czerwiec 2021 - www.nietkow.pl

POLUB NOWY
fanpage Nietków.pl
Przejdź do treści

CZERWIEC 2021

30.06.2021r.
Nie bądź obojętny - zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami
Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.
W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty gospodarujące odpadami. Odpady nielegalnie deponowane są na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, opuszczonych terenach przemysłowych. Duży problem stanowi również porzucanie odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. W związku z tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają. Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika z rynku, pozostawiając problem właścicielowi. No i wtedy zaczynają się poważne problemy. Zgodnie z ustawą o odpadach, to posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.
Należy zachować dalece idącą ostrożność, dokładnie weryfikować firmy, z którymi zawierane są umowy oraz regularnie kontrolować wynajmowane pomieszczenia i grunty. W przeciwnym wypadku kosztem utylizacji takich odpadów, który często może wynosić kilka milionów złotych, mogą zostać obciążeni właściciele gruntów. Ograniczone zaufanie oraz rzetelna analiza umów i osób z którymi je zawieramy mogą zaoszczędzić sporych kłopotów finansowych. Należy pamiętać, że przyjmując na swój teren odpady, bierzemy na siebie olbrzymi koszt ich utylizacji, o który wzbogaciła się najprawdopodobniej jakaś zorganizowana grupa przestępcza.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska apeluje do wszystkich, aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informowali Policję oraz Inspekcję Ochrony Środowiska o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska. W celu ułatwienia zgłaszania tego rodzaju nielegalnej działalności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie np. nielegalnego składowiska odpadów. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis danego zgłoszenie (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy. Wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach w konkretnej sprawie. Pamiętajmy o odpowiedzialności za nasze dobro wspólne jakim jest środowisko naturalne - dzięki działaniom organów ochrony środowiska oraz obywateli chronimy je i ograniczamy negatywne skutki działalności mafii śmieciowej. Bądźmy czujni i reagujmy na nielegalne wysypiska odpadów.

26.06.2021r.
VIII klasa zakończyła rok szkolny i edukację w szkole podstawowej

24.06.2021r.
Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Czerwieńska

23 czerwca obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku. Radni debatowali nad "Raportem o stanie Gminy Czerwieńsk za 2020 rok". Konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy takiego dokumentu wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w 2018 roku i trzeci już rok z rzędu jest realizowane obligatoryjnie we wszystkich samorządach w Polsce.

Zgodnie z przepisami do 31 maja każdego roku Burmistrz Czerwieńska przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego. Raport został złożony do biura rady terminowo. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Po zaprezentowaniu przez Burmistrza Piotra Iwanusa treści raportu odbyła się debata nad jego treścią. W dyskusji zaprezentowano opinie poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej, a następnie indywidualną ocenę radnych. Wiele szczegółów związanych z formą i zakresem tego dokumentu omówionych zostało podczas prac w komisjach, stąd podczas sesji głos zabrało tylko kilkoro radnych. Generalna ocena "Raportu o stanie Gminy Czerwieńsk za 2020 rok" oraz działalności Burmistrza Czerwieńska wypadła pozytywnie. Realizacja zadań stojących przed gminą prowadzona była w wyjątkowo trudnej sytuacji pandemicznej, a mimo to udało się zrealizować wiele inwestycji. Nie musieliśmy ograniczać wydatków. Radni widzą efekty pracy, duże zaangażowanie i aktywność burmistrza w realizację zadań stojących przed naszą gminą. Potwierdziło to głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania. Piotr Iwanus trzeci już raz w historii gminy otrzymał wotum zaufania.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogli zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciał zabrać głos w debacie, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20 000 mieszkańców). Zgłoszenie należało złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wszystkie te informacje oraz raport o stanie gminy zamieszczone były zarówno na stronie internetowej www.czerwiensk.pl, jak i w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk. Spełnione zostały wszystkie warunki do bezpośredniego udziału mieszkańców w debacie, ale zgłoszeń do zabrania głosu w debacie nie było. Szkoda...

Podczas sesji radni ocenili działalność Burmistrza w roku poprzednim również pod kątem realizacji budżetu. W tym zakresie szczególną rolę odgrywa Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, która bardzo wnikliwie kontroluje realizację budżetu. To na jej wniosek, opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze, podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie absolutorium. W tym roku żadnych niespodzianek nie było. Po podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za 2020 rok Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus jednomyślnie otrzymał absolutorium za rok 2020.

W trakcie sesji podjęto też wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały Rady Miejskiej. Wśród nich m.in. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nietkowa. Treść podjętych uchwał publikowana jest w BIP-ie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Wszystkich czytelników zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznych tych dokumentów.


23.06.2021r.

Zawody wędkarskie

Ograniczenia pandemiczne dotknęły również wędkarzy, ale z satysfakcją informujemy, że wszystko powoli wraca do normalności. Już w najbliższą niedzielę rano - 27 czerwca 2021 r. - na rzece Odrze odbędą się zawody wędkarskie koła wędkarskiego SUMIK w Nietkowie.

Zawody te są zatwierdzone przez PZW, a ich atrakcją jest rywalizacja o Puchar Prezesa Koła. Długo oczekiwany sezon wędkarski i coroczna rywalizacja wędkarzy nabiera rozpędu. Zapisy uczestników do zawodów przy stawie "Czerepak" od godz. 5:00 do godz. 5:30.

Ważna informacja jest też taka, że zawody te są wliczane do klasyfikacji Grand Prix 2021 koła wędkarskiego SUMIK. Można zdobyć wiele punktów do klasyfikacji - ZAPRASZAMY.


21.06.2021r.
W niemiłosiernym upale ODRA Nietków remisuje 3:3 z wiceliderem IV ligi ILANKĄ Rzepin

19.06.2021r.
Nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów
W dniu wczorajszym, 18 czerwca 2021 roku, trzydziestu sześciu uczniów zostało docenionych za wyniki w nauce i mogło pochwalić się swoimi sukcesami w nauce w wyjątkowym roku szkolnym 2020/2021.
Burmistrz  Czerwieńska Piotr Iwanus serdecznie pogratulował uczniom uzyskania  bardzo dobrych wyników w nauce oraz wszelkich osiągnięć. Należy  podkreślić fakt że pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej oraz  trudności związanych ze zdalnym nauczaniem uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki. W grupie wyróżnionych byli też najlepsi uczniowie ze szkoły podstawowej w Nietkowie.
Przyznanie nagród Burmistrza  Czerwieńska ma na celu promowanie uczniów, którzy uzyskają wysokie  wyniki w nauce, a także posiadających szczególne osiągnięcia  wykraczające poza program szkolny w dziedzinach nauki, sztuki, sportu  lub w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska oraz motywowanie  uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy i podejmowania działań mających  na celu odkrywanie uzdolnień i rozwijania talentów. Nagrody w imieniu burmistrza wręczył Sekretarz Gminy Paweł Wikiera. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

17.06.2021r.
Musimy nauczyć się oszczędnie gospodarować wodą
Śnieżna zima i deszczowy początek roku poprawiły sytuację hydrologiczną w kraju, ale to nie oznacza, że zniknął problem suszy. Niski poziom wody w rzekach i studniach oznacza, że w wielu miejscach zaczyna jej po prostu brakować. Dlatego niektóre gminy wprowadzają zakazy podlewania ogrodów przydomowych, działkowych i terenów zielonych. Pojawiają się też apele o oszczędzanie wody.
Województwo lubuskie po raz kolejny jest najbardziej suchym województwem w Polsce. Sytuacja jest bardzo poważna. Według danych IUNG w Puławach Klimatyczny Bilans Wodny (KBW) w lubuskiem wynosi od -200mm aż do -249mm. Takie wskaźniki oznaczają znaczny ubytek wody spowodowany brakiem opadów deszczu oraz wysokim parowaniem na naszym terenie. Zjawisko suszy dotyka również naszą gminę - rzeka Odra ma dość niski stan wody, a poziom pokładów wodonośnych w naszym regionie stale ulega obniżaniu.
Gleby w wielu miejscach są bardzo przesuszone. Dodatkowo obserwuje się opadanie poziomu wód w rzekach i jeziorach. Rolnicy liczą straty po suchej wiośnie, a porządnych opadów nie widać na horyzoncie. Występują też problemy w zaopatrzeniu w wodę pitną dla mieszkańców. Kolejny raz prezes spółki POMAK apeluje do mieszkańców Gminy Czerwieńsk o racjonalne wykorzystywanie wody do celów konsumpcyjnych oraz o ograniczenie zużycia wody do podlewania ogródków i trawników w godzinach od 6:00 do 22:00. Stosując się do tego apelu możemy uniknąć przerw w dostawie wody i zdarzających się coraz częściej awarii na ujęciach wody pitnej.
Zasoby wodne ulegają stałemu zmniejszaniu. W zeszłym roku też w naszym województwie panowała susza. Tak suche okresy w przyszłości będą się coraz częściej powtarzać, a to już bardzo źle wróży na kolejne lata… Oby te pesymistyczne prognozy nie sprawdziły się.

14.06.2021r.
Plaga komarów znów nawiedziła naszą gminę
To już staje się regułą, że w połowie czerwca mamy plagę komarów. Gorąca i wilgotna aura to idealne warunki do namnażania się komarów. Komary, choć małe, potrafią zrujnować wypoczynek. Dobrze o tym wiedzą ci, którzy spędzają urlop na terenach leśnych albo nad rzekami i jeziorami. Czasem ciężko się od nich odpędzić, a gdy ugryzą, swędzenie może doprowadzać nas do szału.
W tym sezonie znów komarów jest bardzo dużo - nie tylko w Nietkowie. To zasługa wilgotnej i gorącej aury, ale również wysokiego poziomu Odry, do którego doszło po obfitych opadach na południu kraju. Kilkanaście dni temu Odra miała przekroczony stan alarmowy. Komary mają idealne warunki do rozmnażania się, a przez to atakują nas bardzo boleśnie. Mieszkańcy skarżą się na istną plagę komarów, które nie pozwalają im na aktywność poza domem, prace gospodarcze w obejściu, a także prace na działce i w polu. Ponoć krwiopijcy nie obawiają się żadnych sposobów, nawet dotychczas najbardziej skutecznych.
Naukowcy twierdzą, że kąsają jedynie komarzyce, które stanowią aż 90 procent wszystkich komarów. Samce nie są krwiożercze i żywią się jedynie pyłkami kwiatów. Komarzyce potrzebują krwi, aby móc po kilku dniach złożyć około 300 jaj w stojących zbiornikach, z których wyklują się kolejne komary - głównie płci żeńskiej. Komary, podobnie jak ludzie, próbują napełnić brzuchy jak najmniejszym kosztem. Aby było to możliwe, wykorzystują szereg swoich receptorów, za pomocą których ustalają przyszłą ofiarę. Najważniejszy z nich bada zawartość dwutlenku węgla w powietrzu. W ten właśnie sposób wiedzą, gdzie znajdują się ludzie lub zwierzęta. Im więcej dwutlenku węgla wydychamy, tym stajemy się lepszym celem dla komarów. Nic więc dziwnego, że owady te najczęściej atakują osoby, które mają szybki oddech, szybko się męczą lub uprawiają sporty. Ci ostatni z komarami mają wyjątkowo pod górkę, ponieważ dokuczliwe owady zainteresowane są kwasem mlekowym, który powstaje w mięśniach podczas wysiłku fizycznego. Wraz z potem kwas ten jest wydzielany w powietrze. Komary bardzo szybko go wyczuwają, dlatego wokół osób biegających lub jeżdżących na rowerach często unosi się obłok much lub komarów. Owady najczęściej gryzą bezpośrednio w mięśnie.
Niektóre samorządy próbują walczyć z plagą komarów. Niestety, większość środków chemicznych działa krótkotrwale. W mokre dni akcje odkomarzania skazane są na niepowodzenie, a ich skuteczność po opadach deszczu maleje do zera. Poza tym środki chemiczne działają nie tylko na komary. Udowodnione jest szkodliwe działanie tych środków np. na pszczoły. Aby opryski były skuteczne powinny być przeprowadzone na dużych powierzchniach (np. nad zbiornikami i ciekami wodnymi, terenami po podtopieniach i powodziach oraz w lasach). Jeśli zabiegi będą prowadzone na małych działkach, a sąsiednie nie będą objęte zabiegiem, to po kilku godzinach komary pojawiają się znów. Mimo, że od lat Gmina Czerwieńsk dość skutecznie walczy z meszkami, to z powyższych powodów gmina nie planuje oprysków na komary - nawet w parkach, na placach zabaw, czy ścieżkach rowerowych. Musimy z nimi dawać sobie radę sami...

10.06.2021r.
Rozpoczęły się przygotowania do dożynek '2021
9 czerwca odbyło się spotkanie Burmistrza Czerwieńska oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej z sołtysami naszej gminy, Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk oraz Dyrektorką MGOK. W toku obrad burmistrz Piotr Iwanus poinformował o rozpoczęciu przygotowań do obchodów Święta Plonów '2021. Pomimo istniejących ograniczeń nadszedł czas podjęcia ostatecznej decyzji co do intencji przeprowadzenia tych uroczystości. W świetle znoszenia ograniczeń pandemicznych pojawia się realna szansa na przeprowadzenie Święta Plonów według dotychczasowych i wypracowanych od wielu lat zasad.
Dożynki zostaną przeprowadzone w Nietkowie w dniu 14 sierpnia. Rozpoczną się o godzinie 13:30 uroczystą Mszą św. w naszym kościele, a następnie korowód dożynkowy tradycyjną trasą przejdzie w rejon parku. Tutaj odbędą się główne uroczystości i rozstrzygnięte zostaną konkursy dożynkowe. Jest wielce prawdopodobne, że taka uroczystość będzie historyczną i ostatnią w parku w Nietkowie, ponieważ w krótkim czasie po dożynkach planuje się rozpoczęcie prac wykonawczych związanych z rewitalizacją parku. Można się więc pokusić o stwierdzenie, że "to będą ostatnie takie dożynki w Nietkowie". Mamy nadzieję, że pandemia nie wpłynie negatywnie na tą imprezę.

07.06.2021r.
Gwałtowne zjawiska pogodowe są bardzo niebezpieczne
W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczne zmiany stanu pogody -  czasami są one bardzo niebezpieczne. Wichury, burze, gwałtowne opady  deszczu, itp. Czy można się jakoś zabezpieczyć przed skutkami tych  zjawisk? Oto kilka rad.
1.  Odszkodowanie za  zniszczenia spowodowane spadającymi dachówkami lub konarami. W tym  zakresie wiele zależy od tego, co jest przyczyną upadku dachówki lub  gałęzi na nasze mienie. Odpowiedzialność powinien ponieść właściciel  budynku, który spowodował uszkodzenie (tzw. odpowiedzialność cywilna).  Jeśli np. drzewa nie znajdują się na naszej posesji, nie są zadbane,  rosną przy drodze i przewrócą się na nasz samochód lub ogrodzenie, to  odpowiedzialność ponosi zarządca drogi. To z jego ubezpieczenia będzie  wypłacone odszkodowanie za straty.
2. Złamane drzewo na  naszej posesji. Tu obowiązuje prosta zasada: moja posesja - mój  problem. Inaczej jest, gdy złamane drzewo zagraża życiu - wtedy należy  wezwać Straż Pożarną. Jeśli drzewo się już przewróciło i nie zagraża  życiu mieszkańców, to interwencja strażaków jest zbędna. Złamane części  drzewa należy usunąć samodzielnie. Jeżeli chcemy ściąć całe uszkodzone  drzewo na swojej posesji, a nie jest to drzewo owocowe, to niezbędne  jest dokonanie zgłoszenia takiego zamiaru do urzędu gminy.
3.  O zniszczeniach, ułamanych konarach i powalonych drzewach, gdy to  zagraża przechodniom zawiadamiamy Straż Pożarną. We wszystkich innych  przypadkach przekazujemy informację do właściciela terenu - osoby  prywatnej, nadleśnictwa (lasy) lub urzędu gminy (w przypadku terenów  gminnych).
4. Żeby uchronić sprzęt elektroniczny przed  skutkami burzy zazwyczaj wystarczy samo wyłączenie sprzętu. Aby mieć  jednak całkowitą pewność, że np. uderzenie pioruna w linię energetyczną  nie zniszczy sprzętu, najlepiej na czas gwałtownych wyładowań wyłączyć  (wykręcić) bezpieczniki. Pozostaje też kwestia telefonów komórkowych -  najlepiej taki telefon wyłączyć, z reguły jednak wystarczy z niego nie  korzystać w czasie burzy. Zwłaszcza na otwartej przestrzeni.
5.  Według specjalistów udarzenie pioruna w samochód nie stanowi zagrożenia  dla osób znajdujących się w pojeździe. Samochód stanowi więc bezpieczne  schronienie przed burzą pod warunkiem, że nim nie jedziemy i nie   narażamy się na spadające konary drzew... Warto też pamiętać, że  chroniąc się w samochodzie nie należy dotykać jego metalowych części.  Trzeba też zwrócić uwagę, aby pojazd nie był zaparkowany pod drzewem.
Przypominamy  tych kilka oczywistych faktów, aby być lepiej  przygotowanym w sytuacji  gwałtownych zdarzeń pogodowych. Oby ich nie  było, albo chociaż było  jak najmniej...

04.06.2021r.
Powrót do tradycyjnej procesji na Boże Ciało    - więcej zdjęć w galerii

01.06.2021r.
Ekologiczny Dzień Dziecka w naszej szkole podstawowej

Copyright by Krzysztof Smorąg

Strona prowadzona jest społecznie pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Nietkowa
Adres do korespondencji: Dom Kultury w Nietkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 87, 66-016 Nietków
Kontakt e-mail:             stronanietkowa@o2.pl

Za pośrednictwem fanpage FB:      Nietków.pl
Telefon do Sołtys Nietkowa: +48 509 412 393
Wróć do spisu treści