinii. Zakończył się już etap jego wdrożenia. Można też po kilku miesiącach funkcjonowania pokusić się o pierwsze podsumowania i oceny.
Wiele rodzin z Nietkowa i pozostałych miejscowości Gminy Czerwieńsk skorzystało z finansowego wsparcia naszego państwa. Wnioski na świadczenia wychowawcze, zgodnie z założeniami ustawy, rozpoczęto przyjmować w pierwszym możliwym terminie - tzn. od 1 kwietnia 2016 roku - zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Otrzymywane świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń przyznawanych i wypłacanych przez OPS, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, czy świadczeń rodzinnych. W ciągu pierwszych 3 miesięcy obowiązywania programu wszystkie należne świadczenia były wypłacane z wyrównaniem od wejścia w życie ustawy. W kolejnych miesiącach świadczenia przyznawane były od miesiąca, w którym rodzice złożyli wniosek. Wszystkie wnioski zostały terminowo rozpatrzone, a świadczenia wypłacane bez zbędnej zwłoki. Nie obyło się bez drobnych problemów związanych z wypełnianiem wniosków, ale szybka reakcja i pomoc pracowników OPS pozwalała na sprawne usuwanie nieprawidłowości.
W 2016 roku złożono 885 wniosków (764 w formie papierowej i 121 drogą elektroniczną). Dla przykładu: w miesiącu grudniu wypłacono 1183 świadczenia, z tego na pierwsze dziecko 492. Łącznie w naszej gminie w 2016 roku ze świadczeń tych skorzystało 755 rodzin. Ogółem na realizację programu Rodzina 500+ wydano kwotę 5.164.993,10 zł. Wszystkie środki finansowe były terminowo przekazywane na rachunek OPS, nie było żadnych opóźnień, ani pomniejszania zgłaszanych potrzeb. Przy dużym zaangażowaniu pracowników OPS wdrażanie ustawy w życie nie było uciążliwe dla mieszkańców, a wypłaty świadczeń terminowo były przekazywane na konta wnioskodawców lub wypłacane w kasie OPS. Program wdrożono sprawnie, skutecznie, bez niepotrzebnych nieporozumień i konfiktów.


03.02.2017r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła wędkarskiego SUMIK

W styczniu przeprowadzono ważne zebranie członków naszego koła wędkarskiego. Stowarzyszenie wędkarzy działa prężnie i systematycznie powiększa grono swoich zwolenników. Aktualnie organizacja liczy już 141 wędkarzy. Podczas zebrania przeprowadzono wybory władz na kolejną kadencję (2017-2020). Zaskoczenia nie było - prezesem koła został ponownie wybrany Piotr Maciejewski. Wybrano również pozostałych członków zarządu, skład komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego.
Na zebraniu ustalono, że w sezonie 2017 na zawodach o Grand Prix Koła można będzie łapać na dwie wędki w sposób dowolny - dwie gruntowe, dwie spławikowe lub gruntową i spławikową. Zatwierdzono też preliminarz budżetowy i plan imprez na 2017 rok. Szczegóły wyborów oraz aktualny terminarz zawodów w zakładce koła wędkarskiego SUMIK.


01.02.2017r.

Dobra postawa ODRY w Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej


Dziś jest r.
Wróć do spisu treści