listopad 2017 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

LISTOPAD 2017

28.11.2017r.

Zimowe utrzymanie dróg w Nietkowie
Okres zimowy zbliża  się wielkimi krokami. Warto przypomnieć podstawowe informacje dotyczące  zimowego utrzymania dróg gminnych i drogi powiatowej w Nietkowie. Podobnie jak w zeszłym roku, zadanie będzie realizować firma Usługi Transportowe Roman Antkowiak. Firma ta podpisała stosowną umowę z Gminą Czerwieńsk oraz z Zarządem Dróg Powiatowych. Drogę wojewódzką utrzymuje Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Wszystkie drogi gminne i powiatowe w granicach Gminy Czerwieńsk utrzymywane będą w V standardzie zimowego utrzymania dróg. To oznacza, że jezdnia będzie odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony będzie co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia będzie posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Ponadto przewiduje się dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte. I tak, PO USTANIU OPADÓW - śnieg luźny ma być usunięty do 16  godzin; śnieg zajeżdżony może występować; zaspy powinny być usunięte do  24 godzin; dopuszcza się też przerwy w komunikacji do 24 godzin.
Wszelkie uwagi, zdarzenia kryzysowe i interwencje należy kierować do wykonawcy pod numer telefonu 691-362-691.  Uwagi i interwencje, zwłaszcza dotyczące utrzymania chodników wzdłuż  działek gminnych i przystanków autobusowych, należy zgłaszać do Urzędu  Gminy i Miasta w Czerwieńsku - telefon nr 68 327-85-65. Ponadto, przy braku połączenia na powyższe numery, interwencje można też zgłaszać pod numerem telefonu 781-802-605  (telefon alarmowy gminy - czynny 24h). Od tego roku będzie też można  zgłosić swoje uwagi z wykorzystaniem aplikacji e-usterka (dostępnej na  stronie internetowej Urzędu Gminy), a także mailowo na adres referatu  Urzędu Gminy: gkm@czerwiensk.pl. Życzymy mieszkańcom łagodnej zimy i jak najmniej powodów do podejmowania interwencji.

25.11.2017r.

Impreza środowiskowa z okazji Dnia Seniora         - więcej zdjęć w galerii

23.11.2017r.

Prace na drodze w kierunku przystani rzecznej nabierają tempa

20.11.2017r.

Promocja książki księdza Marka Kidonia
Rzadko mamy przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym mającym na celu promocję nowo wydanej książki. Tym bardziej cieszy fakt, że swoje rozważania na temat drogi krzyżowej wydał ksiądz proboszcz Marek Kidoń. W piątek, w gościnnych murach Gimnazjum w Czerwieńsku, odbyło się spotanie z autorem książki "Droga krzyżowa ludzkich zmagań i zmian". Spotkanie z autorem poprowadził Krzysztof Romankiewicz.
Temat główny jest niełatwy i mocno osobisty, ale ksiądz Marek podjął się przelania na papier swych myśli. Czytelnik znajdzie w tej książce odniesienie do własnych przeżyć i doświadczeń życiowych - często trudnych i wymagających zmian. Recenzje i opinie o książce zachęcają do jej uważnego przeczytania. Ważnym również jest fakt, że całkowity dochód ze sprzedaży tego wydawnictwa autor przeznaczył na wsparcie Fundacji Hospicyjnej "Dajmy Nadzieję".

17.11.2017r.

Kolejny element placu rekreacyjnego został zamontowany

15.11.2017r.

W kościele montowane jest ogrzewanie
Firma „Kamo” montuje już w  kościele w Nietkowie ogrzewanie. Po wielu rozmowach, konsultacjach i wizjach lokalnych w kościołach różnych parafii zdecydowano się na montaż sprawdzonego, energooszczędnego rozwiązania. Wybrana metoda polega na  tym, że nie ogrzewa się całego kościoła, tylko miejscowo wiernych  poprzez ogrzewanie siedzeń. Na ławkach zamontowane zostaną maty grzewcze, które dostarczą ciepło siedzącym na nich osobom. Produkt posiada niezbędne badanie bezpieczeństwa i certyfikat CE wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie i jest absolutnie  neutralny dla rozruszników serca i tym podobnych, dla skóry i innych  organów człowieka. Wierni mają zagwarantowane pełne bezpieczeństwo. Ogrzewanie firmy „Kamo” posiada certyfikat „Laur Eksperta”.
Ważne również jest to, że jest ono rekomendowane przez konserwatorów zabytków  do montażu w obiektach sakralnych, bo jest neutralne dla całego obiektu  i zabytków znajdujących się w kościele. Potwierdzają to liczne badania i  dotychczas przeprowadzone inwestycje (np. Bazylika Mariacka w Gdańsku,  Bazylika Archidiecezjalna w Częstochowie i wiele innych).
Zaletą tego rodzaju ogrzewania jest przede wszystkim niskie zużycie energii na jedną osobę w czasie godzinnej Mszy św. które wynosi ok. 10 W. Przy 200 osobach zużycie to ok. 2 kWh. Cena 1 kWh wynosi średnio obecnie 0,60  zł. Koszt ogrzania kościoła i wiernych zamknie się kwotą około 1,20 zł. Inną  zaletą jest bezpieczne zasilanie 24V, krótki czas ok. 3-5 minut  podgrzewania mat przed Mszą św. oraz konkurencyjna cena. Gwarancja  zadowolenia jest tak wysoka, że jeśli ogrzewanie nie spełni oczekiwań  wiernych firma deklaruje zwrot kosztów. Komfort wiernych będzie  zwiększony już podczas nadchodzącego okresu zimowego.

11.11.2017r.

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Czerwieńsk

10.11.2017r.

Elementy sportowe zostały zamontowane na placu rekreacyjnym

08.11.2017r.

Jesienna ofensywa inwestycyjna w Nietkowie

Wiele  inwestycji realizowanych jest aktualnie w Nietkowie. Przybędzie nam  kolejna. Burmistrz Czerwieńska właśnie ogłosił przetarg na budowę  kaplicy na cmentarzu komunalnym w Nietkowie. Przetarg będzie rozstrzygnięty już za dwa tygodnie - 22 listopada bieżącego roku, a zakończenie inwestycji planowane jest na 30 czerwca 2018 roku..

Nowobudowana kaplica to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, z umieszczoną w kalenicy sygnaturką, posiadający poddasze nieużytkowe. Dach kryty będzie dachówką karpiówką. Obiekt wykonany będzie w technologii tradycyjnej i wyposażony w instalację elektryczną. Projekt zakłada, że poza realizacją obiektu podstawowego wykonane również  będzie odnowienie istniejącego budynku gospodarczego. Wjazd i wyjazd na cmentarz pozostanie bez zmian. Dojście piesze generalnie pozostanie bez zmian, ale zakłada się zmianę nawierzchni w alejce na dojściu wraz z placykiem przed kaplicą. Długość kaplicy - 8,20m, szerokość elewacji frontowej - 6,22m, powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 27,38m2, a wysokość całkowita to 9,55m. Wykonawcą projektu jest firma ARCHIBER z Zielonej Góry i dzięki jej uprzejmości zamieszczamy niniejsze informacje.

06.11.2017r.
W Nietkowie powstanie Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
W Centrum Integracji  Społecznej podpisano umowę dotyczącą projektu "Lepsze jutro". Jego celem  jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym również  ludzi uzależnionych, niepełnosprawnych i bezdomnych, oraz ich najbliższego otoczenia. Program zasięgiem obejmie gminy: Zabór,  Sulechów, Czerwieńsk i miasto Zielona Góra.
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych wygrał konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach projektu pn. "Lepsze jutro” w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia poprzez utworzenie Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. We współpracy z władzami samorządowymi zostanie utworzonych 21 Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej: w Zielonej Górze - 10, w gm. Czerwieńsk - 3, w gm. Sulechów - 5,  w gm.  Zabór - 3. Dobrą wiadomością jest, że jeden taki punkt powstanie w Nietkowie, w obiekcie WDK. Dwa pozostałe zostaną utworzone w Czerwieńsku i w Nietkowicach. Właśnie rozpoczyna się proces podpisywania porozumień  pomiędzy ZLOP a zainteresowanymi gminami.
W zakresie działalności każdego Punktu przewidziano między innymi zajęcia integracyjne dla uczestników projektu połączone z realizacją warsztatów  szkoleniowych, m.in. rękodzieła, gastronomiczne, gospodarcze, sportowe  oraz zajęcia społeczno-edukacyjne dla dzieci w formie zajęć świetlicowych, a także doradztwo personalne (specjaliści z zakresu m.in. prawa, doradztwa finansowego, terapeuci uzależnień). W  ramach aktywnej integracji poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych planowane są zajęcia specjalistyczne w zakresie kursów zawodowych dla uczestników i strażaków. W ramach realizacji zadania  zostanie też przeprowadzony dla wszystkich potencjalnych chętnych Kurs  Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu. Aktualnie trwają intensywne prace nad szybkim uruchomieniem Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

02.11.2017r.
Będzie nowa droga od Borynia w kierunku przystani
Z  niemałymi problemami przebiegał proces wdrożenia do realizacji zadania  inwestycyjnego związanego z budową 1.580 metrów drogi od Borynia w  kierunku przystani rzecznej na Odrze. Najpierw trzeba było zabezpieczyć  środki finansowe na realizację tego zadania. Gmina realizuje wiele  inwestycji w tym roku i Burmistrz musiał "nieźle główkować" jak  wygospodarować te środki w napiętym budżecie. Kiedy to się udało, to  ogłoszono przetarg na realizację zadania. Niestety, najtańsza oferta  była wyższa od możliwości gminy o ok. 100 tyś.zł. Trzeba było przetarg  odwołać i zastanowić się, co dalej. Burmistrz wybrał drogę ponownego  przetargu i to była dobra decyzja.  Oferty otworzono 31. października. Tym razem znalazł się wykonawca,  który zadeklarował wykonanie tego zadania w przewidzianym limicie.
Przedmiotem  robót jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  zlokalizowanej w obrębie Nietków (od Borynia w kierunku Odry). Roboty  będą obejmować przebudowę istniejącej drogi. Parametry techniczne: długość drogi - 1.580m,  szerokość drogi 3,60m + szerokość pobocza 2 x 0,20m. Zakres robót budowlanych: modernizacja istniejącej drogi od Borynia do wału  rzeki Odry w zakresie działek nr 140, 492 i 594 w celu poprawienia parametrów technicznych drogi. Powierzchnia jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego, a podbudowa z kruszywa łamanego. Konstrukcja nawierzchni jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy 5 cm, skropienie warstwy konstrukcyjnej jezdni emulsją asfaltową K1-65, uzupełnienie/profilowanie - podbudowa tłuczniowa, bazaltowa o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy 5 cm, na szerokości 4,0 m - pobocze utwardzone, obustronnie, na szerokości 2 x 20 cm, obsypane klińcem bazaltowym, grubość warstwy 5 cm. Roboty obejmują też wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej na odcinku 250 metrów wraz z uzupełnieniem ubytków. Zakończenie robót budowlanych do 27-11-2017r.

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści