kwiecień 2021 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

KWIECIEŃ 2021

30.04.2021r.
Przystań rzeczna na Odrze przed majówką

26.04.2021r.

Każda złotówka jest dużym wsparcie dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa

Każda złotówka przekazywana dla Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa jest wielkim wsparciem przy realizacji różnych projektów w Nietkowie. W ostatnich latach z pieniędzy zebranych w akcji 1% wspieraliśmy działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej naszej OSP, wzbogaciliśmy wyposażenie placu zabaw, doposażyliśmy Wiejski Dom Kultury w gry planszowe, lustra, tablicę informacyjną oraz nowe wyposażenie kuchenne, postawiliśmy maszt na 100-lecie niepodległości Polski, przeprowadziliśmy dość skuteczną akcję odkomażania terenów wspólnych, a także zabezpieczyliśmy wkład własny w realizowanych projektach.

Przekazywane za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych środki finansowe w ramach 1% są skrupulatnie rozliczane, a Stowarzyszenie prowadzi przejrzystą działalność finansową, wypełniając wszystkie zobowiązania sprawozdawcze wobec urzędu skarbowego, czy Krajowej Administracji Skarbowej. Działamy transparentnie i zgodnie z przepisami.

W przygotowanym przez urząd skarbowy PIT za 2020 rok podatnik ma automatycznie wskazaną Organizację Pożytku Publicznego, której przekazał 1% podatku w roku ubiegłym. Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa zbiera środki za pośrednictwem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych (KRS 0000169865). To organizacja, której wiarygodność jest potwierdzona wieloletnią działalnością, stosującą najwyższe standardy rozliczania środków z 1%, mającą od lat status Organizacji Pożytku Publicznego.

Zostało już tylko kilka dni na przesłanie do właściwego Urzędu Skarbowego rocznego rozliczenia podatku. Termin upływa 30 kwietnia. Osoby rozliczające się w ostatnim terminie często zastanawiają się jakiej organizacji przekazać 1% swojego podatku. Na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl), na każdego podatnika czeka wstępnie przygotowany Twój e-PIT. W formularzu znajdą się dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące np. informacji o organizacji pożytku publicznego, na którą podatnik rok wcześniej przekazał 1% podatku. Dane można skorygować: wpisać numer KRS 0000169865 i cel szczegółowy: Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa. Za każdą wpłatę dziękujemy!

23.04.2021r.
Automatyczne nawadnianie murawy boiska LKS ODRY Nietków
Po zeszłorocznym sukcesie programu, Zarząd Województwa Lubuskiego postanowił kontynuować dofinansowania na nawadnianie boisk piłkarskich w naszym województwie. Właśnie ruszył nabór wniosków dla tego działania. W tym roku Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel 300 000 zł. Zasady są takie same jak w roku ubiegłym: beneficjentem może być tylko JST, a kwota maksymalnego dofinansowania wynosi 30 000 zł. W związku z ogromnym zainteresowaniem tym programem zmieniono poziom dofinansowania zatwierdzonych do realizacji wniosków. W tym roku będzie to poziom 50%. Nabór wniosków potrwa do 7 maja.
Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednego zadania. W przypadku, gdy dany podmiot (gmina) złoży więcej niż jeden wniosek, dotacja nie zostanie udzielona na żadne z zadań objętych tymi wnioskami. Realizacja przedsięwzięcia musi zakończyć się w terminie do 30 listopada, a jego rozliczenie - do 31 grudnia 2021 roku.
W zeszłym roku wniosek Gminy Czerwieńsk był złożony na boisko PIASTA Czerwieńsk i zadanie zostało solidnie zrealizowane. W Nietkowie trwała wielka modernizacja stadionu, więc nie było nawet czasu na przygotowanie wniosku dla drużyny IV ligi. Z dużą nadzieją Zarząd ODRY Nietków oczekiwał na taką możliwość w roku bieżącym. Z satysfakcją możemy poinformować, że Burmistrz Czerwieńska podjął decyzję o wsparciu działań Zarządu ODRY i właśnie przygotowywany jest wniosek naszej gminy na nawodnienie płyty boiska na stadionie ODRY Nietków wraz z projektem technicznym na wykonanie tego zadania. Mamy nadzieję, że po wielu latach użytkowania deszczownia przejdzie do historii klubu, a nowoczesne rozwiązanie techniczne pozwoli utrzymywać murawę boiska w jak najlepszej kondycji - nawet podczas upalnych, letnich dni.

20.04.2021r.
Mamy warianty budowy mostu na Odrze - trwają konsultacje
Budowa mostu na Odrze pomiędzy miejscowością Wysokie a Pomorskiem jest inwestycją, która została wskazana w uchwale Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów”. Program ten obejmuje wsparcie dla projektów polegających na budowie mostów wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi. W województwie lubuskim wytypowano dwie lokalizacje, w tym budowę mostu pomiędzy gminami Czerwieńsk i Sulechów. Zadanie to w sierpniu 2019 roku uzyskało pozytywną ocenę Komisji Oceniającej Wnioski w Programie „Mosty dla Regionów”, co umożliwiło przystąpienie przez województwo do realizacji I etapu inwestycji polegającego na opracowaniu koncepcji budowy mostu na rzece Odrze wraz z nowym przebiegiem DW 281 i uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Przedstawione rozwiązanie zostało zaakceptowane i zatwierdzone przez Województwo Lubuskie, Gminę Czerwieńsk, Gminę Sulechów oraz Miasto Zielona Góra. W załączonym materiale graficznym pokazane są trzy warianty realizacji tej inwestycji. Proponowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej 281 przedstawiony jako wariant A (zaznaczony kolorem niebieskim), jest wariantem preferowanym przez Inwestora oraz przedstawicieli zainteresowanych samorządów. Trasa wariantu A przechodzi po terenie niezabudowanym i ciągnie się od DW279 (na północy Zielonej Góry), aż do DW278 (przechodzącej przez Pomorsko). Nowy odcinek drogi ma początek, za pośrednictwem 4-wlotowego ronda na DW279 na zachód od m. Wysokie. Wlot południowy będzie umożliwiał w przyszłości włączenie z planowanej przez Urząd Miasta Zielona Góra Zachodniej Obwodnicy. Opracowanie kończy się 4-wlotowym rondem na DW278 (na zachód od m. Pomorsko). Północny wlot ronda będzie umożliwiać w przyszłości włączenie drogi w kierunku północnym. W projektowanym pasie drogowym, równolegle do jezdni o szerokości minimum 7 metrów, poprowadzony będzie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości minimum 2,5 metra z nawierzchnią asfaltową. Szczegółowe rozwiązania dotyczące połączenia ścieżki rowerowej z istniejącą drogą wojewódzką nr 279 oraz nr 278 będą wskazane na etapie projektu budowlanego.
Nowy przebieg obejmuje budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 281 na odcinku ok. 5 km, zapewnienie komunikacji za sprawą projektowanych rond i skrzyżowania, budowę dodatkowych jezdni klasy D, „mijanek” i placów do zawracania, budowę odwodnienia i rowów, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z nowym przebiegiem drogi, oświetlenie rond, oznakowanie pionowe i poziome, a przede wszystkim budowę: - mostu nad rzeką Odrą, - mostu nad Zimnym Potokiem, - wiaduktu nad linią kolejową, - przejazdu gospodarczego nad drogą gminną nr 001297F, - przepustów drogowych nad ciekami wodnymi.
Zaprojektowane rozwiązania są optymalne z punktu widzenia wszystkich użytkowników drogi. Za sprawą czytelnych i sprawnych ciągów komunikacyjnych zapewniona będzie płynność i bezpieczeństwo ruchu. Przedstawione rozwiązanie jest też korzystne dla środowiska, ponieważ wykazuje najmniej destrukcyjny na nie wpływ. Inwestycja przyniesie korzystne zmiany umożliwiając nowe, lepsze połączenia drogowe i uwalniając użytkowników od dotychczasowych utrudnień związanych z okresowo nieczynną przeprawą promową oraz jej ograniczeniami.
Aktualnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem koncepcji wstępnej - wariantowej dla zadania pod nazwą: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko. Termin składania uwag i wniosków upływa za miesiąc - w dniu 17.05.2021 r. Uwagi i wnioski należy składać drogą elektroniczną lub pisemnie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

17.04.2021r.
Przypominamy o wiosennej zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Koronawirus komplikuje nam życie, ale bieżące funkcjonowanie gminy przebiega bez zakółceń. Wykorzystując większą ilość czasu spędzanego w domu można sprawdzić czy nie gromadzimy zbyt dużo odpadów wielkogabarytowych. Przypominamy, że zbliża się okazja do zrobienia porządków, bo na terenie naszej gminy odbywa się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa, Lasek i Borynia zaplanowany jest na sobotę, 24 kwietnia 2021r.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, rowery i inny sprzęt domowy o dużych rozmiarach, pralki, lodówki, zamrażarki, monitory, radia, itp. oraz zużyte opony od samochodów osobowych. Trzeba pamiętać, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany na terenie spółki POMAK w Czerwieńsku. Aktualnie jest on czynny we wtorki od 11:00 do 14:00.

14.04.2021r.
Profesjonalna renowacja murawy na stadionie ODRY Nietków

12.04.2021r.
Ocena jakości wody dostarczanej mieszkańcom Nietkowa w 2020 roku
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze co roku dokonuje podsumowania kontroli SANEPiD-u prowadzonych na ujęciach wody i wodociągach publicznych w naszej gminie, i przesyła Burmistrzowi Czerwieńska „Ocenę obszarową jakości wody do spożycia na terenie powiatu zielonogórskiego - Gmina Czerwieńsk za 2020 rok”. To podsumowanie kontroli jakości wody w naszej gminie.
Z dokumentu tego wynika, że woda z ujęcia w Nietkowie, która dostarczana jest do mieszkańców Nietkowa, Lasek i Borynia, w 2020 roku odpowiadała normom określonym w przepisach. Nie było przekroczeń dopuszczalnych norm, nie było reklamacji dotyczących złej jakości wody, a w związku z tym nie było prowadzonych żadnych postępowań administracyjnych w stosunku do Spółki POMAK.
W gminie mamy sześć ujęć wody, z których zaopatruje się mieszkańców w wodę. Na niektórych z nich występowały problemy z jakością wody (zapach wody, żelazo, mangan). Ta uwaga dotyczy głównie ujęcia wody w Czerwieńsku oraz w Sudole. Przekroczenia dopuszczalnych norm nie stanowią jednak problemu zdrowotnego dla konsumentów.
W podsumowaniu przedmiotowego dokumentu Inspektor Sanitarny stwierdza, że źródłem zaopatrzenia mieszkańców Gminy Czerwieńsk - w tym mieszkańców Nietkowa - są zasoby wód podziemnych. Po analizie jakości wody oraz elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów, związanego ze spożyciem wody, na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Inspektor Sanitarny nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców korzystających z wody dostarczanej przez Spółkę POMAK.

09.04.2021r.
Pogoda płata psikusy - zima nie odpuszcza

06.04.2021r.

Wiosenne utrapienie strażaków


Już przed świętami słychać było syreny wozów strażackich jadących do pożaru traw i trzcinowisk w okolicach Nietkowa. To od lat prawdziwe utrapienie strażaków. Wczesną wiosną trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają podmuchy wiatru, które często przenoszą ogień na pobliskie lasy oraz zabudowania. W takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach oraz w pobliżu linii kolejowej to także zagrożenie dla kierowców i podróżnych.

Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień hamuje przyswajanie azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady te ułatwiają rozkład masy organicznej i wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę, a jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. W pożarach traw giną również biedronki zjadające mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby. Płomienie i dym zabijają pszczoły, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej - kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw tragicznie ginie wiele pożytecznych zwierząt.
Praktycznie codziennie słychać odgłosy syren jadących do pożaru strażaków. Ostatnie opady deszczu ze śniegiem troszkę ratują sytuację, ale już za kilka dni pogoda ma się poprawić i wiosenne słońce osuszy ziemię. Wróci zagrożenie i konieczność prowadzenia kosztownych akcji. Strażacy apelują o pozostanie w domu, o nie wypalanie traw, bo kary za takie "wypalanie" są bardzo wysokie.

03.04.2021r.
Kolejne Święta Wielkanocne będą wyjątkowe
To już nie są żarty. Sytuacja epidemiczna przerasta przewidywania i wydolność systemu ochrony zdrowia - nie tylko w naszym regionie, ale w zasadzie w całym kraju. Od tygodnia obowiązują najpoważniejsze ograniczenia sanitarne. To powoduje, że okres Świąt Wielkanocnych będzie podobny do zeszłorocznego, a więc w najwyższym reżimie sanitarnym. Niewykluczone, że to właśnie w okresie Wielkanocy 2021 w Polsce nastąpi szczyt zachorowań trzeciej fali COVID-19. To bardzo prawdopodobne - jak więc będą wyglądać Święta Wielkanocne?
Kościół znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Kolejny raz Papież Franciszek będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerokiego udziału wiernych. Z powodu pandemii koronawirusa Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało wskazania dla biskupów na najbliższy czas. Znajdują się w nich zmiany, które sprawią, że tegoroczna Wielkanoc będzie podobna do zeszłorocznej, ale inna niż dotychczasowe. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach, w kościołach w Czerwieńsku i w Nietkowie nie powinna przekraczać 30 osób. Księża będą bardziej rygorystycznie przestrzegać tych limitów. Prosi się o zrozumienie i współpracę w tym względzie. Wierni są zobowiązani do zachowania między sobą dystansu minimum 1,5 m. Prosi się też o wykorzystanie całej powierzchni ławek w kościele. Przypominamy, że Msze święte w Wielkanoc oraz nabożeństwa Triduum Paschalnego są transmitowane przez Internet. Więcej informacji na stronie parafii.

01.04.2021r.
Wiosna zawitała do Nietkowa - bratki dodają jej świątecznego uroku

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści