wrzesień 2017 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

WRZESIEŃ 2017

30.09.2017r.

Ruszyła termomodernizacja i remont remizy OSP


28.09.2017r.

Obradowała Rada Miejska w Czerwieńsku
Podczas wrześniowej  sesji Rady Miejskiej radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania  budżetu gminy za pierwsze półrocze bieżącego roku wraz z informacją o  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacja ta była  przedmiotem szczegółowych prac w komisji finansów, a dobra informacja  jest taka, że kondycja budżetu - mimo dużych obciążeń inwestycyjnych -  jest na dobrym poziomie. Dyscyplina w realizacji zarówno dochodów, jak i  wydatków gminy pozwala na realizację wielu ważnych dla mieszkańców  przedsięwzięć.
Efektem  podsumowania budżetu za 1. półrocze są zazwyczaj jego zmiany. Tak też  było podczas sesji Rady Miejskiej. Na wniosek Burmistrza Czerwieńska  radni zdecydowali o przesunięciu środków na realizację nowych zadań. Dobre  wiadomości dla mieszkańców Nietkowa są takie, że przesunięto środki na  pogłębienie przystani rzecznej w Nietkowie (ponad 50 tyś. zł). Prace te  zostały już wykonane i przystań od połowy sierpnia ma komfortowe  połączenie z nurtem Odry. Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy  odcinka drogi od Borynia w kierunku przystani rzecznej (1580m) i  wydzielono w budżecie pozostałą kwotę na realizację tej inwestycji.  Kilka dni temu ogłoszono już przetarg na wykonanie tego zadania, a  termin jego zakończenia planuje się na 15 listopada br. Kolejne dobre  wiadomości dotyczą realizacji termomodernizacji 11 obiektów w gminie (w  tym trzech w Nietkowie). Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i nie  ma zagrożeń w ich realizacji. W Nietkowie widać postęp prac na obiekcie  remizy OSP. W szkole i w WDK wiele prac wykonano w wakacje. Pierwsze  efekty będzie można już odczuć w nadchodzącym sezonie grzewczym.  Niebawem będzie można też zaobserwować zmiany na placu rekreacyjnym,  który jest inwestycją finansowaną z funduszu sołeckiego Nietkowa (to  również część składowa budżetu gminy). W październiku na placu pojawią  się pierwsze elementy wyposażenia. Pozostałe będą zamontowane na wiosnę.  Nadal jest nadzieja, że uda się pozyskać dofinansowanie tego zadania z  LGD "Między Odrą a Bobrem".
Podczas  sesji radni wysłuchali też informacji o stanie realizacji zadań  oświatowych w Gminie Czerwieńsk w roku szkolnym 2016/2017. W związku z  głęboką reformą szkolnictwa i wielkim zakresem zmian w oświacie stanowi  ona ciekawy materiał o charakterze historycznym i będzie można  wykorzystywać go do zestawień porównawczych w najbliższych latach. Radni  podjęli też wszystkie przygotowane projekty uchwał. Dotyczyły one m.in.  dofinansowania dokumentacji projektowej dostosowującej przeprawę  promową w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną, zwiększono diety  sołtysów (w ostatnim czasie rezygnacje złożyło pięciu sołtysów),  zwiększono też diety radnych i wynagrodzenie Burmistrza Czerwieńska,  przyjęto pakiet uchwał dotyczący zmian planów zagospodarowania  przestrzennego gminy. Rada Miejska przyjęła też oświadczenie w sprawie  poparcia inicjatywy dotyczącej ogłoszenia roku 2018 Rokiem Rzeki Odry.

24.09.2017r.

Wydatki z funduszu sołeckiego Nietkowa w 2018 roku
Podczas  zebrania mieszkańców sołectwa Nietków podjęto decyzje co do  przeznaczenia środków finansowych funduszu sołeckiego w 2018 roku. Pani  Sołtys wraz z radą sołecką kontynuują przyjęty kierunek działań i  konsekwentnie realizują poszczególne przedsięwzięcia. Zgodnie z informacją otrzymaną od Burmistrza Czerwieńska w przyszłym roku fundusz sołecki Nietkowa będzie wynosił 39.818,54 zł. Za te pieniądze planuje się realizację następujących zadań:
Zadanie nr 1: Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na działce gminnej nr 336. W  ramach tego zadania doposażony będzie plac zabaw dla dzieci oraz  zakupione wyposażenie dla zagospodarowania całego placu rekreacyjnego. Planowany koszt zadania:  24.000,00 złotych. Zadanie  nr 1 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Sołectwa Nietków w  zakresie prac nad zagospodarowaniem działki nr 336 na cele  rekreacyjno-sportowe. Cały teren przeznaczony jest na plac zabaw i  siłownię plenerową. Elementy siłowni do ćwiczeń sportowych będą  zamontowane w październiku 2017r. Chcemy doposażyć plac zabaw dla dzieci i zabudować  go atrakcyjnymi elementami do zabaw. Ponadto zakupione będą ławki i  kosze, aby plac rekreacyjny spełniał swoje zadanie. Dobrze wyposażony  plac będzie służył wszystkim mieszkańcom sołectwa. Powstanie zaplecze  rekreacyjne dla integracji rodzinnej mieszkańców.
Zadanie nr 2: Wsparcie działalności kulturalnej mieszkańców sołectwa. W  ramach tego zadania zorganizowane będą zajęcia i imprezy  kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa oraz będą wspierane  lokalne tradycje. Zabezpieczone są środki na następujące imprezy: ferie zimowe i wypoczynek letni w WDK, imprezy okolicznościowe w WDK oraz wsparcie organizacji Flisu Odrzańskiego ‘2018. Planowany koszt zadania:  2.818,54 złotych. Zadanie  to jest wyrazem wsparcia działalności kulturalnej i przyczynia się do  rozwoju zainteresowań młodzieży, organizuje jej czas wolny i wpłynie  korzystnie na integrację pokoleniową.
Zadanie nr 3: Utrzymanie terenów zielonych, porządku i dbałość o estetyczny wygląd sołectwa. Zadanie obejmuje: zakup  materiałów do prac porządkowych na terenie sołectwa, zakup krzewów,  roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, kory i środków ochrony roślin oraz obsługę techniczną kosiarek, kosy spalinowej, dmuchawy i traktorka-kosiarki (w tym także usługę pielęgnacji terenów zielonych). Planowany koszt całego zadania to: 7.000,00 złotych. Zadanie  nr 3 jest kontynuacją przyjętego kierunku działań sołectwa w zakresie  poprawy estetyki miejscowości. Powierzchnia terenów zielonych pod opieką  sołectwa przekracza 5 ha (w tym park o powierzchni 2,48 ha). W zadaniu tym zabezpieczone są środki na materiały niezbędne do prac porządkowych i utrzymanie w  należytym stanie terenów zielonych w sołectwie. Wiosenne nasadzenie  kwiatów „przy kamieniu”, utrzymanie istniejących klombów i rabat wpłynie  korzystnie na przyjazne otoczenie wszystkich mieszkańców, a zakup  drobnych narzędzi ogrodniczych, nawozów i środków ochrony roślin  zabezpieczy utrzymanie terenów zielonych.
Zadanie nr 4: Wsparcie aktywności sportowej mieszkańców sołectwa. Zadanie obejmuje zakup siatek do bramek oraz koszy do koszykówki na boisko gminne przy szkole (działka nr 166). Planowany koszt zadania:  2.000,00 złotych. Zadanieto  jest wyrazem wsparcia aktywności sportowej mieszkańców, szczególnie  młodzieży. Przyczynia się do rozwoju zainteresowań, organizuje jej czas  wolny i wpłynie korzystnie na integrację pokoleniową. Zakup siatek do  bramek piłkarskich oraz koszy do koszykówki jest niezbędne również ze  względów bezpieczeństwa na boisku.
Zadanie nr 5: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Nietkowa. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia ulic w Nietkowie. Planowany koszt zadania to 4.000,00 złotych. Zadanie  to jest niezbędne do realizacji ze względu na rozbudowę miejscowości i  konieczność doświetlenia istniejących już ulic. Zadanie służy poprawie  warunków życia mieszkańców Nietkowa. Mieszkańcy wskazują szczególnie na  konieczność zaplanowania montażu punktów świetlnych przy drodze na  cmentarz, na ul. Sportowej, ul. Ogrodowej oraz przeprowadzenia dokładnej  analizy potrzeb w tym zakresie na pozostałych ulicach w Nietkowie. Jest  to niezbędne również ze względów bezpieczeństwa i jest zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz naszą Strategią Rozwoju.
Realizacja powyższych zadań ze środków funduszu sołeckiego na 2018 rok wykorzystuje całkowicie planowane środki w kwocie 39.818,54 złotych.  Po dyskusji tak zgłoszone zadania zostały przyjęte do realizacji. Mając  uchwałę zebrania mieszkańców Pani Sołtys zgłosi te zadania do  Burmistrza Czerwieńska.

21.09.2017r.

Ciekawa konferencja kulturalno-historyczna
15 września w  ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się konferencja naukowa, a w  jej ramach cykl wykładów pod tytułem.: "Krajobraz dziedzictwa -  dziedzictwo krajobrazu na przestrzeni wieków w Czerwieńsku". Wydarzenie  to zorganizowane zostało przez Gimnazjum w Czerwieńsku oraz  Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwieńsku. Bardzo ciekawe  prelekcje o tematyce historycznej wygłosili: dr Przemysław Góralczyk  oraz dr hab. Daniel Koteluk. Wystąpienia były poparte prezentacją  unikalnych rycin, zdjęć i dokumentów archiwalnych, były też doskonałą  okazją do poznania dziejów Czerwieńska i okolic.
Konferencję  zakończyło wystąpienie p. Marka Mizery na temat robienia zdjęć, z  przykładami różnych technik i metod wykonywania fotografii. W holu  gimnazjum zorganizowano wystawę kolekcji aparatów od lat zbieranych  przez p. Marka oraz wystawę jego autorskich zdjęć, których tematem  wiodącym był Czerwieńsk i jego najbliższe okolice. Te wyjątkowo piękne  zdjęcia przypadły wszystkim obecnym szczególnie do gustu. Słowa uznania  dla organizatorów tego wydarzenia.

18.09.2017r.

W derbach gminy ODRA Nietków pokonała 2:0 PIAST Czerwieńsk

16.09.2017r.

Wspólny projekt przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
18 przedsiębiorstw  wodociągowo-kanalizacyjnych z naszego województwa pokazało, że ścisła  współpraca w celu pozyskania środków unijnych bardzo się opłaca.  Działając wspólnie otrzymały 20.713.348,94 zł na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego" w  ramach Poddziałania 2.1.1. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego -  projekty realizowane poza formułą ZIT".
Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie było wykazanie, że projekt będzie realizowany na obszarze co najmniej sześciu powiatów województwa lubuskiego. Każde z przedsiębiorstw z osobna nie spełniałoby tego warunku, ale składając wniosek wspólnie już tak. W grudniu 2016 roku prezesi i dyrektorzy 18 przedsiębiorstw podpisali umowę partnerską, w której określili zasady współpracy stron w ramach ubiegania się o dofinansowanie i realizację projektu. Wśród tych przedsiębiorstw jest  Spółka POMAK z gminy Czerwieńsk. Ponieważ wniosek o dofinansowanie mógł złożyć tylko jeden podmiot, to partnerzy wyznaczyli na lidera Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne i zobowiązali je do formalnego złożenia wniosku w imieniu pozostałych.
Projekt obejmuje trzy moduły: nr 1 - System Informacji Przestrzennej; nr 2 - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta; nr 3 - Zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody. Spółka POMAK wdrażać będzie moduł nr 2 oraz moduł nr 3, w których przewidziano montaż systemu umożliwiający zdalny radiowy odczyt wodomierzy, instalację wodomierzy z nakładkami radiowymi oraz e-usługę w ramach portalu e-BOK za pomocą którego mieszkańcy będą  mieli dostęp do informacji zawartych na własnym koncie oraz informacji  dotyczących bieżącego funkcjonowania spółki. Udział Spółki POMAK w tym  przedsięwzięciu wynosi 6,74% - daje to następujący wymiar finansowy: wartość projektu w gminie Czerwieńsk wynosi 2.091.723,68 zł; wysokość dofinansowania 1.445.500,10 zł.
Realizacja projektu już się rozpoczęła i powinna się zakończyć we wszystkich przedsiębiorstwach do czerwca 2020 roku. Na wdrożeniu projektu skorzystają wszyscy odbiorcy wody. Montaż wodomierzy z radiową transmisją danych pozwoli na ich zdalny odczyt bez konieczności wchodzenia do budynku nawet podczas nieobecności mieszkańca. To znacznie usprawni i obniży koszty odczytów, a co najważniejsze: pozwoli na pełne zbilansowanie ilości sprzedawanej wody. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta pozwoli mieszkańcom załatwiać sprawy z przedsiębiorstwem bez wychodzenia z domu. Za pośrednictwem internetu będzie można otrzymać fakturę, złożyć wniosek czy też reklamację, a  także będzie można sprawdzić historię zużycia wody i dokonać płatności.
Wdrożenie tego projektu to będzie jakościowa rewolucja w relacjach pomiędzy mieszkańcami a Spółką POMAK. O postępach w realizacji będziemy informować.

13.09.2017r.

W parku w Laskach odsłonięto historyczne fundamenty pałacu

11.09.2017r.

Program Równać Szanse w Nietkowie
7 września grupę młodzieży - uczestników projektu "Co  nam w duszy gra..." - odwiedził p. Artur Łęga (główny koordynator  programu Równać Szanse). Przyjechał do nas specjalnie z Warszawy, żeby  osobiście ocenić rozpoczęcie realizacji naszego projektu. Spotkał się z  naszą grupą projektową podczas zajęć w WDK, sprawdził realizację  harmonogramu realizacji przedsięwzięć, znalazł również czas na  przekazanie swoich uwag i rozmowę z koodynatorem oraz osobami  wspomagającymi realizację zadań opisanych w projekcie. Dobrze ocenił  rozpoczęcie działań i przekazał wiele cennych rad. Projekt ten wymaga i  bazuje na aktywności młodzieży - tylko w ten sposób nabędą oni nowych  kompetencji i umiejętności. Cotygodniowe spotkania będą realizowane  przez 15 miesięcy i obejmują wiele ciekawych zagadnień. Będą wyjazdy  integracyjne, wycieczki, a nawet zajęcia z historii Nietkowa i  przygotowanie tablic ścieżki historycznej. Efekty projektu będzie można  zauważyć w Nietkowie już w przyszłym roku. Trzymamy kciuki za młodzież i  życzymy im wytrwałości w działaniu.

08.09.2017r.

Bezpłatne badania dla mieszkańców
Ogólnie znana jest  sytuacja z dostępem do badań finansowanych przez NFZ. Mówiąc krótko:  czeka nas jeszcze wiele pracy, aby system spełniał oczekiwania  obywateli. Stąd niezwykle cenna jest oferta bezpłatnych badań  w ramach programu "Strefa na zdrowie". Zakres badań obejmuje podstawowe  badania kardiologiczne (poziom cukru i cholesterolu, EKG, ciśnienie  krwi) oraz badanie okulistyczne (badanie przesiewowe w kierunku jaskry).  Badania te są wykonywane bez skierowań i wcześniejszych zapisów. Badania  kardiologiczne będą wykonywać pielęgniarki, a konsultacje  kardiologiczne przeprowadzi 3 lekarzy kardiologów. Będzie również 2  lekarzy okulistów - oni sami robią badania wzroku. Wszystko to jest możliwe  dzięki dobrej współpracy naszego Parafialnego Zespołu Caritas, Fundacji  Hospicyjnej "Dajemy Nadzieję" oraz firmy farmaceutycznej Polpharma,  która jest sponsorem tego wydarzenia.
Badania będą wykonywane 17 września 2017r., na placu przy Ratuszu w Czerwieńsku, od godz. 8:00 do godz. 18:00.  Podczas badań zaplanowana jest mała przerwa dla lekarzy i pielęgniarek  od 13:00 do 14:00. Przekazujemy te dobre wiadomości z nadzieją, że z  oferty skorzysta jak największa grupa mieszkańców. Nie ma żadnych  ograniczeń. Każdy może bezpłatnie i bez skierowania zrobić te badania.  Nawet jeśli czujemy się zdrowo warto wybrać się na konsultacje i  potwierdzić dobry stan zdrowia. Takie akcje pomogły już wielu - teraz  jest czas na profilaktykę zdrowotną.

06.09.2017r.

Zawody wędkarskie
Rywalizacja wędkarzy koła wędkarskiego SUMIK w ramach zawodów z cyklu Grand Prix w tym roku zbliża się do końca. W najbliższą niedzielę rozegrane zostaną już ostatnie zawody tego cyklu. 10 września 2017r. zapraszamy na zawody wędkarskie - zapisy uczestników odgodz. 5:30 do 6:00 przy stawie "Czerepak". Tradycyjnie, wpisowe od seniorów: 15 zł, od  młodzieży: 5 zł.
Cykl Grand Prix 2017 dobiega końca, ale zostaną jeszcze do rozegrania zawody spinningowe. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału.

04.09.2017r.

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty!


01.09.2017r.

Oj, będzie w Nietkowie wesele!

Wesele.  Dramat w trzech aktach” to utwór Stanisława Wyspiańskiego. Powstał na podstawie autentycznego wydarzenia - wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków, a w języku polskim ukazało się już ponad 120 wydań „Wesela”.

„Wesele” będzie czytane w ramach Narodowego Czytania, któremu patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W sobotę, 2 września w Nietkowie, będzie można  usłyszeć fragmenty dramatu w formule wydarzenia czytelniczo-medialnego w Wiejskim Domu Kultury. Rozpoczęcie imprezy w WDK o godzinie 11:00. Prezentowane będą fragmenty dzieła oraz urywki filmu. Biblioteka szkolna i wiejska zapraszają na to wydarzenie wszystkich miłośników książki. Dla uczestników przygotowano okolicznościowe pieczątki i smaczny  poczęstunek.

Dziś jest r.
Wróć do spisu treści