grudzień 2023 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

GRUDZIEŃ 2023

31.12.2023r.
Przygotowania do imprezy Sylwestrowej i powitania Nowego 2024 Roku


30.12.2023r.
Rada Miejska w Czerwieńsku uchwaliła budżet gminy na 2024 rok
Czas szybko płynie. W tej kadencji władz samorządowych to już ostatni budżet - budżet Gminy Czerwieńsk na 2024 rok. Uchwalając ten budżet na sesji 20. grudnia Rada Miejska zadecydowała o sposobie realizacji zadań, inwestycjach, rozwoju gminy w przyszłym roku i… czekają nas w kwietniu wybory samorządowe. Wielu mieszkańców liczy na to, że dojdzie do zmian - w tym do zmian w podejściu do zrównoważonego rozwoju gminy. Tymczasem budżet Gminy Czerwieńsk na 2024 rok jest pod wieloma względami rekordowy. Opiera się on na następujących założeniach [dane przedstawione graficznie]:
Jak widać na rysunku, pozycja wyjściowa jest korzystna. Osiągnęliśmy najwyższe ze wszystkich lat dochody i wydatki. Wykazany deficyt budżetu spowodowany jest niespotykaną dotychczas ilością inwestycji. Jasno sprecyzowany jest pomysł na jego pokrycie bez konieczności zadłużania gminy. Na koniec 2024 roku kwota zadłużenia spadnie poniżej poziomu 10 mln zł, co jest najniższym wskaźnikiem od lat. To efekt zdecydowanej postawy Radnych i trudnych rozmów w poprzednich latach. Skuteczność w pozyskiwaniu środków z programów rządowych oraz współpraca organów gminy przynosi efekty w postaci dofinansowania zadań i zakupów inwestycyjnych w sumie na kwotę 27 mln 757 tys. 377 zł.
DOCHODY gminy na rok 2024 zaplanowane zostały w wysokości 76.325.639,26 zł. Dochody bieżące określono na 62.272.029,38 zł. Podstawowym źródłem dochodów są: dochody własne gminy pochodzące z podatków i opłat lokalnych zarówno od osób fizycznych (5.015.608,26 zł), jak i osób prawnych (6.741.957,00 zł) oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT). Dochód z PIT wynosi 10.197.731,00 zł, a dochód z CIT to 2.426.259,00 zł. W dochodach bieżących zostały również po raz pierwszy uwzględnione możliwe do uzyskania wpływy ze zwrotu podatku VAT z inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych przez naszą gminę. Wynika to z faktu, że od 1. lipca 2023 r. gmina utworzyła Grupę VAT, co umożliwia nam ubieganie się o zwrot podatku VAT. Jest to niebagatelna kwota, bo aż 4.011.800,00 zł. Jedynym ograniczeniem dla zwrotu podatku VAT jest przeznaczenie tych pieniędzy na dalsze inwestycje dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Potrzeby w tym zakresie jaszcze mamy spore, więc przez najbliższe kilka lat ten zwrot VAT będzie korzystnie
wpływał na dochody bieżące gminy. W dochodach 2024 roku uwzględniono też subwencję oświatową (15.734.813,00 zł), część wyrównawczą subwencji ogólnej (4.951.112,00 zł), środki na zadania pomocy społecznej i program Rodzina (6.029.806,00 zł), a także wpływy z tytułu opłat mieszkańców za odbiór i utylizację odpadów (4.662.636,00 zł). Dochody majątkowe uwzględniają środki z Funduszu Polski Ład (Inwestycje Strategiczne + Odbudowa Zabytków) oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - ogółem to kwota 12.020.670,88 zł. Ponadto inne dochody majątkowe, w tym dochód ze sprzedaży nieruchomości i wykupu lokali mieszkalnych, szacuje się na 2.032.938,00 zł.
Procentowe zestawienie dochodów na rok 2024 przedstawia załączony wykres.
WYDATKI gminy planuje się na 84.871.693,26 zł. W tym wydatki bieżące na łączną kwotę 57.114.315,75 zł, które to środki będą przeznaczone na:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 44.097.740,95 zł, z tego na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.016.397,07 zł,
   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.081.343,88 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.324.443,25 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.698.483,55 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 3.000,00 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego (spłata odsetek) 990.648,00 zł.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości możliwej do zabezpieczenia „co najmniej minimum potrzeb własnych Gminy” [zapis z uzasadnienia uchwały budżetowej]. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z roku 2023 z uwzględnieniem planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio 6,6% dla zakupu towarów i usług oraz 12,3% na wzrost wynagrodzenia i pochodnych nauczycieli. Dla pracowników administracyjnych wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zgodnie z regulacją ustawową, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w roku 2024. Dziś już wiemy, że podwyżki dla nauczycieli będą wyższe (na poziomie 30%), ale w momencie konstruowania budżetu takie były założenia budżetowe i według takich zasad budżet został przygotowany.
Na finansowanie zadań oświatowych, oprócz subwencji oświatowej - ustalonej na rok 2024 w wysokości 15.734.813,00 zł - na bieżące koszty prowadzenia, utrzymania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dotacje podmiotowe do niepublicznych przedszkoli i szkoły, z dochodów własnych gminy będą angażowane środki finansowe w wysokości 9.974.479,70 zł.
Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie również są na bardzo wysokim poziomie, oszacowane zostały w wysokości łącznej 10.351.132,86 zł. Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2024 stanowią, obok dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, kwotę 4.738.940,29 zł. Na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się 4.662.636,00 zł [tyle, ile wpłynie od mieszkańców].
Wydatki majątkowe na wszystkie inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 27.757.377,51 zł, w tym: 9.482.073,00 zł ze środków Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne, 1.427.473,88 zł ze środków Funduszu Polski Ład - Odbudowa Zabytków, 1.111.124,00 zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz 2.330.631.07 zł na programy finansowane z udziałem środków UE. To wyraźny wzrost pomocy rządowej dla naszego samorządu. Wkład własny w inwestycjach Polskiego Ładu jest na poziomie 2-5% ich wartości kosztorysowej - dużo korzystniejszy dla samorządów niż inwestycje realizowane z udziałem środków UE. Procentowe zestawienie wydatków rok 2024 przedstawia załączony wykres.
Przychody budżetu planuje się ogółem na kwotę 10.836.893,00 zł, z czego: 6.138.393,72 zł - z funduszu dopłat BGK do SIM; 422.510,00 zł - z funduszu przeciwdziałania Covid-19; 300.200,00 zł - dodatkowe dochody na efektywność energetyczną; 3.004.950,28 zł - wolne środki; 970.839,00 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań UE. Rozchody budżetu planuje się na kwotę 2.290.839,00 zł i są to: 1.320.000,00 zł na wykup obligacji; 970.839,00 zł spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z UE.
Na koniec 2023 roku zadłużenie Gminy Czerwieńsk wyniesie 9.774.000,00 zł, a jego obsługa (spłata odsetek w 2024 roku) będzie nas kosztować 990.648,00 zł.
Rok 2024 będzie obfitować w długo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Wśród nich: budowa oczyszczalni z kolektorem tłocznym w Bródkach, budowa kolektora tłocznego i przepompowni P2 z Będowa do Nietkowic, uporządkowanie gospodarki ściekowej - zlewnia nr 5 w Nietkowicach, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Laskach i w Płotach, budowa drogi w Leśniowie Wielkim, remont ul. Kwiatowej w Nietkowie, modernizacja ul. Sportowej w Płotach i Zagórzu (ścieżka pieszo-rowerowa), przebudowa dróg gminnych: do jednostki wojskowej, ulicy Strażackiej w Czerwieńsku, na osiedlu ul. Kościuszki 127 w Nietkowie, budowa chodnika w Nietkowicach, zakończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Leśniowie Wielkim, remont chodników na ul. Łężyckiej, Słonecznej, Kukułczej w Czerwieńsku, zakończenie budowy stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku, budowa Gminnego Centrum Bezpieczeństwa, renowacja organów piszczałkowych w kościele w Czerwieńsku, rozpoczęcie prac przy odrestaurowaniu arboretum w Nietkowie, remont oczyszczalni w Dobrzęcinie, zakończy się budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej w Czerwieńsku (przydzielone zostaną 22 mieszkania), zakupiony zostanie piec do remizy OSP Leśniów Wielki, będzie wymiana wszystkich lamp oświetlenia ulicznego w gminie na LED (program „Rozświetlamy Polskę”), powstaną też nowe punkty świetlne oraz projekty oświetlenia zaplanowane w funduszach sołeckich, a w Leśniowie Małym zrealizowany będzie remont instalacji elektrycznej i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej.
Rada Miejska ostatecznie zadecydowała o przyjęciu budżetu gminy na sesji 20. grudnia. Przed nami ciekawy, obfity dla mieszkańców i znów intensywny przyszły rok. Taki budżet to mocny akcent na zakończenie VIII kadencji władz samorządowych Gminy Czerwieńsk. W części wykonawczej, w większości, będzie go realizować już kolejna kadencja sztafety pokoleń samorządowców naszej gminy i pewnie nie unikniemy jego korekt, ale szkielet głównych zadań będzie wyznaczał następcom kierunki rozwoju gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku - Krzysztof Smorąg

27.12.2023r.
Tradycji stało się zadość: ogrodzenie WDK znów budowano w ostatnich dniach roku22.12.2023r.
Astronomiczna zima zawitała do Nietkowa 22. grudnia o godzinie 4:28


19.12.2023r.
To już 30. Wigilia zorganizowana przez parafialny CARITAS
To była kolejna, już 30. Parafialna Wigilia dla osób starszych i samotnych z terenu naszej parafii. Kilkadziesiąt osób z terenu całej parafii przybyło do kościoła w Czerwieńsku, aby podczas Eucharystii podziękować Bogu za wszystkie dary, które od Niego otrzymali. W słowie kazania, które wygłosił ks. Mariusz, można było usłyszeć nie tyle o problemie ludzi samotnych, ile o problemie osamotnienia. W obecnych czasach wielu ludzi dotyka ta cywilizacyjna przypadłość - można żyć wśród innych ludzi i... czuć się osamotnionym.
Między innymi dla takich ludzi corocznie w naszej parafii przez wolontariuszy i parafialny CARITAS przygotowywana jest Wigilia - spotkanie, podczas którego można się spotkać z innymi, porozmawiać, podzielić się opłatkiem i życzeniami. Można też smacznie i bardzo dobrze zjeść, bo przygotowany posiłek jest najwyższej jakości. Żeby to wszystko się zadziało potrzeba ludzi, którzy poświęcą swój czas, energię, pieniądze i zaangażują się w organizację, obsługę, czy umilą obecnym czas poprzez występy kulturalne. Takie coroczne spotkania mają wielką wartość.

16.12.2023r.
Dokumentacja projektowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Nietkowie
W naszej gminie trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Zakończono już inwestycje w Płotach i w Sudole, mocno zaawansowana jest budowa nowej SUW w Czerwieńsku, a już czeka na realizację ujęcie wody w Nietkowie. Dotarliśmy do dokumentacji projektowej, którą posiada Spółka POMAK.
Woda uzdatniona z SUW Nietków zasila w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele przeciwpożarowe miejscowości Nietków, Laski i Boryń. Projekt automatycznej stacji uzdatniania wody w Nietkowie nie zakłada rozbiórek istniejących obiektów i infrastruktury - zakłada wyłączenie ich z eksploatacji i pozostawienie w gruncie po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na znaczne przekroczenia mętności, żelaza oraz manganu woda surowa podlega konieczności uzdatniania. Układ technologiczny, w tym instalacje i urządzenia do uzdatniania wody oraz tłoczenia wody uzdatnionej do sieci zlokalizowane będą w hali filtrów budynku technologicznego, projektowanego na działce o numerze geodezyjnym 1234 (działka z obecnie funkcjonującą SUW). Praktycznie: nowa SUW powstanie obok istniejącej.
Dokumentacja tego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zaprojektowanie budynku stacji uzdatniania wody. Projektuje się budynek w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 6,2 x 12,2 m. Budynek przeznaczony na pomieszczenie części technologii uzdatniania wody stacji obejmującej całość działki. Pomieszczenia znajdujące się w obiekcie to: hala filtrów, chlorownia, toaleta, rozdzielnia elektryczna i pomieszczenie agregatu prądotwórczego. Wykonana będzie modernizacja istniejących studni głębinowych, a cała technologia uzdatniania wody będzie realizowana w sposób automatyczny, bezpieczny i nowoczesny.
System monitoringu jakości wody ma spełniać najwyższe wymagania bezpieczeństwa i będzie zautomatyzowany. Według kosztorysu inwestorskiego inwestycja będzie kosztować 3.500.000,- zł brutto. Dokumentacja projektowa zawiera bardzo szczegółowe analizy, wyliczenia konstrukcyjne oraz technologiczne trudne do wyjaśnienia i zaprezentowania w krótkim artykule, ale ten dokument (projekt) jest przygotowany przez profesjonalistów z odpowiednimi uprawnieniami w swoich branżach. Zadanie to wykonała firma ProNovum Sp. z o.o. z Nowej Soli. Daje to gwarancję, że wszystko przygotowane jest na właściwym poziomie.
Celem planowanej inwestycji jest niezawodne i zgodne z wymaganiami jakościowymi zaopatrywanie ludność w wodę przy jednoczesnym założeniu, że zapotrzebowanie na wodę w rozpatrywanym rejonie sukcesywnie rośnie. Planowany okres użytkowania nowej Stacji Uzdatniania Wody w Nietkowie wynosi 50 lat. To sporo czasu. Mamy nadzieję, że gmina szybko przystąpi do realizacji tej inwestycji i sprawnie ją zrealizuje w najbliższym czasie. Skończą się wtedy coraz częstsze awarie, utyskiwania na brudną wodę, a poprawa jej jakości u odbiorców będzie wyraźna i satysfakcjonująca mieszkańców. Będziemy informować o postępach z realizacją tego zadania.

13.12.2023r.
Będzie w Gminie Czerwieńsk wymiana wszystkich opraw oświetlenia drogowego na oprawy LED
Program „Rozświetlamy Polskę” to jedna z ostatnich rozstrzygniętych rządowych inicjatyw, która ma przyspieszyć modernizację infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całej Polski. Program dotyczy modernizacji infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całego kraju - wymiany istniejących opraw świetlnych.
Oświetlenie typu LED charakteryzuje się długą żywotnością i niskim zużyciem energii. Zmiana opraw pomoże samorządom wygenerować oszczędności, które będzie można przeznaczyć na realizację innych projektów. Dzięki poprawie jakości oświetlenia na drogach, zwiększy się także bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Nie bez znaczenia są także kwestie związane z ochroną środowiska.
Szacowana ilość opraw oświetlenia drogowego w Polsce wynosi około 3,4 mln. Przeważająca większość z nich to energochłonne oświetlenie sodowe o mocy od 50 do 400 wat. Na potrzeby oświetlenia w całym kraju zużywane są około 3 terawatogodziny (TWh) energii elektrycznej rocznie. Dzięki programowi gminy zaoszczędzą ponad 1 mld zł na rok, nastąpi też redukcja emisji dwutlenku węgla i zużycie energii.
Nabór do programu „Rozświetlamy Polskę” został przeprowadzony w ramach dziewiątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Jego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a budżet wynosi prawie 1 mld zł. Poziom dofinansowania dla samorządu wynosi 80% wartości inwestycji, przy wkładzie własnym gminy na poziomie 20%. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką mogła wnioskować każda gmina, wynosił 4 mln złotych.
Rozstrzygając program przyznano dotacje dla 1214 zgłoszonych inwestycji. Wśród beneficjentów jest również Gmina Czerwieńsk, która przystąpiła już do stopniowej wymiany opraw oświetlenia ulicznego. Pozostało nam do wymiany jeszcze około 820 opraw świetlnych i zrobimy to ze wsparciem 1.200.800,- złotych. Takie dofinansowanie z programu zostało nam przyznane. Na razie to zadanie nie jest jeszcze ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok, ale jest to niepowtarzalna szansa by przyspieszyć proces modernizacyjny w naszej gminie. Pozwoli to ograniczyć wydatki na energię elektryczną już w najbliższej przyszłości, zredukuje tzw. ślad węglowy, poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także postawi trwałe fundamenty w kierunku rozwiązań klasy Smart City. Skokowa modernizacja gminnej infrastruktury oświetleniowej to wielka szansa, przed którą staje Gmina Czerwieńsk. Infrastruktura oświetlenia drogowego, którą ze środków programu Rozświetlamy Polskę zmodernizujemy, będzie nam towarzyszyć przez najbliższe 30-40 lat.

11.12.2023r.
Prognoza liczby ludności Gminy Czerwieńsk do 2040 roku
Właśnie opublikowano opracowanie „Prognozy ludności dla gmin na lata 2023 - 2040”, w którym pokazano jak każdego roku będzie zmieniała się liczba ludności w poszczególnych gminach. Według statystyk największe ubytki ludności będą odnotowywały gminy w północno-wschodniej Polsce. Tam w niektórych gminach szacuje się spadek ludności nawet o 40 procent! Ze spadkiem ludności powyżej 20% będzie musiała się też zmierzyć część gmin w województwie zachodniopomorskim. Ale są też gminy, w których prognozuje się mocny wzrost liczby ludności. Są to: Siechnice (dolnośląskie) - wzrost o 43,9%, Kosakowo (pomorskie) – wzrost o 42,5%, Kleszczewo (wielkopolskie) - 42,1%, Żukowo (pomorskie) - 41,2%, Czernica (dolnośląskie) - 40,3% oraz Kórnik (wielkopolskie) - wzrost o 34,6%.
Prognozę dla gmin obliczono w oparciu o dane statystyczne GUS, a także o dane dotyczące ruchu naturalnego i wędrówkowego (dane administracyjne). W prognozie uwzględniono wyłącznie migracje na pobyt stały. Za punkt startowy przyjęto stan oraz strukturę ludności według płci i roczników wieku w poszczególnych gminach w dniu 31 grudnia 2022 r. Ostatnim rokiem prognozy ludności gmin jest rok 2040.
W przypadku Gminy Czerwieńsk prognoza liczby ludności jest stabilna z tendencją spadkową. Bazą wyjściową jest liczba 10.067 mieszkańców na koniec 2022 roku. W kolejnych 10 latach, po początkowym wzroście, dojdzie do 10.120 (2029 rok), aby spaść do poziomu 10.071 w roku 2033. Następne lata to już powolny, ale wyraźny spadek liczby mieszkańców. Według autorów opracowania nasza gmina w 2040 roku będzie miała 9.957 mieszkańców. Analizując dane demograficzne można już zauważyć spadek liczby urodzeń dzieci w ostatnich latach. Programy socjalne i pomoc finansowa państwa dla rodziców niestety nie odwróciły tej sytuacji. W nadchodzących latach będzie to miało swoje odzwierciedlenie w ilości dzieci w przedszkolach i szkołach. A skoro mamy coraz mniej dzieci, przy stabilnej ilości mieszkańców aktywnych zawodowo (wiek do 65 lat), to logicznym wnioskiem jest wzrost liczby mieszkańców z grupy seniorów. Należy to wziąć pod uwagę szykując strategiczne prognozy i kierunki rozwoju naszej gminy.

07.12.2023r.
Jak się buduje ogrodzenie Domu Kultury
Nie mamy szczęścia do inwestycji realizowanych z funduszu sołeckiego. Prawdę powiedziawszy trudno określić dlaczego… Kolejny już rok z rzędu, próbując zamknąć remont całego ogrodzenia Domu Kultury, napotykamy jakieś piętrzące się trudności.
Zadania do funduszu sołeckiego przyjmowane są we wrześniu każdego roku, a następnie sołtys przekazuje specjalny wniosek do UGiM w Czerwieńsku celem ujęcia ich w budżecie gminy na kolejny rok. Wszystkie terminy i procedury są przestrzegane pryncypialnie, więc wydaje się wszystkim, że budowa modułowego ogrodzenia za WDK powinna być zrealizowana wiosną, albo latem - to powinno zająć kilka, no może kilkanaście dni. Każdy, kto robił takie ogrodzenie, wie o tym doskonale. Czasu na przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy (jest to  zadanie UGiM) jest baaaardzo dużo i nie powinno stanowić problemu dla doświadczonych urzędników. Jednak „coś” nie funkcjonuje w tym systemie prawidłowo, bo kolejny rok z rzędu realizacja takiego zadania jest przesuwana, przesuwana… aż nadchodzi grudzień i nagle wszystkim zaczyna się bardzo śpieszyć.
Aura płata psikusy i tegoroczny atak zimy w pierwszych dniach grudnia można było przewidzieć. Mróz i duże opady śniegu obnażyły nie tylko źle funkcjonujący system zimowego utrzymania dróg w Nietkowie i całej gminie, ale też wpłynęły destrukcyjnie na pomysł budowy ogrodzenia WDK w grudniu. Oczywiście, jeśli przyjdzie odwilż będzie można to zadanie zrealizować „na zapalenie płuc”, ale czy o to chodzi przy realizacji funduszu sołeckiego? Czy tak powinna wyglądać realizacja zadań w sołectwach? Wnioski muszą zostać szybko wdrożone w życie.

04.12.2023r.
Kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg w Nietkowie
No, i zasypało nas śniegiem... Pierwszy poważny atak zimy przyjęliśmy z godnością, ale wszyscy widzą słabą skuteczność w usuwaniu skutków opadów śniegu. Na bocznych drogach gminnych jak do tej pory nie było żadnej piaskarki, czy pługu. Taka sytuacja powtarza się od lat i jest powodem kpin oraz licznych wyrazów irytacji: znów zima zaskoczyła drogowców. Przypominamy więc podstawowe informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych i drogi powiatowej w Nietkowie (od kościoła w kierunku Lasek). Zadanie to w sezonie 2023/2024 realizuje gminna spółka POMAK. Drogę wojewódzką nr 279 utrzymuje Rejon Dróg Wojewódzkich i różnicę widać gołym okiem.
Zgodnie z podpisaną umową wszystkie drogi gminne i powiatowe w granicach Gminy Czerwieńsk utrzymywane są w V standardzie zimowego utrzymania dróg. To oznacza, że "jezdnia będzie odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony będzie co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia będzie posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu." Przewiduje się dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte. I tak: PO USTANIU OPADÓW - śnieg luźny ma być usunięty do 16 h; śnieg zajeżdżony może występować; zaspy powinny być usunięte do 24 h.
Wszelkie uwagi, zdarzenia kryzysowe i interwencje należy kierować do wykonawcy pod numer telefonu 68 327-85-62, a poza godzinami pracy interwencje można zgłaszać pod numerem telefonu 781-802-605 (telefon alarmowy - czynny 24h/7dni w tygodniu). Uwagi i interwencje, zwłaszcza dotyczące utrzymania chodników wzdłuż działek gminnych i przystanków autobusowych, można też zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku - telefon nr 68 327-85-65. Ponadto, przy braku połączenia na powyższe numery, swoje uwagi można też zgłosić poprzez aplikację e-usterka (dostępna jest na stronie internetowej urzędu gminy), a także poprzez kontakt mailowy na adres urzędu gminy: drogi@czerwiensk.pl.

02.12.2023r.
Pierwsze duże opady śniegu w Nietkowie w tym sezonie

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści