grudzień 2021 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

GRUDZIEŃ 2021

31.12.2021r.
W rok 2022 wchodzimy z uchwalonym budżetem Gminy Czerwieńsk
Burmistrz Czerwieńska do 15 listopada przedkłada projekt budżetu do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Czerwieńsku (drugi egzemplarz budżetu przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze). Radni otrzymują dokument finansowy skonstruowany według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo do wykazu tabelarycznego dołącza się uzasadnienie, materiały uzupełniające i objaśnienia zapisów szczegółowych. Budżet naszej gminy na 2022 rok przygotowany został w taki sposób, że dochody budżetu są niższe od wydatków. Dochody szacowane są na 51.509.046,69 zł, a wydatki 60.202.650,55 zł. Mówimy więc, że budżet jest deficytowy, a wysokość deficytu (różnica między wydatkami a dochodami) to kwota 8.693.603,86 zł. Ten deficyt planuje się pokryć przychodami z dotacji (145.359,46zł), z uzupełnienia dochodów gminy z budżetu państwa (1.356.488,00zł), zaangażowania wolnych środków budżetowych (1.197.443,00zł), a także z pożyczek i kredytów (1.805.849,00zł) oraz emisji obligacji na kwotę 6.294.723,00zł.
Ta mocno skomplikowana układanka finansowa spełnia wymogi formalne, jakie przed tym dokumentem stawia Regionalna Izba Obrachunkowa. Budżet gminy na rok 2022 otrzymał opinię pozytywną RIO. Struktura wydatków budżetu naszej gminy przez kilka ostatnich lat wyglądała podobnie: 1/3 wydatków przeznaczone było na zadania pomocy społecznej, 1/3 wydatków pochłaniała szeroko pojęta oświata i edukacja, a 1/3 pozostawała na wszystkie pozostałe zadania i inwestycje (w tym na spłatę zadłużenia gminy). Zaplanowane wydatki na rok 2022 łamią jednak ten schemat. 37,83% przeznaczymy na oświatę i wychowanie (bez CUW), szeroko pojęta pomoc społeczna i program Rodzina to dla gminy wydatek na poziomie 21,63%. Te dwa zakresy działania gminy to finansowo prawie 60% wydatków - z ewidentną dominacją wydatków na oświatę i wychowanie. Pozostałe wydatki w ujęciu procentowym kształtują się następująco: rolnictwo i kanalizacja (6,07%), transport i drogi (8,46%), administracja publiczna z CUW (9,18%), gospodarka komunalna, zieleń i oświetlenie uliczne (3,21%), gospodarka odpadami (4,12%), kultura fizyczna (2,57%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,91%). Szczegółowe wartości przedstawia załączony wykres.
Przygotowanie budżetu gminy na 2022 rok nie było zadaniem łatwym. Stoi przed nami wiele wyzwań, pojawiają się nowe możliwości inwestycyjne (Polski Ład, program dla gmin popegeerowskich), zmienia się otoczenie prawne, trudny do przewidzenia jest przyszły wpływ pandemii na funkcjonowanie przedsiębiorstw i urzędów, wyraźnie widoczny jest wzrost inflacji, cen prądu i gazu, które to będą miały wpływ na modyfikację wydatków budżetowych, itp. W tych dość niepewnych czasach gmina musi realizować swoje zadania w sposób racjonalny, efektywny i na jak najwyższym poziomie. Mimo tych wszystkich obaw budżet Gminy Czerwieńsk na rok 2022 został przez Radę Miejską w Czerwieńsku na ostatniej w tym roku sesji - w dniu 29. grudnia - przyjęty do realizacji. W nadchodzący Nowy Rok wchodzimy więc z zatwierdzonym budżetem i wielkimi nadziejami związanymi z dalszym rozwojem naszej gminy.

28.12.2021r.
Pilna interwencja w Nietkowie i pomoc Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

27.12.2021r.
Duży spadek zakażeń koronawirusem w naszym regionie
W świąteczną niedzielę 26 grudnia w województwie lubuskim potwierdzono 260 nowych przypadków koronawirusa. To zaledwie 42 proc. tego, co było w poprzednią niedzielę (19 grudnia mieliśmy w regionie lubuskim 625 infekcji). W naszym powiecie wykryto 24 nowe przypadki.
Statystyka zachorowań wyraźnie spada. Wskaźnik zakażeń w województwie już czternasty kolejny dzień poszedł w dół i wynosi 35,00 osób na 100 tys. mieszkańców. Dwa tygodnie temu średnia wynosiła 71,12 i była ona rekordowa w trakcie czwartej fali. Jak łatwo dostrzec, w ciągu dwóch tygodni czwarta fala opadła już więcej niż o połowę swojej najwyższej wysokości.
Stopniowo polepsza się też sytuacja w lubuskich przychodniach i szpitalach. Choć liczba hospitalizowanych wzrosła od pierwszego dnia świąt o jedną osobę i wynosi teraz 594, to jednak o pięć osób zmniejszyła się liczba pacjentów wymagających respiratora. Teraz do tego aparatu jest podłączonych 35 osób. W niedzielę w całej Polsce potwierdzono 6252 zakażeń, poinformowano też o 16 zgonach związanych z COVID-19. Te statystyki uspokajają, dając realną nadzieję na poprawę i utrwalenie tendencji spadkowej zachorowań. Specjaliści podkreślają, że duża w tym zasługa szczepień. Gmina Czerwieńsk ma 56,9 proc. wyszczepialności - to daje nam 3. miejsce w powiecie zielonogórskim.


21.12.2021r.
Kolejne zdjęcia historii OSP Nietków: 55-lecie jednostki OSP (2001r.) i otrzymanie mercedesa od PSP (2010r.)

17.12.2021r.
Nowe obostrzenia w związku z COVID-19
Informujemy: w związku z dużą liczbą zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 od 15 grudnia 2021r. zostały zaostrzone limity osób:
  • transport zbiorowy – max. 75 proc. obłożenia
  • restauracje, bary i hotele – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób
    zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19)
  • kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla
    osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19). Dodatkowo, w kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia
    i picia podczas seansów.
Nauka zdalna:
  • od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie.
  • żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.
Zamknięte kluby i dyskoteki:
  Od 15 grudnia do odwołania zostaną zamknięte kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem będzie Sylwester
  (od 31.12 - do 01.01). Tej nocy imprezy będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 100 osób (limit nie dotyczy osób,
  które posiadają certyfikat COVID-19).
Wprowadzone zostają obowiązkowe testy na koronawirusa. Od 15 grudnia każda osoba przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na COVID-19. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem. Co ważne, zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku testowania. Od 15 grudnia obowiązkowy test będzie dotyczył także osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji również zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania.

14.12.2021r.
Końcowy montaż elementów ogrodzenia frontowego WDK

11.12.2021r.
Zimowe utrzymanie dróg w Nietkowie
Zima zawitała u nas na dobre. Warto przypomnieć podstawowe informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych i drogi powiatowej w Nietkowie (od kościoła w kierunku Lasek). Zadanie to w sezonie 2021/2022 będzie realizować spółka POMAK, która podpisała stosowną umowę z Gminą Czerwieńsk. Drogę wojewódzką nr 279 utrzymuje Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Wszystkie drogi gminne i powiatowe w granicach Gminy Czerwieńsk utrzymywane będą w V standardzie zimowego utrzymania dróg. To oznacza, że: "jezdnia będzie odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony będzie conajmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia będzie posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu." Ponadto przewiduje się dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte. I tak: PO USTANIU OPADÓW - śnieg luźny ma być usunięty do 16 godzin; śnieg zajeżdżony może występować; zaspy powinny być usunięte do 24 godzin.
Wszelkie uwagi, zdarzenia kryzysowe i interwencje należy kierować do wykonawcy pod numer telefonu 68 327-85-62, a poza godzinami pracy interwencje można zgłaszać pod numerem telefonu 781-802-605 (telefon alarmowy - czynny 24h / 7dni w tygodniu). Uwagi i interwencje, zwłaszcza dotyczące utrzymania chodników wzdłuż działek gminnych i przystanków autobusowych można też zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku - telefon nr 68 327-85-65. Ponadto, przy braku połączenia na powyższe numery, swoje uwagi można też zgłosić poprzez aplikację e-usterka (dostępna jest na stronie internetowej urzędu gminy), a także poprzez kontakt mailowy na adres urzędu gminy: drogi@czerwiensk.pl. Życzymy mieszkańcom łagodnej zimy i jak najmniej powodów do podejmowania interwencji.

09.12.2021r.
Warsztaty makramowe w naszym Domu Kultury

07.12.2021r.
Przygotowania do Misji Parafialnych - nowe wyposażenie kościoła

06.12.2021r.
Pierwsze opady śniegu w Nietkowie w tym sezonie

04.12.2021r.
Wybory sołtysa sołectwa Laski oraz wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czerwieńsku
W najbliższym czasie szykują nam się wybory sołtysa w Laskach. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czerwieńsku, po decyzji mieszkańców sołectwa Laski o przyjęciu rezygnacji dotychczasowego sołtysa, zostaną przeprowadzone wybory sołtysa w dniu 17. grudnia 2021 roku na zebraniu mieszkańców sołectwa, które zwołane zostało na godzinę 17:00.
Jak się dowiadujemy z obwieszczenia Burmistrza Czerwieńska z dnia 2 grudnia 2021r. w obwodzie głosowania nr 7, obejmującym swym zasięgiem terytorialnym mieszkańców Lasek, przeprowadzone zostaną również wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Termin wyborów ustalił wojewoda lubuski na dzień 20. lutego 2022 roku. Tradycyjnie, siedziba obwodowej komisji wyborczej będzie się mieściła w WDK Laski 30A. Lokal ten jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. W związku z panującymi ograniczeniami sanitarnymi można będzie głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I najpóźniej do dnia 5. lutego 2022 roku, z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania powinien zgłosić do dnia 15. lutego 2022 r. Wyborcy będą mogli oddać swój głos również przez pełnomocnika. Mogą to zrobić wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Czerwieńska najpóźniej do dnia 11. lutego 2022 roku. Głosowanie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czerwieńsku, w lokalu wyborczym w Laskach, odbywać się będzie w dniu 20. lutego 2022 roku od godz. 7:00 do godz. 21:00.

01.12.2021r.
Wracają ograniczenia związane z koronawirusem

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści