marzec 2017 - www.nietkow.pl

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - ważne informacje i aktualne wydarzenia w Nietkowie

MARZEC 2017

30.03.2017r.

Wiosenne utrapienie strażaków

Wczesną wiosną trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają podmuchy wiatru, które często przenoszą ogień na pobliskie lasy oraz zabudowania. W takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach oraz w pobliżu linii kolejowej to także zagrożenie dla kierowców i podróżnych.

Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień hamuje przyswajanie azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady te ułatwiają rozkład masy organicznej i wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę, a jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. W pożarach traw giną też biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby. Płomienie i dym zabijają pszczoły, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej - kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt.
Praktycznie codziennie słychać odgłosy syren jadących do pożaru strażaków. To wielkie utrapienie służb i konieczność prowadzenia kosztownych akcji. A przecież tych pożarów nie wywołują krasnoludki...

27.03.2017r.

W kilku miejscach w Nietkowie wiosenne porządki już zostały zrobione


25.03.2017r.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w kwietniu na terenie gminy odbędzie sie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny najlepiej wystawić dzień wcześniej od daty ich odbioru przez firmę TONSMEIER, w miejscu widocznym przed posesją. Odbiór tych odpadów dla Nietkowa i Borynia przewidziany jest za miesiąc - w piątek, 28 kwietnia 2017 roku.
Jest sporo czasu na przygotowanie się do tej zbiórki. Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane do pojemników na odpady komunalne lub worków do selektywnej zbiórki. Są to np. meble (stoły, krzesła, szafy), wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zużyte opony samochodów osobowych i inne sprzęty domowe o dużych rozmiarach. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów budowlanych, sanitarnych, elementów ogrodzenia, ram okiennych, drzwi, części samochodowych. Takich odpadów można pozbyć się w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który jest usytuowany w Czerwieńsku - plac na terenie spółki POMAK. Jest on czynny raz w tygodniu - we wtorki od 13:00 do 16:00.

22.03.2017r.

Uczniowie naszej szkoły głośno pożegnali zimę i powitali wiosnę


20.03.2017r.

Początek rundy wiosennej - ZORZA Ochla pokonała 2:1 ODRĘ Nietków


16.03.2017r.

Prom w Pomorsku będzie pływał dłużej

Zarząd Stowarzyszenia „Szansa na Życie” informuje, że pomyślnie zakończyły się rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze oraz dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich. W ich wyniku doszło do ostatecznych ustaleń w sprawie uruchomienia z dniem 23 października 2017r. przeprawy promowej w Pomorsku poza porą dzienną.
Prom w Pomorsku będzie pływał dłużej. Ruszyły już procedury, które mają pozwolić na wykonanie niezbędnych prac umożliwiających dłuższe funkcjonowanie przeprawy. Jest to możliwe dzięki porozumieniu jakie województwo lubuskie zawarło z gminami Czerwieńsk i Sulechów o wspólnym finansowaniu przygotowania dokumentacji inwestycyjnej.
Do października Zarząd Dróg Wojewódzkich zobowiązał się do wykonania oświetlenia oraz remontu drogi dojazdowej do promu wraz z przystosowaniem jej do obsługi przewozów niezależnie od stanu wody w Odrze. Celem tych działań jest wydłużenie godzin pracy promu w okresie największego zainteresowania kierowców. To jedyna lubuska przeprawa przez Odrę, której dotyczy modernizacja. Podobnych planów nie ma w stosunku do promów pływających w Brodach i Połęcku.

To dobre wiadomości dla mieszkańców. Wieloletnie wysiłki zostały zakończone sukcesem. Mamy nadzieję, że dokonane ustalenia i uzgodnienia z władzami województwa lubuskiego będą dotrzymane i już od 23 października 2017r. będzie można korzystać z przeprawy promowej również poza porą dzienną.


14.03.2017r.

Chyba już można rozglądać się za wiosną


11.03.2017r.

Problemów z wodą ciąg dalszy

Wygląda to tak, jak niekończący się serial... Uważny obserwator zamieszczanych na naszej stronie tekstów z pewnością zauważył ostatnie wyniki badań wody (informacja z 9 lutego 2017r.). Potwierdzają one, że woda z wodociągu w Nietkowie nie spełnia norm określonych przez Ministra Zdrowia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) wydał właśnie decyzję w tej sprawie, znów stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Decyzja nr 521 NS-HK/2017 wpłynęła do spółki POMAK 8 marca i została zamieszczona na nowej stronie internetowej zarządcy wodociągu. PPIS w Zielonej Górze zobowiązuje w niej Spółkę POMAK do zapewnienia w wodociągu publicznym w Nietkowie wody o właściwych parametrach w zakresie: mętności i zawartości żelaza, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nakazuje też w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia utrzymać w wodzie wartość parametru mętności - do 3 NTU i żelaza na poziomie nie przekraczającym 852 mikrogramy/litr. Te obowiązki, nałożone najnowszą decyzją, spółka ma wykonać w terminie do dnia 30 września 2017 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydając niniejszą decyzję kierował się zasadą, że woda pitna jest niezbędna do utrzymania życia i musi być dostępna dla wszystkich konsumentów w jak najlepszej jakości. Pełna treść decyzji została również przesłana do Burmistrza Czerwieńska oraz Starosty Zielonogórskiego.


08.03.2017r.

Dzień Kobiet w WDK pod znakiem śpiewu i kosmetyków


06.03.2017r.

Zebranie mieszkańców sołectwa Nietków

Dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem w tablicach informacyjnych sołectwa wywieszone zostały ogłoszenia sołtysa dotyczące terminu i proponowanego porządku obrad zebrania mieszkańców. Zebranie odbyło się w WDK Nietków - uczestniczył w nim również Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus.

Przybyli mieszkańcy wysłuchali sprawozdania Pani Sołtys z realizacji funduszu sołeckiego w 2016 roku. Wszystkie zadania ujęte we wniosku sołectwa Nietków i zatwierdzone na zebraniu przez mieszkańców zostały zrealizowane. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Dokonano też korekty funduszu na rok bieżący. Zmiana dotyczyła przeniesienia środków z "zakupów" na "usługi" - treść zadań i kwoty pozostają bez zmian. Zebranie podjęło stosowną uchwałę w tym zakresie. Zmiana była podyktowana koniecznością dostosowania funduszu do obowiązującch przepisów.

Po tych formalnych zagadnieniach, korzystając z obecności Burmistrza Czerwieńska, mieszkańcy zadawali pytania dotyczące spraw bieżących sołectwa. Poruszano problem nawierzchni dróg gminnych (ul. Ogrodowa, droga na cmentarz, ul. Kasprowicza, ul, Żwirowa, ul. Boczna) wskazując na problemy po okresie zimowym i potrzebę poprawy ich nawierzchni. Poruszono też kwestie bezpieczeństwa dzieci w rejonie szkoły oraz potrzebę czytelnego oznakowania dróg - w tym szczególnie ul. Ogrodowej w części nieutwardzonej. Burmistrz przyjął te uwagi i zapewnił, że wiosną, w miarę posiadanych środków, drogi będą poprawiane, a część nowozakupionych przez gminę znaków drogowych będzie zamontowanych w Nietkowie. Większych remontów jednak nie będzie.

Burmistrz zapewnił, że jakość wody dostarczanej do odbiorców w Nietkowie jest priorytetem aktualnych działań w spółce POMAK. Podał też przykłady działań podejmowanych w tym zakresie - kontrolę indywidualnych ujęć wody (hydroforów) u mieszkańców oraz zlecenie naukowcom Politechniki Gliwickiej diagnozy występujących problemów na naszym wodociągu wraz z opracowaniem zakresu działań naprawczych do realizacji przez zarządcę wodociągu.

Burmistrz Czerwieńska poinformował też o stanie realizacji projektów rewitalizacji parku i arboretum w Nietkowie, zagospodarowaniu terenu w okół przystani na Odrze, budowie ścieżki rowerowej od Zielonej Góry, przez Płoty, Czerwieńsk, do Nietkowa, a także budowie kaplicy na cmentarzu komunalnym. Wniosek na budowę placu rekreacyjnego (plac zabaw + siłownia plenerowa)  będzie złożony pod koniec maja i - po rozpatrzeniu przez zarząd LGD - nastąpi jego realizacja.

Trudno przekazać w krótkim tekście wszystkie poruszane sprawy i pełne wypowiedzi uczestników. Podczas zebrania poruszano kwestie, które dotyczą spraw bieżących i przyszłości wszystkich mieszkańców. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych zebraniach, zgłaszania swoich postulatów, uwag i wniosków.


03.03.2017r.

Muzyczne tradycje z Nietkowiankami - realizacja projektu


Dziś jest r.
Wróć do spisu treści